Naruszenia przepisów i kary

Naruszenia przepisów i kary

Naruszenia przepisów i kary

Naruszenia przepisów i kary

Unijny system punktów karnych za przypadki poważnego naruszenia przepisów w dziedzinie rybołówstwa

Aby zapewnić jednakowe stosowanie przepisów we wszystkich państwach członkowskich i ujednolicić sposób karania przypadków naruszenia przepisów, UE ustanowiła wykaz poważnych naruszeń przepisów wspólnej polityki rybołówstwa. Państwa członkowskie muszą w wprowadzić do prawa krajowego skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary za takie naruszenia oraz czuwać nad przestrzeganiem przepisów.

Od 1 stycznia 2012 r. w każdym kraju UE obowiązywać powinien system punktów za poważne naruszenia przepisów. W ramach tego systemu organy krajowe będą mogły:

  • oceniać rzekome przypadki naruszenia przepisów przez statki zarejestrowane pod własną banderą, stosując znormalizowane definicje unijne
  • nakładać określoną liczbę punktów karnych na statki, które poważnie naruszają przepisy (punkty będą rejestrowane w krajowych rejestrach wykroczeń w dziedzinie rybołówstwa)
  • zawiesić licencję statku na okres dwóch, czterech, ośmiu lub 12 miesięcy, jeżeli w ciągu trzech lat przekroczy on określoną liczbę punktów.

Punkty są powiązane z licencją połowową, jaką posiada określony statek, tak aby nie ulegały unieważnieniu nawet w przypadku sprzedaży statku nowemu właścicielowi.

Szczegółowe zasady stosowania systemu punktów karnych zostały ustalone na szczeblu unijnym przy ścisłej współpracy rządów państw członkowskich.

Kraje UE będą również musiały ustanowić system punktów karnych dla kapitanów statków rybackich.

System punktów karnych nie wprowadza nowych kar i nie narusza swobody decyzyjnej sędziów krajowych przy ocenie faktów danej sprawy i powagi czynu.

Dokumenty urzędowe

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006