Технологии за контрол

Технологии за контрол

Технологии за контрол

Технологии за контрол

Система на ЕС за контрол на рибарството

Системата на ЕС за контрол на рибарството използва активно модерни технологии, за да гарантира ефективното наблюдение и контрол на риболовните флотове. Технологиите подобряват достъпа до качествени данни за рибарството и позволяват съпоставянето на информация от различни източници.

Система за електронно записване и отчитане (ERS)

Системата за електронно отчитане (ERS) се използва за записване на данни за риболовни дейности (напр. улов, разтоварване, продажби) и за изпращането им до органите по рибарство в държавите-членки. Системата е задължителна за риболовни съдове с дължина над 15 м (от 1 януари 2012 г. – за съдове с дължина над 12 м). Тя заменя хартиените корабни дневници и затова често е наричана „електронен корабен дневник“. Системата заменя и документите за продажба.

Още

Система за наблюдение на корабите (VMS)

Системата за наблюдение на корабите (VMS) е сателитна система за наблюдение на риболовни съдове, която през определени интервали изпраща до органите по рибарство данни за местоположението, курса и скоростта на корабите. Системата е задължителна за риболовни съдове от ЕС с дължина над 15 м (от 1 януари 2012 г. – за съдове с дължина над 12 м). Кораби със същия размер от страни извън ЕС трябва да са оборудвани с работещо устройство за сателитно проследяване винаги когато плават във водите на Общността.

Още

 

Днес новите технологии за контрол са от решаващо значение за осигуряване на ефективно наблюдение и контрол на риболовните флотове и опростено управление на качествени и надеждни данни за рибарството

Система за откриване на кораби (VDS)

ЕС също така насърчава по-широкото използване на системи за откриване на кораби (VDS) – сателитна технология (сателитно заснемане на морски зони), с помощта на която може да се определи местоположението и да се идентифицират риболовни съдове в морето. Съгласно законодателството на ЕС (Регламент № 1224/2009) органите за контрол на рибарството трябва да разполагат с технически капацитет за използване на VDS.

VDS се използва основно за идентифициране на кораби и определяне на тяхното местоположение в морето.

Система за автоматично разпознаване (AIS)

Системата за автоматично разпознаване (AIS) представлява система за автономна и непрекъсната идентификация и наблюдение на кораби, използвана за целите на морската сигурност и безопасност. Тя позволява на корабите да обменят по електронен път с намиращи се наблизо кораби и с властите на брега идентификационни данни за кораба, както и данни за неговото местоположение, курс и скорост.

Риболовните съдове в ЕС трябва постепенно да бъдат оборудване с AIS предаватели:

  • от 31 май 2012 г. – всички кораби с дължина над 24 м
  • от 31 май 2013 г. – всички кораби с дължина над 18 м
  • от 31 май 2014 г. – всички кораби с дължина над 15 м

Държавите-членки могат да използват данни от AIS за наблюдение и контрол.

Комбиниран контрол

Модерните технологии не заменят традиционните методи на контрол и наблюдение, като например инспекции на борда на риболовни съдове или на брега. Ако обаче се използват по подходящ начин, новите технологии помагат за по-добро насочване на действията и така допринасят за намаляване на разходите и повишаване на ефективността. Като съпоставят данните, събирани чрез различни системи, органите по рибарство могат да прилагат отчитащи риска стратегии за контрол и да откриват незаконни дейности, които иначе биха останали незабелязани. Разумното, подходящо и ефективно използване на модерни технологии води до значително намаляване на общите разходи за контрол и наблюдение на рибарството.

European Commission supports FOCUS

The FOCUS (Fisheries Open Source Community Software) community has been established with the purpose to create and maintain free software dedicated to the management, conservation and sustainable use of the fishery resources.

FOCUS Vision is to be the global reference innovative open source solutions for sustainable fisheries management. The community accepts donations of open source initiatives that support this vision. The accepted donations future development will be managed by FOCUS and published under a free open source licence. As FOCUS believes that information sharing is a pillar of the platform needed to perform efficient fisheries management, a strategic partnership with UN/CEFACT has been established to support the FLUX Standard for sustainable fisheries management. In reality the FOCUS suite aims at implementing the FLUX standards.

All deliverables from the FOCUS projects will be made available under an open-source licence and are free to download, change and use. We hope that any beneficiaries of FOCUS also will be giving something back to the community but this is voluntary.

FOCUS welcomes all organisations and individuals that want to contribute to the success of FOCUS. Please visit www.focus.fish to read more.

As a member of the FOCUS Community Board, the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) supports FOCUS effort with expertise, knowledge and resources.

FLUX Transportation Layer and Protocol

The FLUX Transportation Layer (FLUX TL) is a messaging integration system developed to help Member States and third parties exchange fisheries control information among themselves and the Commission in implementing fisheries control.  Similarly, third parties (SFPAs, RFMOs) will need to use FLUX TL to exchange information with EU countries. FLUX TL uses a new standard (UN/CEFACT) that has become the format to exchange electronic fisheries information and data between Member States, Member States and the Commission, or Member States and RFMOs and SFPAs.

The FLUX transportation Protocol is a mechanism describing how to reliably deliver the messages to their destination and without human intervention. It uses state-of-the-art technologies (SOAP Web Services) to guarantee interoperability. The FLUX Protocol is defined in the following two documents:

Законодателство и официални документи

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement