Kontrollisüsteemi reguleerimisala

Kontrollisüsteemi reguleerimisala

Kontrollisüsteemi reguleerimisala

Kontrollisüsteemi reguleerimisala

ELi kalanduskontrolli süsteem
Püügitegevuse protokollide õigsuse kindlaks tegemine on kontrolli oluline osa. © Lionel Flageul

Kalanduskontroll ei kujuta endast mitte üksnes kalurite tegevuse jälgimist merel, mis on kulukas ning millega ei suudetakski tagada eeskirjade järgimist. Kontrolle teostatakse tegevusahela igas etapis alates saagi laevalolekust kuni selle jõudmiseni jaemüüjale.
Kalalaevadel ei lubata ilma kehtiva püügiloata isegi sadamast lahkuda.
Kuigi kontrollid toimuvad ka merel, pööratakse nüüd enim tähelepanu kontrollile:

  • sadamates, kus saak lossitakse või laaditakse ümber;
  • transpordi käigus;
  • kalatöötlemistehastes;
  • turgudel, kus kala müüakse.

Tootmisahela igas etapis tuleb iga kalapartii puhul esitada teave, mis tõendab kõnealuse kala seaduslikku püüdmist.
Kõik need erinevad inspekteerimisstandardid kehtestatakse ELi tasandil.
Kontrollisüsteemi kohaldatakse kogu ELi vetes toimuva püügitegevuse ning kogu ELi kalalaevade ja ELi kodanike teostatava püügitegevuse suhtes, olenemata sellest, kus nad kala püüavad. Seda kohaldatakse ka tundlike kala- või vesiviljelusliikide harrastuspüügi suhtes sellises ulatuses, kuivõrd nad on hõlmatud ELi tasandi eeskirjadega – näiteks angerjapüügi või hariliku tuuni teatava harrastuspüügi puhul.