Vesiviljelus

Vesiviljelus

Vesiviljelus

Vesiviljelus

Kalade, karpide ja veetaimede kasvatamine on maailmas üks kiiremini arenevaid sektoreid ning see pakub kogu maailmale umbes poole kogu söödavast kalast.

Euroopas moodustab vesiviljelus ligikaudu 20% kalatoodangu mahust ning asjaomases sektoris töötab umbes 85 000 inimest. Sektoris tegutsevad peamiselt ranniku- ja maapiirkondades asuvad VKEd või mikroettevõtjad. ELi vesiviljelus on tuntud oma kõrge kvaliteedi, säästvuse ja tarbijakaitsestandardite poolest.

ELi toodangu kogumaht on olnud alates 2000. aastast pidevalt enam-vähem samal tasemel. Ülemaailmse toodangu maht on samal ajal aga aastas kasvanud peaaegu 7%.

Komisjoni eesmärk on ergutada vesiviljelussektorit ühise kalanduspoliitika reformi abil ning 2013. aastal avaldas ta strateegilised suunised , milles esitatakse ühised prioriteedid ja üldeesmärgid ELi tasandil. Kõigi asjakohaste sidusrühmadega peetud konsultatsiooni raames määrati kindlaks neli prioriteetset valdkonda:

  • halduskoormuse vähendamine;
  • juurdepääsu täiustamine ruumile ja veele;
  • konkurentsivõime suurendamine;
  • kõrgest kvaliteedist ning tervise- ja keskkonnastandarditest tulenevate konkurentsieeliste ärakasutamine.

Komisjon ja ELi liikmesriigid teevad suunistele tuginedes koostööd, et aidata suurendada sektori tootlikkust ja konkurentsivõimet. ELi liikmesriigid peavad koostama mitmeaastased kavad vesiviljeluse edendamiseks. Komisjon aitab tuvastada kitsaskohti, kuid ka hõlbustada koostööd, koordineerimist ja parimate tavade vahetamist ELi liikmesriikide vahel.

 

Initiatives

The European Commission has launched a number of campaigns to promote sustainable aquaculture in the EU. Most recently these include the Tapping Into Blue Growth conference, the Farmed in the EU campaign and the aquaculture schools project. These campaigns aim to highlight the role of aquaculture for EU citizens and to pass the message about what aquaculture is all about.

Events

Reports

     

Ametlikud dokumendid

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

 

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture COM/2009/0162 final

Täiendavaks lugemiseks: