Edustusto Suomessa

Oikeusvaltion yleinen toteutuminen tiukempaan tarkkailuun – Puolalle varoitus tuomarien kohtelusta

Komissio on tänään esittänyt parannuksia oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen valvontaan. Lisäksi se on antanut Puolalle varoituksen oikeuslaitoksen riippumattomuuden rajoittamisesta.

17/07/2019

Viimeisten viiden vuoden aikana Euroopan komissio on joutunut käsittelemään monia oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä ongelmatilanteita.

Koko Euroopan yhdentymishanke perustuu oikeusvaltion perusperiaatteiden pysyvään kunnioittamiseen. Se on ennakkoedellytys EU:n lainsäädännön mukaisten kansalaisoikeuksien toteutumiselle ja jäsenvaltioiden keskinäiselle luottamukselle.

Tänään julkaistun Eurobarometri-kyselyn mukaan yli 80 prosenttia eurooppalaisista pitää oikeusvaltioperiaatteen noudattamista erittäin tärkeänä ja on sitä mieltä, että sitä pitäisi parantaa.

Kyselyyn vastanneista 89 prosenttia on sitä mieltä, että kaikkien jäsenvaltioiden tulisi noudattaa oikeusvaltioperiaatetta.

Ehkäistäkseen oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvien ongelmien syntymistä komissio on tänään päättänyt ottaa käyttöön oikeusvaltioperiaatteen toteutumista koskevan säännönmukaisen tarkastelukierroksen, jonka yhteydessä laaditaan säännöllisesti kaikki EU:n jäsenvaltiot kattava oikeusvaltion toimivuutta koskeva vuosikertomus.

Tämä aiempia keinoja täydentävä järjestelmä auttaa havaitsemaan syntymässä olevia oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä ongelmia varhaisessa vaiheessa.

Komissio aikoo syventää oikeusvaltiokehityksen seurantaa ja kannustaa kaikkia jäsenvaltioita keskinäiseen tietojenvaihtoon ja vuoropuheluun asiassa muun muassa kansallisten yhteyshenkilöiden verkoston avulla.

Oikeusvaltioperiaatteeseen liittyen komissio päätti tänään myös ottaa seuraavan askeleen rikkomusmenettelyssä Puolaa vastaan lähettämällä Puolalle ns. perustellun lausunnon Puolan tuomareita koskevasta uudesta kurinpitojärjestelmästä.

Komissio käynnisti tämän rikkomusmenettelyn 3. huhtikuuta 2019 sillä perusteella, että uusi kurinpitojärjestelmä heikentää Puolan tuomareiden oikeudellista riippumattomuutta.

Menettely ei myöskään sisällä riittäviä takeita tuomarien suojaamiseksi poliittiselta valvonnalta unionin tuomioistuimen edellyttämällä tavalla.

Tarkemmin sanoen Puolan laki sallii yleisten tuomioistuinten tuomareihin kohdistettavat kurinpidolliset tutkinnat sekä kurinpitomenettelyt ja seuraamukset heidän tekemiensä tuomioistuinratkaisujen sisällön perusteella.

Uusi kurinpitomenettely ei takaa korkeimman oikeuden kurinpitojaoston itsenäisyyttä ja puolueettomuutta, sillä jaosto koostuu yksinomaan Puolan parlamentin (Sejm) nimittämän kansallisen tuomarineuvoston valitsemista tuomareista.

Uusi kurinpitojärjestelmä ei myöskään takaa, että ”lailla perustettu” tuomioistuin päättää ensimmäisenä oikeusasteena yleisten tuomioistuinten tuomareihin kohdistettavista kurinpitomenettelyistä.

Sen sijaan siinä annetaan kurinpitojaoston puheenjohtajalle valta päättää tapauskohtaisesti ja lähes rajoittamatonta harkintavaltaa käyttäen, että tietty asia on käsiteltävä ensimmäisen oikeusasteen kurinpitotuomioistuimessa.

Uusi järjestelmä ei enää takaa, että asiat käsitellään kohtuullisessa ajassa, minkä seurauksena vireillä olevat asiat voivat olla pysyvästi tuomareiden uhkana.

Lisäksi järjestelmä heikentää tuomareiden oikeutta puolustukseen.

Puolan viranomaisilla on nyt kaksi kuukautta aikaa toteuttaa komission edellyttämät toimenpiteet.

Jos Puola ei toteuta kyseisiä toimenpiteitä, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Lisätietoa laajemmissa tiedotteissa:

Oikeusvaltioperiaatteen valvonnan uudistukset:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4169_fi.htm

Puolan rikkomusmenettely:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4189_fi.htm