Rybolov

Kontrolní technologie

Kontrolní technologie

Kontrolní technologie

Systém kontroly rybolovu EU

Systém kontroly rybolovu EU bohatě využívá moderní technologie. Rybářské lodě jsou tak monitorovány a kontrolovány efektivním způsobem a nejen to: Moderním technologiím rovněž vděčíme za to, že jsou o rybolovu k dispozici kvalitní údaje, které si lze ověřovat z více zdrojů.

Elektronický systém hlášení (ERS)

Používá se k zaznamenávání údajů o rybolovných činnostech (např. úlovky, vykládky a prodeje), které se poté nahlašují orgánům příslušným pro oblast rybolovu v jednotlivých státech. Systém musejí povinně používat všechna plavidla delší než 15 m (od 1. ledna 2012 všechna plavidla delší než 12 m). Nahrazuje lodní deníky, někdy se mu proto říká elektronický lodní deník nebo „e-deník“. Zároveň také nahrazuje prodejní doklady.

Další informace

Systém satelitního sledování plavidel (VMS)

Systém VMS pomocí satelitu sleduje rybářská plavidla a poskytuje orgánům pro oblast rybolovu v pravidelných intervalech údaje o poloze, kurzu a rychlosti těchto plavidel. Systém musejí povinně používat všechna plavidla EU delší než 15 m (od 1. ledna 2012 všechna plavidla delší než 12 m). Ostatní plavidla o stejné velikosti musejí mít na palubě nainstalováno fungujícící zařízení pro satelitní sledování, pokud se nacházejí ve vodách Společenství.

Další informace

 

Nové kontrolní technologie se v dnešní době stávají klíčových prvkem, bez něhož se neobejde efektivní monitorování a kontrola rybářských plavidel a rychlé zpracování spolehlivých kvalitativních údajů o rybolovu.

Systém detekce plavidel (VDS)

EU podporuje také širší využití systému detekce plavidel (VDS). Jde o satelitní technologii (zobrazování mořských oblastí pomocí satelitu), s jejíž pomocí lze snáze určit polohu rybářských plavidel na moři a identifikovat je. Podle právních předpisů EU (nařízení č. 1224/2009) mají mít kontrolní orgány pro oblast rybolovu technické vybavení, aby mohly systému VDS využívat.

Základní funkcí systému VDS je identifikace plavidel a zjištění jejich polohy na moři.

Automatický identifikační systém (AIS)

Automatický identifikační systém (AIS) je nepřetržitý autonomní systém identifikace plavidel. Jeho prvotní oblastí využití je zabezpečování námořní dopravy a její bezpečnost. Plavidla si pomocí tohoto systému mohou vyměňovat údaje o totožnosti, poloze, kurzu a rychlosti s okolními plavidly i orgány na pobřeží.

Vysílači systému AIS budou povinně vybavována i rybářská plavidla EU:

  • od 31. května 2012 všechna plavidla delší než 24 m
  • od 31. května 2013 všechna plavidla delší než 18 m
  • od 31. května 2014 všechna plavidla delší než 15 m

Členské státy smějí údaje systému AIS používat pro účely monitorování a kontroly.

Kombinované monitorování

Moderní technologie kontroly rybolovu nevytlačily tradiční metody kontroly a dozoru, jako jsou inspekční prohlídky na moři, v přístavech nebo na pevnině. Pokud se však nové technologie správně využívají, je možné kontrolní činnost lépe zaměřit, čímž se snižují náklady a zvyšuje efektivita. Vzájemným ověřením údajů z několika různých systémů mohou orgány pro oblast rybolovu využívat kontrolní strategie založené na analýze rizik a vysledovat tak nezákonnou činnost, na kterou by se jinak nepřišlo. Inteligentní, náležité a efektivní využívání moderních technologií tedy významně snižuje celkové náklady na monitorování rybolovu a dozor nad ním.

Právní předpisy a úřední dokumenty

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement