Akvakultūra

Akvakultūra

Akvakultūra

Akvakultūra

Zivju, čaulgliemju un ūdensaugu audzēšana ir viens no visstraujāk augošajiem pārtikas ieguves veidiem, kas jau šobrīd mūsu planētas iedzīvotājiem sagādā apmēram pusi no uzturā lietotajiem zivju produktiem.

Eiropā akvakultūras nozarē iegūst ap 20 % zvejas produktu, un tajā ir nodarbināti apmēram 85 000 cilvēku. Tajā galvenokārt darbojas MVU vai mikrouzņēmumi no piekrastes un lauku novadiem. Eiropas Savienības akvakultūra izceļas ar augstu kvalitāti, ilgtspēju un augstiem patērētāju aizsardzības standartiem.

Tomēr kopējais ES ražošanas apjoms kopš 2000. gada nav daudz mainījies, lai gan citur pasaulē tas pa šo laiku ir palielinājies par gandrīz 7 % gadā.

Komisijas nolūks ir aktivizēt akvakultūras nozari, reformējot kopējo zivsaimniecības politiku. 2013. gadā tā publicēja stratēģiskās pamatnostādnes, kurās ES līmenī noteiktas kopējās prioritātes un vispārējie mērķi. Apspriešanā ar visām ieinteresētajām aprindām ir noskaidrotas četras prioritārās jomas:

  • administratīvā sloga samazināšana,
  • teritorijas un ūdeņu pieejamības uzlabošana,
  • konkurētspējas uzlabošana,
  • to konkurences priekšrocību izmantošana, kuras iegūtas, ņemot vērā augstos kvalitātes, veselības un vides aizsardzības standartus.

Balstoties uz šīm pamatnostādnēm, Komisija un ES dalībvalstis sadarbojas, lai uzlabotu nozares produktivitāti un konkurētspēju. ES valstīm ir jāizveido daudzgadu plāni akvakultūras jomas izvēršanai. Komisija palīdz apzināt traucēkļus un veicina sadarbību, koordināciju un paraugprakses apmaiņu starp ES valstīm.

 

Initiatives

The European Commission has launched a number of campaigns to promote sustainable aquaculture in the EU. Most recently these include the Tapping Into Blue Growth conference, the Farmed in the EU campaign and the aquaculture schools project. These campaigns aim to highlight the role of aquaculture for EU citizens and to pass the message about what aquaculture is all about.

Events

Reports

     

Oficiālie dokumenti

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

 

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture COM/2009/0162 final

Lasiet vēl