Rozsah kontrolného systému

Rozsah kontrolného systému

Rozsah kontrolného systému

Rozsah kontrolného systému

Systém EÚ na kontrolu rybárstva
Overovanie správnosti záznamov o rybárskych činnostiach je významným prvkom kontroly. © Lionel Flageul

Kontrola rybárstva, to nie je len dohľad nad činnosťami rybárov na mori, ktorý je finančne náročný a osamote nedokáže zabezpečiť dodržiavanie pravidiel. Kontroly sa vykonávajú na každom bode reťazca, od plavidiel až po predajcu.
Bez platného povolenia nemôžu rybárske plavidlá ani len opustiť prístav.
I keď sa stále vykonáva aj dohľad na mori, dôraz sa v súčasnosti kladie na kontroly:

  • v prístavoch, kde sa uskutočňuje vykládka alebo prekládka úlovkov
  • počas prepravy
  • v továrňach na spracovanie rýb
  • na trhoch, kde sa úlovky predávajú.

V každom bode výrobného reťazca, za každú zásielku rýb sa musia poskytovať informácie, ktoré preukazujú, že sa ryby ulovili zákonne.
Normy pre všetky rozličné druhy previerok sa stanovujú na úrovni EÚ.
Kontrolný mechanizmus sa uplatňuje na všetky rybárske činnosti vo vodách Únie a na každý rybolov vykonávaný rybárskym plavidlom EÚ či štátnymi príslušníkmi EÚ bez ohľadu na skutočnosť, kde lovia. Takisto sa vzťahuje na rekreačný rybolov citlivých zásob rýb a akvakultúru v prípade, že sa na ne vzťahujú pravidlá na úrovni EÚ – napríklad lov úhora alebo určité rekreačné chytanie tuniaka modroplutvého.