Kalandus

Kontrollitehnoloogia

Kontrollitehnoloogia

Kontrollitehnoloogia

ELi kalanduskontrolli süsteem

ELi kalanduskontrolli süsteemis kasutatakse ulatuslikult kaasaegset tehnoloogiat, et tagada kalalaevastike tõhus järelevalve ja kontroll. Selle abil parandatakse juurdepääsu kvaliteetsetele kalandusvaldkonna andmetele ning muudetakse võimalikuks erinevatest allikatest pärineva teabe ristkontroll.

Elektrooniline registreerimis- ja aruandlussüsteem (ERS)

Elektroonilist registreerimis- ja aruandlussüsteemi kasutatakse püügitegevust (nt saak, lossimine, müük) käsitlevate andmete registreerimiseks ning selleks, et edastada need liikmesriikide kalandusasutustele. Kõnealune süsteem on kohustuslik üle 15 m pikkuste laevade puhul (1. jaanuarist 2010 üle 12 m pikkuste laevade puhul). See asendab paberkandjal püügipäevikuid ning sageli viidatakse neile kui elektroonilistele püügipäevikutele või e-püügipäevikutele. Samuti asendab süsteem müügiteatisi.

Lugege täiendavalt

Laevade satelliitseiresüsteem (VMS)

Laevade satelliitseiresüsteem on satelliitide abil toimiv kalalaevade seiserüsteem, mille vahendusel teavitatakse kalandusasutusi korrapäraste ajavahemike järel laevade asukohast, kursist ja kiirusest. Kõnealune süsteem on kohustuslik üle 15 m pikkuste ELi laevade puhul (1. jaanuarist 2010 üle 12 m pikkuste laevade puhul). Kolmandatele riikidele kuuluvate sama pikkade laevade pardal peab alati asuma töökorras satelliitseireseade, kui nad asuvad ühenduse vetes.

Lugege täiendavalt

 

Uus kontrollitehnoloogia on muutunud tänapäeval väga oluliseks, et tagada kalalaevastike tõhus järelevalve ja kontroll ning kvalitatiivsete ja usaldusväärsete kalandusandmete sujuv haldamine.

Laevade tuvastamise süsteem (VMS)

Samuti kutsub EL üles laevade tuvastamise süsteeme laialdasemalt kasutama. Need kujutavad endast satelliidipõhist tehnoloogiat (merepiirkondade satelliitfotod), mis võib aidata leida ja tuvastada merel olevaid laevu. ELi õigusakti (määrus 1224/2009) kohaselt on kalanduskontrolliasutused tehniliselt suutlikud VDS-süsteeme kasutama.

Laevade tuvastamise süsteemi peamine ülesanne on võimaldada laevu identifitseerida ning nende asukohta merel kindlaks määrata.

Automaatne identifitseerimissüsteem (AIS)

Automaatne identifitseerimissüsteem on automaatne ja pidev laeva identifitseerimise ja seire süsteem, mida kasutatakse mereohutuse ja -turvalisuse tagamiseks ning mis võimaldab laevadel vahetada elektrooniliselt teiste lähedal asuvate laevadega ning kaldal asuvate ametiasutustega laeva andmeid, sealhulgas identifitseerimisandmeid ning andmeid asukoha, kursi ja kiiruse kohta.

ELi kalalaevadele tuleb paigaldada AIS-saatjad järk-järgult:

  • alates 31. maist 2012 kõigile üle 24 m pikkustele laevadele;
  • alates 31. maist 2013 kõigile üle 18 m pikkustele laevadele;
  • alates 31. maist 2014 kõigile üle 15 m pikkustele laevadele.

Liikmesriigid võivad kasutada automaatse identifitseerimissüsteemi vahendusel saadud andmeid järelevalve ja kontrolli eesmärkidel.

Kombineeritud järelevalve

Kaasaegne kalanduskontrolli tehnoloogia ei asenda tavapäraseid kontrolli- ja järelevalvemeetodeid, nagu laevade inspekteerimine nende pardal või sadamas viibides. Kuid uut tehnoloogiat õigesti kasutades aitab see tegevust paremini korraldada ning seeläbi vähendada kulusid ja suurendada tõhusust. Erinevate süsteemide vahendusel kogutud andmete abil on kalandusasutustel võimalik rakendada riskil põhinevat kontrollistrateegiat ja tuvastada ebaseaduslikku tegevust, mis võib muidu märkamatuks jääda. Kaasaegse tehnoloogia arukas, nõuetekohane ja tõhus kasutamine vähendab märgatavalt kalandusalase järelevalve ja kontrolliga seotud kogukulusid.

Õigusaktid ja ametlikud dokumendid

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement