Akwakultura

Akwakultura

Akwakultura

Akwakultura

Hodowla ryb, skorupiaków i roślin wodnych jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów produkcji żywności, z którego już teraz pochodzi około połowa wszystkich spożywanych na świecie ryb.

Sektor akwakultury jest źródłem prawie 20 proc. produkcji rybnej w UE, około 85 tys. osób znajduje w nim bezpośrednie zatrudnienie. W skład sektora wchodzą głównie MŚP lub mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenach nadmorskich lub wiejskich. Sektor ten słynie z wysokiej jakości produktów oraz z surowych norm ochrony środowiska i praw konsumentów.

Wielkość produkcji tego sektora utrzymuje się zasadniczo na tym samym poziomie od 2000 r., podczas gdy wielkość produkcji światowej zwiększa się prawie o 7 proc. rocznie.

Komisja Europejska zamierza przyczynić się do rozwoju europejskiej akwakultury poprzez reformę wspólnej polityki rybołówstwa. W tym celu w 2013 r. opublikowała strategiczne wytyczne, w których przedstawiła wspólne priorytety oraz cele ogólne na poziomie UE. W wyniku konsultacji z wszystkimi zainteresowanymi stronami określono cztery priorytety. Są to:

  • ograniczenie biurokracji
  • poprawa dostępu do przestrzeni i wody
  • zwiększenie konkurencyjności
  • wykorzystanie przewagi konkurencyjnej wynikającej z wysokiej jakości oraz norm ochrony zdrowia i środowiska.

Na podstawie tych wytycznych Komisja Europejska i kraje UE współpracują na rzecz zwiększenia produkcji i konkurencyjności sektora akwakultury. Komisja zwróciła się do państw członkowskich o opracowanie wieloletnich planów popularyzowania akwakultury. Komisja pomaga w ustalaniu, które kwestie są najbardziej problematyczne, oraz ułatwia krajom UE współpracę, koordynację i wymianę sprawdzonych rozwiązań.

 

Initiatives

The European Commission has launched a number of campaigns to promote sustainable aquaculture in the EU. Most recently these include the Tapping Into Blue Growth conference, the Farmed in the EU campaign and the aquaculture schools project. These campaigns aim to highlight the role of aquaculture for EU citizens and to pass the message about what aquaculture is all about.

Events

Reports

     

Dokumenty urzędowe

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

 

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture COM/2009/0162 final

Dodatkowe informacje