Apstiprinātās ostas

Apstiprinātās ostas

Apstiprinātās ostas

Apstiprinātās ostas

ES zvejas kontroles sistēma
Zvejas kuģis Norvēģijā, vienā no Lofotu salām © Richard Thomasson, Eiropas Komisija

Dažās zvejas zonās kopējās zivsaimniecības politikas noteikumi uzņēmējiem ļauj tikai ierobežotā skaitā ostu izkraut atsevišķas apdraudētās sugas vai lielu zivju daudzumu. Tas ir tādēļ, lai vieglāk varētu rūpīgi izkontrolēt šo apdraudēto sugu nozveju un lielu zivju daudzumu izkraušanu krastā.

Tālab dalībvalstis un trešās valstis ir apstiprinājušas ostas, kurās drīkst izkraut aizsargāto sugu zivis un lielus lomus. Pieļaujamais zivju daudzums un apstiprināto ostu saraksts katrā zivsaimniecībā atšķiras.

Tālāk sniegtie saraksti ir izveidoti no attiecīgo valstu sniegtās informācijas par situāciju publicēšanas brīdī. Šaubu gadījumā uzņēmējiem ieteicams šos sarakstus vēlreiz pārbaudīt kompetentajās valstu iestādēs.

Ir vēl citi saraksti ar apstiprinātajām ostām, kurās var izkraut, piemēram, mencas un hekus, bet tie šobrīd Komisijas tīmekļa vietnē nav publicēti. Tos var saņemt tieši no attiecīgās valsts iestādes.