Porušenia a sankcie

Porušenia a sankcie

Porušenia a sankcie

Porušenia a sankcie

Systém trestných bodov EÚ za závažné porušenia rybolovných pravidiel

EÚ vytvorila zoznam závažných porušení pravidiel spoločnej rybárskej politiky, ktorý má prispieť k tomu, aby sa pravidlá rybolovu uplatňovali rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch a aby sa zjednotilo postihovanie porušení. Krajiny EÚ sú povinné zapracovať do vnútroštátnych predpisov účinné, primerané a odrádzajúce sankcie a zabezpečiť dodržiavanie týchto predpisov.

K 1. januáru 2012 mali krajiny EÚ zaviesť bodový systém pre závažné porušenia. V rámci tohto systému budú vnútroštátne orgány:

  • posudzovať údajné porušenia zo strany plavidiel registrovaných pod ich vlajkou využitím štandardných definícií EÚ,
  • ukladať počet trestných bodov podľa stanoveného sadzobníka plavidlám, ktoré sa dopustili závažných porušení (body sa zaznamenávajú vo vnútroštátnom registri priestupkov v oblasti rybolovu),
  • pozastavovať povolenie príslušného plavidla na obdobie 2, 4, 8 alebo 12 mesiacov, ak bolo za obdobie 3 rokov potrestané určeným počtom bodov.

Body sa pripisujú na licenciu na rybolov naviazanú na plavidlo, takže sa k tomuto plavidlu budú viazať aj po jeho prípadnom predaji novému majiteľovi.

Podrobné pravidlá bodového systému boli pripravené na úrovni EÚ v úzkej súčinnosti s vládami krajín EÚ.

Krajiny EÚ budú takisto musieť zaviesť bodový systém pre kapitánov rybárskych plavidiel.

Bodový systém nezavádza nové sankcie ani nezasahuje do právomoci vnútroštátnych súdov posúdiť skutkovú podstatu prípadu a závažnosť posudzovaného konania.

Úradné dokumenty

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006