Рибарство

Технологии за контрол

Технологии за контрол

Технологии за контрол

Система на ЕС за контрол на рибарството

Системата на ЕС за контрол на рибарството използва активно модерни технологии, за да гарантира ефективното наблюдение и контрол на риболовните флотове. Технологиите подобряват достъпа до качествени данни за рибарството и позволяват съпоставянето на информация от различни източници.

Система за електронно записване и отчитане (ERS)

Системата за електронно отчитане (ERS) се използва за записване на данни за риболовни дейности (напр. улов, разтоварване, продажби) и за изпращането им до органите по рибарство в държавите-членки. Системата е задължителна за риболовни съдове с дължина над 15 м (от 1 януари 2012 г. – за съдове с дължина над 12 м). Тя заменя хартиените корабни дневници и затова често е наричана „електронен корабен дневник“. Системата заменя и документите за продажба.

Още

Система за наблюдение на корабите (VMS)

Системата за наблюдение на корабите (VMS) е сателитна система за наблюдение на риболовни съдове, която през определени интервали изпраща до органите по рибарство данни за местоположението, курса и скоростта на корабите. Системата е задължителна за риболовни съдове от ЕС с дължина над 15 м (от 1 януари 2012 г. – за съдове с дължина над 12 м). Кораби със същия размер от страни извън ЕС трябва да са оборудвани с работещо устройство за сателитно проследяване винаги когато плават във водите на Общността.

Още

 

Днес новите технологии за контрол са от решаващо значение за осигуряване на ефективно наблюдение и контрол на риболовните флотове и опростено управление на качествени и надеждни данни за рибарството

Система за откриване на кораби (VDS)

ЕС също така насърчава по-широкото използване на системи за откриване на кораби (VDS) – сателитна технология (сателитно заснемане на морски зони), с помощта на която може да се определи местоположението и да се идентифицират риболовни съдове в морето. Съгласно законодателството на ЕС (Регламент № 1224/2009) органите за контрол на рибарството трябва да разполагат с технически капацитет за използване на VDS.

VDS се използва основно за идентифициране на кораби и определяне на тяхното местоположение в морето.

Система за автоматично разпознаване (AIS)

Системата за автоматично разпознаване (AIS) представлява система за автономна и непрекъсната идентификация и наблюдение на кораби, използвана за целите на морската сигурност и безопасност. Тя позволява на корабите да обменят по електронен път с намиращи се наблизо кораби и с властите на брега идентификационни данни за кораба, както и данни за неговото местоположение, курс и скорост.

Риболовните съдове в ЕС трябва постепенно да бъдат оборудване с AIS предаватели:

  • от 31 май 2012 г. – всички кораби с дължина над 24 м
  • от 31 май 2013 г. – всички кораби с дължина над 18 м
  • от 31 май 2014 г. – всички кораби с дължина над 15 м

Държавите-членки могат да използват данни от AIS за наблюдение и контрол.

Комбиниран контрол

Модерните технологии не заменят традиционните методи на контрол и наблюдение, като например инспекции на борда на риболовни съдове или на брега. Ако обаче се използват по подходящ начин, новите технологии помагат за по-добро насочване на действията и така допринасят за намаляване на разходите и повишаване на ефективността. Като съпоставят данните, събирани чрез различни системи, органите по рибарство могат да прилагат отчитащи риска стратегии за контрол и да откриват незаконни дейности, които иначе биха останали незабелязани. Разумното, подходящо и ефективно използване на модерни технологии води до значително намаляване на общите разходи за контрол и наблюдение на рибарството.

Законодателство и официални документи

 

 

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006

Vessel Monitoring System (VMS) - Data exchange - Specific privacy statement

Electronic Recording and Reporting System (ERS) - Data exchange - Specific privacy statement