Αλιεία

Τεχνολογίες ελέγχου

Τεχνολογίες ελέγχου

Τεχνολογίες ελέγχου

Αλιευτικοί έλεγχοι της ΕΕ

Η ΕΕ χρησιμοποιεί ευρέως τις σύγχρονες τεχνολογίες για να παρακολουθεί και να ελέγχει αποτελεσματικά τον αλιευτικό της στόλο. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η πρόσβαση σε αξιόπιστα στοιχεία για την αλιεία και καθίσταται δυνατή η διασταύρωση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές.

Σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS)

Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται για την καταγραφή στοιχείων σχετικών με τις αλιευτικές δραστηριότητες (αλιεύματα, εκφορτώσεις, πωλήσεις) και τη διαβίβασή τους στις αλιευτικές αρχές των κρατών μελών. Είναι υποχρεωτικό για σκάφη της ΕΕ άνω των 15 μέτρων (από την 1η Ιανουαρίου 2012, για σκάφη άνω των 12 μέτρων). Αντικαθιστά τα ημερολόγια πλοίου σε χαρτί και γι΄αυτό συχνά αναφέρεται ως ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου. Αντικαθιστά επίσης τα δελτία πώλησης.

Περισσότερα

Σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS)

Πρόκειται για ένα δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης των αλιευτικών σκαφών, το οποίο, σε τακτικά διαστήματα, παρέχει στις αλιευτικές αρχές στοιχεία για τη θέση, την πορεία και την ταχύτητα των σκαφών. Το σύστημα είναι υποχρεωτικό για σκάφη της ΕΕ άνω των 15 μέτρων (από την 1η Ιανουαρίου 2012, για σκάφη άνω των 12 μέτρων). Τα σκάφη τρίτων χωρών του ιδίου μεγέθους οφείλουν, όταν βρίσκονται σε κοινοτικά ύδατα, να είναι εξοπλισμένα με λειτουργούσα συσκευή δορυφορικού εντοπισμού.

Περισσότερα

 

Οι νέες τεχνολογίες ελέγχου είναι πλέον απαραίτητες για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον έλεγχο των αλιευτικών σκαφών και, συνεπώς, τη διαχείριση ποιοτικών και αξιόπιστων στοιχείων για την αλιεία.

Σύστημα εντοπισμού σκαφών (VDS)

Η ΕΕ ενθαρρύνει επίσης την ευρύτερη χρήση των συστημάτων VDS, τα οποία αποτυπώνουν μέσω δορυφόρου την εικόνα θαλάσσσιων περιοχών και έτσι βοηθούν στον εντοπισμό και την αναγνώριση αλιευτικών σκαφών στη θάλασσα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ (κανονισμός 1224/2009), οι αρχές αλιευτικών ελέγχων πρέπει να διαθέτουν τεχνική ικανότητα χρησιμοποίησης του συστήματος VDS.

Η κύρια λειτουργία του VDS συνίσταται στην ταυτοποίηση των σκαφών και στον εντοπισμό του στίγματός τους στη θάλασσα.

Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (AIS)

Πρόκεται για αυτόνομο και συνεχές σύστημα εντοπισμού και παρακολούθησης των σκαφών το οποίο χρησιμοποιείται για λόγους ασφάλειας στη θάλασσα, καθώς δίνει στα σκάφη τη δυνατότητα να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με παρακείμενα πλοία αλλά και με τις αρχές στην ξηρά και να ανταλλάσουν πληροφορίες για την ταυτότητα, τη θέση, την πορεία και την ταχύτητα του σκάφους.

Τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ πρέπει σταδιακά να εξοπλιστούν με πομπούς AIS, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

  • από τις 31 Μαΐου 2012: όλα τα πλοία άνω των 24 μέτρων
  • από τις 31 Μαΐου 2013: όλα τα πλοία άνω των 18 μέτρων
  • στις 31 Μαΐου 2014: όλα τα πλοία άνω των 15 μέτρων

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν στοιχεία του συστήματος AIS για λόγους ελέγχου και παρακολούθησης.

Συνδυασμένη παρακολούθηση

Οι σύγχρονες τεχνολογίες δεν αντικαθιστούν τις παραδοσιακές μεθόδους αλιευτικού ελέγχου και παρακολούθησης, όπως οι επιθεωρήσεις επί του σκάφους ή στην ακτή. Ωστόσο, αν χρησιμοποιηθούν σωστά, βοηθούν στην οργάνωση περισσότερο στοχευμένων και αποτελεσματικών, αλλά λιγότερο δαπανηρών, επιχειρήσεων ελέγχου. Διασταυρώνοντας τα στοιχεία που συλλέγουν μέσω των διάφορων συστημάτων, οι αλιευτικές αρχές μπορούν να εφαρμόζουν στρατηγικές ελέγχου βάσει κινδύνου και να εντοπίζουν παράνομες δραστηριότητες που διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητες. Η σωστή και αποτελεσματική χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος της παρακολούθησης και του ελέγχου της αλιείας.

European Commission supports FOCUS

The FOCUS (Fisheries Open Source Community Software) community has been established with the purpose to create and maintain free software dedicated to the management, conservation and sustainable use of the fishery resources.

FOCUS Vision is to be the global reference innovative open source solutions for sustainable fisheries management. The community accepts donations of open source initiatives that support this vision. The accepted donations future development will be managed by FOCUS and published under a free open source licence. As FOCUS believes that information sharing is a pillar of the platform needed to perform efficient fisheries management, a strategic partnership with UN/CEFACT has been established to support the FLUX Standard for sustainable fisheries management. In reality the FOCUS suite aims at implementing the FLUX standards.

All deliverables from the FOCUS projects will be made available under an open-source licence and are free to download, change and use. We hope that any beneficiaries of FOCUS also will be giving something back to the community but this is voluntary.

FOCUS welcomes all organisations and individuals that want to contribute to the success of FOCUS. Please visit www.focus.fish to read more.

As a member of the FOCUS Community Board, the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) supports FOCUS effort with expertise, knowledge and resources.

FLUX Transportation Layer and Protocol

The FLUX Transportation Layer (FLUX TL) is a messaging integration system developed to help Member States and third parties exchange fisheries control information among themselves and the Commission in implementing fisheries control.  Similarly, third parties (SFPAs, RFMOs) will need to use FLUX TL to exchange information with EU countries. FLUX TL uses a new standard (UN/CEFACT) that has become the format to exchange electronic fisheries information and data between Member States, Member States and the Commission, or Member States and RFMOs and SFPAs.

The FLUX transportation Protocol is a mechanism describing how to reliably deliver the messages to their destination and without human intervention. It uses state-of-the-art technologies (SOAP Web Services) to guarantee interoperability. The FLUX Protocol is defined in the following two documents:

Νομοθεσία και επίσημα έγγραφα

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement