Valvontatekniikat

Valvontatekniikat

Valvontatekniikat

Valvontatekniikat

EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmä

EU hyödyntää kalastuksenvalvonnassa monenlaista nykytekniikkaa, jonka avulla kalastuslaivastojen toimintaa voidaan seurata tehokkaasti. Uusimpia teknisiä välineitä käytettäessä saadaan luotettavampaa tietoa kalastuksesta ja voidaan vertailla ja yhdistellä eri lähteistä saatuja tuloksia.

Sähköinen raportointijärjestelmä (ERS)

Sähköisen ERS-raportointijärjestelmän avulla kirjataan tiedot kalastustoiminnasta (esim. pyydetty, aluksesta purettu ja myyty saalis) ja lähetetään ne jäsenmaiden kalastusviranomaisille. Järjestelmän käyttö on pakollista yli 15-metrisillä aluksilla (1.1.2012 alkaen yli 12-metrisillä aluksilla). ERS korvaa paperiset kalastuspäiväkirjat ja myynti-ilmoitukset.

Lisää

Alusten seurantajärjestelmä (VMS)

Satelliittipohjainen alusten seurantajärjestelmä (VMS) toimittaa kalastusviranomaisille säännöllisin väliajoin tiedot alusten sijainnista, kurssista ja nopeudesta. Järjestelmän käyttö on pakollista yli 15-metrisillä EU:n aluksilla (1.1.2012 alkaen yli 12-metrisillä aluksilla). Tämänkokoisissa EU:n ulkopuolisten maiden aluksissa on oltava asennettuna toimiva satelliittiseurantalaite, kun ne liikkuvat EU:n vesialueilla.

Lisää

 

Uuden valvontatekniikan avulla voidaan kalastuslaivastoja valvoa tehokkaasti ja kerätä luotettavaa ja monipuolista tietoa kalastustoiminnasta.

Alusten paikantamisjärjestelmä (VDS)

EU kannustaa lisäämään myös alusten paikantamisjärjestelmien (VDS) käyttöä. Nämä satelliittipohjaista teknologiaa ja merialueiden satelliittikuvia hyödyntävät järjestelmät voivat auttaa merellä olevien alusten paikantamisessa ja tunnistamisessa. EU:n lainsäädännössä (asetus 1224/2009) edellytetään, että kalastuksenvalvontaviranomaisilla on tekniset valmiudet käyttää paikantamisjärjestelmää.

Paikantamisjärjestelmän avulla voidaan tunnistaa merialueella olevat alukset ja määrittää niiden sijainti.

Automaattinen tunnistusjärjestelmä (AIS)

Automaattinen tunnistusjärjestelmä (AIS) on autonominen ja jatkuvasti toimiva alusten tunnistus- ja seurantajärjestelmä, joka parantaa meriturvallisuutta. Sen avulla alukset voivat vaihtaa lähistöllä olevien alusten ja maissa olevien viranomaisten kanssa sähköisesti alusten tunnistetietoja sekä tietoja alusten sijainnista, kurssista ja nopeudesta.

EU:n kalastusalukset on varustettava AIS-lähettimillä asteittain seuraavasti:

  • 31.5.2012 alkaen: yli 24-metriset alukset
  • 31.5.2013 alkaen: yli 18-metriset alukset
  • 31.5.2014 alkaen: yli 15-metriset alukset.

EU-maat voivat käyttää automaattisen tunnistusjärjestelmän avulla saatuja tietoja seuranta- ja valvontatarkoituksiin.

Valvontamenetelmien yhdistely

Uusi kalastuksenvalvontatekniikka ei korvaa perinteisiä valvonta- ja seurantamenetelmiä, kuten aluksilla ja satamissa tehtäviä tarkastuksia. Eri järjestelmillä kerättyä tietoa yhdistelemällä valvontaviranomaiset voivat soveltaa riskiperusteisia valvontastrategioita ja havaita laittomia toimia, jotka voisivat muuten jäädä huomaamatta. Oikein käytettyinä uudet tekniset välineet auttavat toimien kohdentamisessa, jolloin kustannukset alenevat ja tehokkuus lisääntyy. Kun uutta tekniikkaa käytetään asianmukaisesti ja tehokkaasti, voidaan kalastuksen valvonta- ja seurantakustannuksissa säästää huomattavasti.

European Commission supports FOCUS

The FOCUS (Fisheries Open Source Community Software) community has been established with the purpose to create and maintain free software dedicated to the management, conservation and sustainable use of the fishery resources.

FOCUS Vision is to be the global reference innovative open source solutions for sustainable fisheries management. The community accepts donations of open source initiatives that support this vision. The accepted donations future development will be managed by FOCUS and published under a free open source licence. As FOCUS believes that information sharing is a pillar of the platform needed to perform efficient fisheries management, a strategic partnership with UN/CEFACT has been established to support the FLUX Standard for sustainable fisheries management. In reality the FOCUS suite aims at implementing the FLUX standards.

All deliverables from the FOCUS projects will be made available under an open-source licence and are free to download, change and use. We hope that any beneficiaries of FOCUS also will be giving something back to the community but this is voluntary.

FOCUS welcomes all organisations and individuals that want to contribute to the success of FOCUS. Please visit www.focus.fish to read more.

As a member of the FOCUS Community Board, the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) supports FOCUS effort with expertise, knowledge and resources.

FLUX Transportation Layer and Protocol

The FLUX Transportation Layer (FLUX TL) is a messaging integration system developed to help Member States and third parties exchange fisheries control information among themselves and the Commission in implementing fisheries control.  Similarly, third parties (SFPAs, RFMOs) will need to use FLUX TL to exchange information with EU countries. FLUX TL uses a new standard (UN/CEFACT) that has become the format to exchange electronic fisheries information and data between Member States, Member States and the Commission, or Member States and RFMOs and SFPAs.

The FLUX transportation Protocol is a mechanism describing how to reliably deliver the messages to their destination and without human intervention. It uses state-of-the-art technologies (SOAP Web Services) to guarantee interoperability. The FLUX Protocol is defined in the following two documents:

Lainsäädäntö ja viralliset asiakirjat

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement