Vattenbruk

Vattenbruk

Vattenbruk

Vattenbruk

Odling av fisk, skaldjur och vattenväxter är en av världens snabbast växande livsmedelsbranscher som redan ger oss ungefär hälften av den fisk vi äter.

Vattenbruket står för cirka en femtedel av EU:s fiskproduktion och sysselsätter ungefär 85 000 människor. De arbetar framförallt i små- eller mikroföretag i kust- och landsbygdsområden. EU:s vattenbruk är känt för att hålla hög kvalitet, vara hållbart och ge konsumenterna säkra produkter.

Den totala produktionen i EU har varit mer eller mindre konstant sedan 2000, medan världsproduktionen under samma tid har ökat med nästan 7 procent per år.

Kommissionen ville främja vattenbruket genom reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. År 2013 tog man därför fram strategiska riktlinjer med gemensamma prioriteringar och allmänna mål för EU. I samråd med berörda parter ringade kommissionen in fyra prioriterade områden:

  • Minska byråkratin
  • Förbättra tillgången till mark och vatten
  • Stärka konkurrenskraften
  • Utnyttja konkurrensfördelarna med höga kvalitets-, hälso- och miljönormer

Med utgångspunkt i riktlinjerna samarbetar kommissionen och EU-länderna för att öka produktionen och konkurrenskraften. EU-länderna har uppmanats att ta fram fleråriga planer för att främja vattenbruket. Kommissionen hjälper till att kartlägga flaskhalsar och underlätta samarbete, samordning och utbyte av bästa praxis mellan EU-länderna.

 

Initiatives

The European Commission has launched a number of campaigns to promote sustainable aquaculture in the EU. Most recently these include the Tapping Into Blue Growth conference, the Farmed in the EU campaign and the aquaculture schools project. These campaigns aim to highlight the role of aquaculture for EU citizens and to pass the message about what aquaculture is all about.

Events

Reports

     

Lagstiftning och rapporter

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture COM/2009/0162 final

Läs mer