Kontrolní technologie

Kontrolní technologie

Kontrolní technologie

Kontrolní technologie

Systém kontroly rybolovu EU

Systém kontroly rybolovu EU bohatě využívá moderní technologie. Rybářské lodě jsou tak monitorovány a kontrolovány efektivním způsobem a nejen to: Moderním technologiím rovněž vděčíme za to, že jsou o rybolovu k dispozici kvalitní údaje, které si lze ověřovat z více zdrojů.

Elektronický systém hlášení (ERS)

Používá se k zaznamenávání údajů o rybolovných činnostech (např. úlovky, vykládky a prodeje), které se poté nahlašují orgánům příslušným pro oblast rybolovu v jednotlivých státech. Systém musejí povinně používat všechna plavidla delší než 15 m (od 1. ledna 2012 všechna plavidla delší než 12 m). Nahrazuje lodní deníky, někdy se mu proto říká elektronický lodní deník nebo „e-deník“. Zároveň také nahrazuje prodejní doklady.

Další informace

Systém satelitního sledování plavidel (VMS)

Systém VMS pomocí satelitu sleduje rybářská plavidla a poskytuje orgánům pro oblast rybolovu v pravidelných intervalech údaje o poloze, kurzu a rychlosti těchto plavidel. Systém musejí povinně používat všechna plavidla EU delší než 15 m (od 1. ledna 2012 všechna plavidla delší než 12 m). Ostatní plavidla o stejné velikosti musejí mít na palubě nainstalováno fungujícící zařízení pro satelitní sledování, pokud se nacházejí ve vodách Společenství.

Další informace

 

Nové kontrolní technologie se v dnešní době stávají klíčových prvkem, bez něhož se neobejde efektivní monitorování a kontrola rybářských plavidel a rychlé zpracování spolehlivých kvalitativních údajů o rybolovu.

Systém detekce plavidel (VDS)

EU podporuje také širší využití systému detekce plavidel (VDS). Jde o satelitní technologii (zobrazování mořských oblastí pomocí satelitu), s jejíž pomocí lze snáze určit polohu rybářských plavidel na moři a identifikovat je. Podle právních předpisů EU (nařízení č. 1224/2009) mají mít kontrolní orgány pro oblast rybolovu technické vybavení, aby mohly systému VDS využívat.

Základní funkcí systému VDS je identifikace plavidel a zjištění jejich polohy na moři.

Automatický identifikační systém (AIS)

Automatický identifikační systém (AIS) je nepřetržitý autonomní systém identifikace plavidel. Jeho prvotní oblastí využití je zabezpečování námořní dopravy a její bezpečnost. Plavidla si pomocí tohoto systému mohou vyměňovat údaje o totožnosti, poloze, kurzu a rychlosti s okolními plavidly i orgány na pobřeží.

Vysílači systému AIS budou povinně vybavována i rybářská plavidla EU:

  • od 31. května 2012 všechna plavidla delší než 24 m
  • od 31. května 2013 všechna plavidla delší než 18 m
  • od 31. května 2014 všechna plavidla delší než 15 m

Členské státy smějí údaje systému AIS používat pro účely monitorování a kontroly.

Kombinované monitorování

Moderní technologie kontroly rybolovu nevytlačily tradiční metody kontroly a dozoru, jako jsou inspekční prohlídky na moři, v přístavech nebo na pevnině. Pokud se však nové technologie správně využívají, je možné kontrolní činnost lépe zaměřit, čímž se snižují náklady a zvyšuje efektivita. Vzájemným ověřením údajů z několika různých systémů mohou orgány pro oblast rybolovu využívat kontrolní strategie založené na analýze rizik a vysledovat tak nezákonnou činnost, na kterou by se jinak nepřišlo. Inteligentní, náležité a efektivní využívání moderních technologií tedy významně snižuje celkové náklady na monitorování rybolovu a dozor nad ním.

European Commission supports FOCUS

The FOCUS (Fisheries Open Source Community Software) community has been established with the purpose to create and maintain free software dedicated to the management, conservation and sustainable use of the fishery resources.

FOCUS Vision is to be the global reference innovative open source solutions for sustainable fisheries management. The community accepts donations of open source initiatives that support this vision. The accepted donations future development will be managed by FOCUS and published under a free open source licence. As FOCUS believes that information sharing is a pillar of the platform needed to perform efficient fisheries management, a strategic partnership with UN/CEFACT has been established to support the FLUX Standard for sustainable fisheries management. In reality the FOCUS suite aims at implementing the FLUX standards.

All deliverables from the FOCUS projects will be made available under an open-source licence and are free to download, change and use. We hope that any beneficiaries of FOCUS also will be giving something back to the community but this is voluntary.

FOCUS welcomes all organisations and individuals that want to contribute to the success of FOCUS. Please visit www.focus.fish to read more.

As a member of the FOCUS Community Board, the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) supports FOCUS effort with expertise, knowledge and resources.

FLUX Transportation Layer and Protocol

The FLUX Transportation Layer (FLUX TL) is a messaging integration system developed to help Member States and third parties exchange fisheries control information among themselves and the Commission in implementing fisheries control.  Similarly, third parties (SFPAs, RFMOs) will need to use FLUX TL to exchange information with EU countries. FLUX TL uses a new standard (UN/CEFACT) that has become the format to exchange electronic fisheries information and data between Member States, Member States and the Commission, or Member States and RFMOs and SFPAs.

The FLUX transportation Protocol is a mechanism describing how to reliably deliver the messages to their destination and without human intervention. It uses state-of-the-art technologies (SOAP Web Services) to guarantee interoperability. The FLUX Protocol is defined in the following two documents:

Právní předpisy a úřední dokumenty

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement