Kalastus

Valvontatekniikat

Valvontatekniikat

Valvontatekniikat

EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmä

EU hyödyntää kalastuksenvalvonnassa monenlaista nykytekniikkaa, jonka avulla kalastuslaivastojen toimintaa voidaan seurata tehokkaasti. Uusimpia teknisiä välineitä käytettäessä saadaan luotettavampaa tietoa kalastuksesta ja voidaan vertailla ja yhdistellä eri lähteistä saatuja tuloksia.

Sähköinen raportointijärjestelmä (ERS)

Sähköisen ERS-raportointijärjestelmän avulla kirjataan tiedot kalastustoiminnasta (esim. pyydetty, aluksesta purettu ja myyty saalis) ja lähetetään ne jäsenmaiden kalastusviranomaisille. Järjestelmän käyttö on pakollista yli 15-metrisillä aluksilla (1.1.2012 alkaen yli 12-metrisillä aluksilla). ERS korvaa paperiset kalastuspäiväkirjat ja myynti-ilmoitukset.

Lisää

Alusten seurantajärjestelmä (VMS)

Satelliittipohjainen alusten seurantajärjestelmä (VMS) toimittaa kalastusviranomaisille säännöllisin väliajoin tiedot alusten sijainnista, kurssista ja nopeudesta. Järjestelmän käyttö on pakollista yli 15-metrisillä EU:n aluksilla (1.1.2012 alkaen yli 12-metrisillä aluksilla). Tämänkokoisissa EU:n ulkopuolisten maiden aluksissa on oltava asennettuna toimiva satelliittiseurantalaite, kun ne liikkuvat EU:n vesialueilla.

Lisää

 

Uuden valvontatekniikan avulla voidaan kalastuslaivastoja valvoa tehokkaasti ja kerätä luotettavaa ja monipuolista tietoa kalastustoiminnasta.

Alusten paikantamisjärjestelmä (VDS)

EU kannustaa lisäämään myös alusten paikantamisjärjestelmien (VDS) käyttöä. Nämä satelliittipohjaista teknologiaa ja merialueiden satelliittikuvia hyödyntävät järjestelmät voivat auttaa merellä olevien alusten paikantamisessa ja tunnistamisessa. EU:n lainsäädännössä (asetus 1224/2009) edellytetään, että kalastuksenvalvontaviranomaisilla on tekniset valmiudet käyttää paikantamisjärjestelmää.

Paikantamisjärjestelmän avulla voidaan tunnistaa merialueella olevat alukset ja määrittää niiden sijainti.

Automaattinen tunnistusjärjestelmä (AIS)

Automaattinen tunnistusjärjestelmä (AIS) on autonominen ja jatkuvasti toimiva alusten tunnistus- ja seurantajärjestelmä, joka parantaa meriturvallisuutta. Sen avulla alukset voivat vaihtaa lähistöllä olevien alusten ja maissa olevien viranomaisten kanssa sähköisesti alusten tunnistetietoja sekä tietoja alusten sijainnista, kurssista ja nopeudesta.

EU:n kalastusalukset on varustettava AIS-lähettimillä asteittain seuraavasti:

  • 31.5.2012 alkaen: yli 24-metriset alukset
  • 31.5.2013 alkaen: yli 18-metriset alukset
  • 31.5.2014 alkaen: yli 15-metriset alukset.

EU-maat voivat käyttää automaattisen tunnistusjärjestelmän avulla saatuja tietoja seuranta- ja valvontatarkoituksiin.

Valvontamenetelmien yhdistely

Uusi kalastuksenvalvontatekniikka ei korvaa perinteisiä valvonta- ja seurantamenetelmiä, kuten aluksilla ja satamissa tehtäviä tarkastuksia. Eri järjestelmillä kerättyä tietoa yhdistelemällä valvontaviranomaiset voivat soveltaa riskiperusteisia valvontastrategioita ja havaita laittomia toimia, jotka voisivat muuten jäädä huomaamatta. Oikein käytettyinä uudet tekniset välineet auttavat toimien kohdentamisessa, jolloin kustannukset alenevat ja tehokkuus lisääntyy. Kun uutta tekniikkaa käytetään asianmukaisesti ja tehokkaasti, voidaan kalastuksen valvonta- ja seurantakustannuksissa säästää huomattavasti.

Lainsäädäntö ja viralliset asiakirjat

 

 

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement