Παραβάσεις και κυρώσεις

Παραβάσεις και κυρώσεις

Παραβάσεις και κυρώσεις

Παραβάσεις και κυρώσεις

Σύστημα επιβολής μορίων ποινής της ΕΕ για σοβαρές παραβάσεις στον αλιευτικό κλάδο

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων αλιείας σε όλα τα κράτη μέλη και την εναρμόνιση του τρόπου επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις , η ΕΕ έχει καταρτίσει κατάλογο σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να προβλέπουν στη νομοθεσία τους αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και να διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2012, οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να έχουν θεσπίσει ένα σύστημα επιβολής μορίων ποινής για σοβαρές παραβάσεις. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, οι εθνικές αρχές οφείλουν:

  • να αξιολογούν τις εικαζόμενες παραβάσεις σκαφών που φέρουν τη σημαία της χώρας τους, βάσει των συνήθων ορισμών της ΕΕ
  • να επιβάλλουν έναν προκαθορισμένο αριθμό μορίων ποινής σε σκάφη που έχουν εμπλακεί σε σοβαρές παραβάσεις (τα μόρια καταγράφονται στο εθνικό μητρώο παραβάσεων στον αλιευτικό κλάδο)
  • να αναστέλλουν την ισχύ της άδειας των σκαφών για 2, 4, 8 ή 12 μήνες όταν σε διάστημα τριών ετών έχει συσσωρευτεί ένας προκαθορισμένος αριθμός μορίων ποινής.

Τα μόρια ποινής καταλογίζονται στην αλιευτική άδεια που συνδέεται με το σκάφος, έτσι ώστε να εξακολουθούν να ισχύουν ακόμη και μετά την πώληση του σκάφους σε νέο ιδιοκτήτη.

Λεπτομερείς κανόνες για το σύστημα επιβολής μορίων ποινής έχουν καταρτιστεί σε επίπεδο ΕΕ σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται επίσης να θεσπίσουν σύστημα επιβολής μορίων ποινής για τους πλοιάρχους των αλιευτικών σκαφών.

Το σύστημα επιβολής μορίων ποινής δεν εισάγει νέες κυρώσεις και δεν θίγει τη διακριτική ευχέρεια του εθνικού δικαστή κατά την εκτίμηση των περιστατικών μιας υπόθεσης ή της σοβαρότητας μιας συγκεκριμένης παράβασης.

Επίσημα έγγραφα

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006