Representationen i Finland

Kommissionen föreslår att man avskaffar tidsomställningen

Kommissionen föreslår att omställningen av klockan till vinter- respektive sommartid avskaffas i Europa på ett samordnat sätt år 2019. Det innebär att klockan inte längre flyttas framåt en timme i mars och en timme bakåt i oktober.

12/09/2018

I de flesta EU-länder har omställningen av klockan varit i bruk redan länge, i vissa fall ända sedan andra världskriget eller oljekrisen på 1970-talet.

Ursprungligen införde EU-länderna tidsomställningen för att spara energi och för att ligga  i samma tidszon som grannländerna.

Vilken dag klockan ställdes om varierade dock från ett land till ett annat. Det orsakade problem särskilt på transport- och energiområdet eftersom omställningen inte samordnades under året (olika dagar). Arbetet med att samordna den dag då klockan ställs om utmynnade slutligen i direktiv 2000/84/EG. Det direktivet gäller fortfarande.

Kommissionen har nu gjort en ny bedömning av hur ändamålsenligt det är att ställa om klockan.

I kommissionens bedömning beaktades flera faktorer, t.ex. Europaparlamentets omröstning i frågan i februari 2018, begäranden i ärendet från ett antal EU-länder, en analys av tillgänglig bevisning och det samråd som kommissionen genomförde 4 juli–16 augusti 2018.

Samrådet resulterade i 4,6 miljoner svar från alla 28 EU-länder. Frågan engagerade i synnerhet finländarna: Finland bidrog med fjärde mest svar i förhållande till folkmängden i en jämförelse på EU-nivå. Endast Tyskland, Österrike och Luxemburg bidrog med fler svar relativt sett.

Det slutliga resultatet visar att 84 % av dem som svarade på samrådet vill att omställningen av klockan avskaffas.

På grundval av de utredningar som gjorts föreslår kommissionen att omställningen av klockan avskaffas på ett samordnat sätt i EU år 2019.

Klockan kommer med andra ord inte längre att flyttas framåt en timme i mars och en timme bakåt i oktober.

För att undvika praktiska problem måste EU-länderna besluta om de permanent vill tillämpa sommar- eller vintertid. De måste underrätta EU-kommissionen om sitt beslut.

Därefter kan de inte längre tillämpa sina egna system för att ställa om klockan två gånger per år.

Förslaget gäller inte tidszoner. EU-länderna kan fortfarande själva välja vilken tidszon de vill tillhöra. Kommissionen föreslår således inte en permanent sommartid eller vintertid överallt i EU, utan EU-länderna får välja själva.

För att övergången till det nya systemet ska fungera smidigt föreslår kommissionen att varje EU-land senast i april 2019 meddelar om de har för avsikt att permanent tillämpa sommar- eller vintertid.

Den sista obligatoriska övergången till sommartid ska ske söndagen den 31 mars 2019.

Därefter kan de EU-länder som permanent vill gå över till vintertid ännu en gång ställa om klockan söndagen den 27 oktober.

Efter det datumet ska inga klockor längre ställas om.

Tidsplanen ovan är beroende av att Europaparlamentet och rådet antar kommissionens förslag senast i mars 2019.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5709_fi.htm  

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
förnamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
förnamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio