Рибарство

Обхват на системата за контрол

Обхват на системата за контрол

Обхват на системата за контрол

Система на ЕС за контрол на рибарството
Проверката на документите за риболовните дейности е важна част от контрола © Lionel Flageul

Контролът на рибарството не се отнася само до проверки на дейностите на рибарите в морето. Тези проверки са скъпи и недостатъчни за гарантиране на спазването на правилата. Контрол се извършва на всички етапи от веригата на доставки - от кораба до продавача.
На риболовните съдове дори не се разрешава да напуснат пристанището без валиден лиценз за риболов.
Въпреки че продължават да се извършват проверки в морето, акцентът вече е върху проверките:

  • в пристанищата, където рибата се разтоварва или прехвърля на друг кораб
  • по време на транспортиране
  • във фабрики за преработка на риба
  • на пазари, където се продава риба.

На всеки етап от производствената верига, за всяка партида риба, трябва да се предоставя информация, доказваща, че рибата е уловена законно.
Стандартите за всички тези различни видове проверки се определят на равнище ЕС.
Системата за контрол се прилага за всички риболовни дейности във води на ЕС и за всички риболовни дейности, осъществявани от кораби и граждани на Съюза, без значение къде. Тя се прилага и по отношение на любителския риболов на видове от чувствителни рибни популации или аквакултури, стига те да са обхванати от правилата на равнище ЕС - например змиорка или червен тон.