Обхват на системата за контрол

Обхват на системата за контрол

Обхват на системата за контрол

Обхват на системата за контрол

Система на ЕС за контрол на рибарството
Проверката на документите за риболовните дейности е важна част от контрола © Lionel Flageul

Контролът на рибарството не се отнася само до проверки на дейностите на рибарите в морето. Тези проверки са скъпи и недостатъчни за гарантиране на спазването на правилата. Контрол се извършва на всички етапи от веригата на доставки - от кораба до продавача.
На риболовните съдове дори не се разрешава да напуснат пристанището без валиден лиценз за риболов.
Въпреки че продължават да се извършват проверки в морето, акцентът вече е върху проверките:

  • в пристанищата, където рибата се разтоварва или прехвърля на друг кораб
  • по време на транспортиране
  • във фабрики за преработка на риба
  • на пазари, където се продава риба.

На всеки етап от производствената верига, за всяка партида риба, трябва да се предоставя информация, доказваща, че рибата е уловена законно.
Стандартите за всички тези различни видове проверки се определят на равнище ЕС.
Системата за контрол се прилага за всички риболовни дейности във води на ЕС и за всички риболовни дейности, осъществявани от кораби и граждани на Съюза, без значение къде. Тя се прилага и по отношение на любителския риболов на видове от чувствителни рибни популации или аквакултури, стига те да са обхванати от правилата на равнище ЕС - например змиорка или червен тон.