Rikkomukset ja seuraamukset

Rikkomukset ja seuraamukset

Rikkomukset ja seuraamukset

Rikkomukset ja seuraamukset

Vakaviin kalastusrikkomuksiin sovellettava EU:n pisteytysjärjestelmä

EU pitää kirjaa tapauksista, joissa on rikottu vakavasti yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä. Näin varmistetaan, että kalastussääntöjä sovelletaan kaikissa EU-maissa samalla tavoin ja että rikkomuksista langetetaan yhdenmukaiset seuraamukset. Kunkin maan on kirjattava lainsäädäntöönsä tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset ja varmistettava, että sääntöjä noudatetaan.

EU-maissa on 1.1.2012 alkaen otettu käyttöön vakavien rikkomusten pisteytysjärjestelmä. Järjestelmää sovellettaessa kansallisten viranomaisten tehtävänä on

  • arvioida EU:n vakiomääritelmiä käyttäen rikkomukset, joihin niiden lipun alle rekisteröityneiden alusten epäillään syyllistyneen
  • määrätä vakaviin rikkomuksiin syyllistyneille aluksille tietty määrä rangaistuspisteitä (pisteet kirjataan kansalliseen kalastusrikkomusten rekisteriin)
  • peruuttaa aluksen kalastuslisenssi 2, 4, 8 tai 12 kuukaudeksi, jos alukselle on kolmen vuoden aikana kertynyt tietty määrä rangaistuspisteitä.

Pisteet merkitään aluskohtaiseen kalastuslisenssiin, joten ne siirtyvät aluksen mukana, vaikka se myytäisiin uudelle omistajalle.

EU on laatinut pisteytysjärjestelmän tiiviissä yhteistyössä EU-maiden viranomaisten kanssa.

EU-maiden on myöhemmin otettava käyttöön pisteytysjärjestelmä myös kalastusalusten päälliköille.

Kalastusalusten pisteytysjärjestelmään ei sisälly uusia seuraamuksia, eikä se vaikuta kansallisen tuomioistuimen harkintavaltaan, kun se arvioi rikkeitä ja niiden vakavuutta.

Viralliset asiakirjat

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006