Rybné hospodárstvo

Akvakultúra

Akvakultúra

Akvakultúra

Chov rýb, vodných schránkovcov a kôrovcov a vodných rastlín predstavuje jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví potravinárskeho priemyslu, ktoré už na svete zabezpečuje takmer polovicu z našej spotreby rýb.

V Európe zabezpečuje akvakultúra takmer 20 % produkcie rýb a poskytuje pracovné miesta pre približne 85 000 ľudí. Toto odvetvie tvoria zväčša malé a stredné podniky a mikropodniky v pobrežných a vidieckych oblastiach. Akvakultúra EÚ je známa svojimi normami vysokej kvality, udržateľnosti a ochrany spotrebiteľa.

Produkcia EÚ dosahuje od roku 2000 viacmenej nezmenené objemy, zatiaľ čo svetová produkcia v tom istom období rástla o 7 % ročne.

Zámerom Komisie je posilniť odvetvie akvakultúry prostredníctvom reformy spoločnej rybárskej politiky. V roku 2013 uverejnila strategické usmernenia, v ktorých predstavuje spoločné priority a všeobecné ciele na úrovni EÚ. V konzultácii so všetkými relevantnými zainteresovanými subjektmi sa identifikovali štyri prioritné oblasti:

  • zníženie administratívnej záťaže,
  • zlepšenie prístupu k priestorom a vodným zdrojom,
  • zvýšenie konkurencieschopnosti,
  • využitie konkurenčných výhod vyplývajúcich z noriem vysokej kvality, zdravia a životného prostredia.

Na základe týchto usmernení Komisia spolupracuje s členskými štátmi na zvýšení produkcie a konkurencieschopnosti tohto odvetvia. Krajiny EÚ mali za úlohu vypracovať viacročné plány na podporu akvakultúry. Komisia pomáha pri identifikácii prekážok, zároveň však uľahčuje spoluprácu, koordináciu a výmenu osvedčených postupov medzi krajinami EÚ.

V najnovšej infografike týkajúcej sa odvetvia akvakultúry v EÚ sa analyzujú hlavné priority rozvoja akvakultúry v členských štátoch, ako aj plánované opatrenia zo strany členských štátov.

Podujatia

Oficiálne dokumenty

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

 

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture COM/2009/0162 final

Ďalšie informácie