Rybolov

Akvakultura

Akvakultura

Akvakultura

Chov ryb, měkkýšů, korýšů a vodních rostlin je jedním z nejrychleji rostoucích světových odvětí produkce potravin. Už dnes poskytuje asi polovinu veškeré rybí produkce, která se celosvětově zkonzumuje.

V Evropě pochází z akvakultury téměř 20 % produkce ryb a v tomto odvětví je přímo zaměstnáno asi 85 000 lidí. Odvětví tvoří hlavně malé a střední podniky a mikropodniky v pobřežních a venkovských oblastech. Akvakultura EU je známa svou vysokou kvalitou, vysokou mírou udržitelnosti a přísnými normami pro ochranu spotřebitele.

Objem produkce EU zůstává od roku 2000 víceméně konstantní, zatímco globální produkce roste ve stejném období téměř o 7 % ročně.

Komise proto hodlá oživit odvětví akvakultury prostřednictvím reformy společné rybářské politiky. V roce 2013 zveřejnila strategické pokyny , v nichž představuje společné priority a obecné cíle na úrovni EU. V konzultaci se zainteresovanými stranami byly identifikovány čtyři prioritní oblasti:

  • snižování administrativní zátěže
  • lepší dostupnost potřebných prostor a vodních zdrojů
  • zvýšení konkurenceschopnosti
  • využití konkurenčních výhod vyplývajících z vysoké jakosti produktů a norem na ochranu zdraví a životního prostředí.

Komise a členské státy EU na základě těchto pokynů spolupracují na zvýšení produkce a konkurenceschopnosti odvětví. Státy Unie byly vyzvány, aby na podporu akvakultury vypracovaly víceleté plány. Komise pomáhá zjistit, kde se nacházejí problémové pasáže, a usnadňuje spolupráci, koordinaci a výměnu osvědčených postupů mezi zeměmi EU.

Nejnovější infografika týkající se akvakultury v EU analyzuje hlavní priority rozvoje tohoto odvětví ve všech členských státech a jejich plánovaná opatření.

Akce

Úřední dokumenty

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture COM/2009/0162 final

Další informace na toto téma: