Рибарство

Аквакултура

Аквакултура

Аквакултура

Отглеждането на риба, черупчести видове и водни растения е един от най-бързо растящите хранителни сектори в света и вече осигурява около половината от цялото консумирано количество риба.

В Европа аквакултурата представлява почти 20 % от производството на риба и пряко осигурява заетост на около 85 000 души. Секторът е съставен предимно от МСП или микропредприятия в крайбрежни и селски райони. Аквакултурата в ЕС е известна с високите си стандарти за качество, устойчивост и защита на потребителите.

Обемът на общото производство в ЕС е повече или по-малко постоянен от 2000 г. насам, докато световното производство нараства с близо 7 % годишно.

Комисията има намерение да подпомогне аквакултурата чрез реформа на общата политика в областта на рибарството и през 2013 г. публикува стратегически насоки , в които представя общите приоритети и цели на равнище ЕС. В рамките на консултация с всички заинтересовани лица бяха определени четири приоритетни области:

  • намаляване на административната тежест
  • подобряване на достъпа до пространство и вода
  • повишаване на конкурентоспособността
  • използване на конкурентните предимства, дължащи се на високи стандарти за качество, здраве и околна среда.

Въз основа на насоките Комисията и страните от ЕС ще си сътрудничат, за да подпомогнат повишаването на производството и конкурентоспособността на сектора. Страните от ЕС са приканени да изготвят многогодишни планове за стимулиране на аквакултурата. Комисията помага за откриването на пречките, а също така улеснява сътрудничеството, координацията и обмена на добри практики между страните от ЕС.

В най-новата инфографика за аквакултурата в ЕС се анализират основните приоритети в развитието на аквакултурата в страните членки, както и планираните от тях действия.

Прояви

Официални документи

Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture - COM/2013/229 - Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (29/04/2013)

 

Alien species

Regulation (EU) No 304/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 amending Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Council Regulation (EC) No 708/2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture

Organic aquaculture

Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Building a sustainable future for aquaculture, A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture COM/2009/0162 final

Допълнителна информация