Přestupky a sankce

Přestupky a sankce

Přestupky a sankce

Přestupky a sankce

Bodový systém EU pro ukládání sankcí za závažné přestupky v oblasti rybolovu

Evropské unii jde o to, aby byla pravidla společné rybářské politiky (SRP) uplatňována ve všech členských zemích stejným způsobem a aby byla zároveň zaručena jednotnost sankcí ukládaných za případné přestupky. Z tohoto důvodu Unie vydala seznam závažných porušení pravidel SRP. Členské státy EU musejí do svých právních předpisů zahrnout účinné, přiměřené a odrazující sankce a zajistit, aby byla daná pravidla dodržována.

Od 1. ledna 2012 musejí mít jednotlivé země EU zaveden bodový systém pro ukládání sankcí za závažné nedostatky. V rámci tohoto systému vnitrostátní orgány:

  • posuzují přestupky, jichž se údajně dopustila plavidla registrovaná pod vlajkou dané země, přičemž se použijí standardní definice EU
  • přidělují plavidlům, která se dopustila závažných přestupků, trestné body podle stanovených pravidel (body se zaznamenávají ve vnitrostátním rejstříku přestupků v oblasti rybolovu)
  • odebírají plavidlům licenci na dobu 2, 4, 8 nebo 12 měsíců v případě, že jim byl za poslední tři roky udělen stanovený počet trestných bodů

Body se přidělují k jednotlivým licencím k rybolovu, vztahujícím se k určitému plavidlu. To znamená, že v případě prodeje daného plavidla budou převedeny na nového vlastníka.

Podrobná pravidla bodového systému vypracovala EU v úzké spolupráci s vládami členských států.

Členské země Unie budou rovněž povinny zřídit bodový systém pro velitele rybářských plavidel.

Zmiňovaný bodový systém nezavádí nové sankce ani neomezuje pravomoc vnitrostátních soudů posuzovat skutečnosti daného případu a závažnost daného jednání a poté rozhodnout podle vlastního uvážení.

Úřední dokumenty

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006