Överträdelser och påföljder

Överträdelser och påföljder

Överträdelser och påföljder

Överträdelser och påföljder

EU:s pricksystem för allvarliga fiskebrott

För att se till att fiskereglerna tillämpas på samma sätt i alla EU-länder och för att överträdelser ska få likvärdiga påföljder, har EU sammanställt en lista över allvarliga överträdelser av fiskeripolitikens regler. EU-länderna måste införa effektiva, proportionella och avskräckande påföljder och se till att reglerna följs.

Från och med den 1 januari 2012 ska alla EU-länder ha ett pricksystem för allvarliga överträdelser. Enligt systemet ska de nationella myndigheterna

  • bedöma den överträdelse som ett fartyg under landets flagg ska ha begått med hjälp av standardiserade EU-definitioner
  • ge ett visst antal prickar till det fartyg som begick den allvarliga överträdelsen (prickarna registreras i ett nationellt register över fiskebrott)
  • dra in fartygets licens under två, fyra, åtta eller tolv månader när det har fått ett visst antal prickar under en treårsperiod.

Prickarna är kopplade till fartygets fiskelicens, så prickarna finns kvar även om fartyget säljs till en ny ägare.

EU och medlemsländerna har nu tagit fram detaljerade regler för pricksystemet.

EU-länderna ska även inrätta ett pricksystem för fartygens befälhavare.

Pricksystemet medför dock inga nya påföljder och påverkar inte heller de nationella domstolarnas befogenhet att värdera fakta i ett mål och bedöma hur allvarlig en handling är.

Lagstiftning och rapporter

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006