Kontrollitehnoloogia

Kontrollitehnoloogia

Kontrollitehnoloogia

Kontrollitehnoloogia

ELi kalanduskontrolli süsteem

ELi kalanduskontrolli süsteemis kasutatakse ulatuslikult kaasaegset tehnoloogiat, et tagada kalalaevastike tõhus järelevalve ja kontroll. Selle abil parandatakse juurdepääsu kvaliteetsetele kalandusvaldkonna andmetele ning muudetakse võimalikuks erinevatest allikatest pärineva teabe ristkontroll.

Elektrooniline registreerimis- ja aruandlussüsteem (ERS)

Elektroonilist registreerimis- ja aruandlussüsteemi kasutatakse püügitegevust (nt saak, lossimine, müük) käsitlevate andmete registreerimiseks ning selleks, et edastada need liikmesriikide kalandusasutustele. Kõnealune süsteem on kohustuslik üle 15 m pikkuste laevade puhul (1. jaanuarist 2010 üle 12 m pikkuste laevade puhul). See asendab paberkandjal püügipäevikuid ning sageli viidatakse neile kui elektroonilistele püügipäevikutele või e-püügipäevikutele. Samuti asendab süsteem müügiteatisi.

Lugege täiendavalt

Laevade satelliitseiresüsteem (VMS)

Laevade satelliitseiresüsteem on satelliitide abil toimiv kalalaevade seiserüsteem, mille vahendusel teavitatakse kalandusasutusi korrapäraste ajavahemike järel laevade asukohast, kursist ja kiirusest. Kõnealune süsteem on kohustuslik üle 15 m pikkuste ELi laevade puhul (1. jaanuarist 2010 üle 12 m pikkuste laevade puhul). Kolmandatele riikidele kuuluvate sama pikkade laevade pardal peab alati asuma töökorras satelliitseireseade, kui nad asuvad ühenduse vetes.

Lugege täiendavalt

 

Uus kontrollitehnoloogia on muutunud tänapäeval väga oluliseks, et tagada kalalaevastike tõhus järelevalve ja kontroll ning kvalitatiivsete ja usaldusväärsete kalandusandmete sujuv haldamine.

Laevade tuvastamise süsteem (VMS)

Samuti kutsub EL üles laevade tuvastamise süsteeme laialdasemalt kasutama. Need kujutavad endast satelliidipõhist tehnoloogiat (merepiirkondade satelliitfotod), mis võib aidata leida ja tuvastada merel olevaid laevu. ELi õigusakti (määrus 1224/2009) kohaselt on kalanduskontrolliasutused tehniliselt suutlikud VDS-süsteeme kasutama.

Laevade tuvastamise süsteemi peamine ülesanne on võimaldada laevu identifitseerida ning nende asukohta merel kindlaks määrata.

Automaatne identifitseerimissüsteem (AIS)

Automaatne identifitseerimissüsteem on automaatne ja pidev laeva identifitseerimise ja seire süsteem, mida kasutatakse mereohutuse ja -turvalisuse tagamiseks ning mis võimaldab laevadel vahetada elektrooniliselt teiste lähedal asuvate laevadega ning kaldal asuvate ametiasutustega laeva andmeid, sealhulgas identifitseerimisandmeid ning andmeid asukoha, kursi ja kiiruse kohta.

ELi kalalaevadele tuleb paigaldada AIS-saatjad järk-järgult:

  • alates 31. maist 2012 kõigile üle 24 m pikkustele laevadele;
  • alates 31. maist 2013 kõigile üle 18 m pikkustele laevadele;
  • alates 31. maist 2014 kõigile üle 15 m pikkustele laevadele.

Liikmesriigid võivad kasutada automaatse identifitseerimissüsteemi vahendusel saadud andmeid järelevalve ja kontrolli eesmärkidel.

Kombineeritud järelevalve

Kaasaegne kalanduskontrolli tehnoloogia ei asenda tavapäraseid kontrolli- ja järelevalvemeetodeid, nagu laevade inspekteerimine nende pardal või sadamas viibides. Kuid uut tehnoloogiat õigesti kasutades aitab see tegevust paremini korraldada ning seeläbi vähendada kulusid ja suurendada tõhusust. Erinevate süsteemide vahendusel kogutud andmete abil on kalandusasutustel võimalik rakendada riskil põhinevat kontrollistrateegiat ja tuvastada ebaseaduslikku tegevust, mis võib muidu märkamatuks jääda. Kaasaegse tehnoloogia arukas, nõuetekohane ja tõhus kasutamine vähendab märgatavalt kalandusalase järelevalve ja kontrolliga seotud kogukulusid.

European Commission supports FOCUS

The FOCUS (Fisheries Open Source Community Software) community has been established with the purpose to create and maintain free software dedicated to the management, conservation and sustainable use of the fishery resources.

FOCUS Vision is to be the global reference innovative open source solutions for sustainable fisheries management. The community accepts donations of open source initiatives that support this vision. The accepted donations future development will be managed by FOCUS and published under a free open source licence. As FOCUS believes that information sharing is a pillar of the platform needed to perform efficient fisheries management, a strategic partnership with UN/CEFACT has been established to support the FLUX Standard for sustainable fisheries management. In reality the FOCUS suite aims at implementing the FLUX standards.

All deliverables from the FOCUS projects will be made available under an open-source licence and are free to download, change and use. We hope that any beneficiaries of FOCUS also will be giving something back to the community but this is voluntary.

FOCUS welcomes all organisations and individuals that want to contribute to the success of FOCUS. Please visit www.focus.fish to read more.

As a member of the FOCUS Community Board, the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) supports FOCUS effort with expertise, knowledge and resources.

FLUX Transportation Layer and Protocol

The FLUX Transportation Layer (FLUX TL) is a messaging integration system developed to help Member States and third parties exchange fisheries control information among themselves and the Commission in implementing fisheries control.  Similarly, third parties (SFPAs, RFMOs) will need to use FLUX TL to exchange information with EU countries. FLUX TL uses a new standard (UN/CEFACT) that has become the format to exchange electronic fisheries information and data between Member States, Member States and the Commission, or Member States and RFMOs and SFPAs.

The FLUX transportation Protocol is a mechanism describing how to reliably deliver the messages to their destination and without human intervention. It uses state-of-the-art technologies (SOAP Web Services) to guarantee interoperability. The FLUX Protocol is defined in the following two documents:

Õigusaktid ja ametlikud dokumendid

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement