Аквакултура

Аквакултура

Аквакултура

Аквакултура

Отглеждането на риба, черупчести видове и водни растения е един от най-бързо растящите хранителни сектори в света и вече осигурява около половината от цялото консумирано количество риба.

В Европа аквакултурата представлява почти 20 % от производството на риба и пряко осигурява заетост на около 85 000 души. Секторът е съставен предимно от МСП или микропредприятия в крайбрежни и селски райони. Аквакултурата в ЕС е известна с високите си стандарти за качество, устойчивост и защита на потребителите.

Обемът на общото производство в ЕС е повече или по-малко постоянен от 2000 г. насам, докато световното производство нараства с близо 7 % годишно.

Комисията има намерение да подпомогне аквакултурата чрез реформа на общата политика в областта на рибарството и през 2013 г. публикува стратегически насоки , в които представя общите приоритети и цели на равнище ЕС. В рамките на консултация с всички заинтересовани лица бяха определени четири приоритетни области:

  • намаляване на административната тежест
  • подобряване на достъпа до пространство и вода
  • повишаване на конкурентоспособността
  • използване на конкурентните предимства, дължащи се на високи стандарти за качество, здраве и околна среда.

Въз основа на насоките Комисията и страните от ЕС ще си сътрудничат, за да подпомогнат повишаването на производството и конкурентоспособността на сектора. Страните от ЕС са приканени да изготвят многогодишни планове за стимулиране на аквакултурата. Комисията помага за откриването на пречките, а също така улеснява сътрудничеството, координацията и обмена на добри практики между страните от ЕС.

 

Initiatives

The European Commission has launched a number of campaigns to promote sustainable aquaculture in the EU. Most recently these include the Tapping Into Blue Growth conference, the Farmed in the EU campaign and the aquaculture schools project. These campaigns aim to highlight the role of aquaculture for EU citizens and to pass the message about what aquaculture is all about.

Events

Reports

     

Официални документи

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

 

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture COM/2009/0162 final

Допълнителна информация