Нарушения и санкции

Нарушения и санкции

Нарушения и санкции

Нарушения и санкции

Точкова система на ЕС за сериозни нарушения на правилата за рибарство

За да гарантира, че правилата за риболов се прилагат по един и същ начин във всички страни членки, и за да хармонизира начините, по които се санкционират нарушенията, ЕС състави списък със сериозни нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството. Страните от ЕС трябва да включат в своето законодателство ефективни, съразмерни и възпиращи санкции, и да гарантират спазването на правилата.

От 1 януари 2012 г. страните от Съюза трябваше да въведат точкова система за сериозни нарушения. Съгласно схемата националните власти ще:

  • оценяват нарушенията, извършени от риболовни съдове, плаващи под техен флаг, като използват стандартни определения на ЕС;
  • налагат определен брой наказателни точки на риболовните съдове, извършили сериозни нарушения (точките се записват в национален регистър на нарушенията на правилата за рибарство);
  • прекратяват лиценза на даден риболовен съд за 2, 4, 8 или 12 месеца, когато той натрупа определен брой точки в рамките на тригодишен период.

Точките ще се отнасят до лиценза за риболов, свързан със съответния риболовен кораб, и ще се запазват, дори когато корабът бъде продаден на нов собственик.

Подробните правила за точковата система са изготвени на равнище ЕС в тясно сътрудничество с правителствата на страните членки.

Страните от ЕС ще трябва да въведат точкова система и за капитаните на риболовни кораби.

С точковата система не се въвеждат нови санкции и не се ограничават правомощията на националните съдилища да преценяват фактите по делата и да оценяват тежестта на извършените нарушения.

Официални документи

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 404/2011 
of 8 April 2011 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the Common Fisheries Policy

Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006