Representationen i Finland

Enighet ger styrka: EU-kommissionen lägger fram rekommendationer för EU:s nästa strategiska agenda 2019–2024

Inför mötet med stats- och regeringscheferna i EU-27 i Sibiu, Rumänien, den 9 maj 2019 lägger EU-kommissionen i dag fram ett antal politiska rekommendationer om hur EU kan forma sin framtid i en alltmer multipolär och osäker omvärld.

30/04/2019
I och med valet till Europaparlamentet den 23–26 maj 2019 och bytet av politiskt ledarskap i EU-institutionerna är det dags för nya politiska riktlinjer och nya prioriteringar. Eftersom både de prioriteringar vi fastställer och hur vi förmedlar information till och för dialog med EU-medborgarna blir avgörande för att stärka vårt EU, lägger kommissionen också fram förslag om hur våra gemensamma beslut bättre kan kommuniceras. Tillsammans utgör de kommissionens bidrag till nästa strategiska agenda 2019–2024.

– Varje generations plikt är att ändra dagens och morgondagens européers öde till det bättre. Att infria vårt varaktiga löfte om fred, framsteg och välfärd. De utmaningar vi i EU kollektivt står inför blir fler hela tiden. För att EU ska utvecklas måste EU-länderna agera i samförstånd. Jag är övertygad om att det bara är genom enighet som vi kommer att finna den styrka som krävs för att bevara vårt europeiska levnadssätt, skydda vår planet och stärka vårt inflytande i världen, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Toppmötet i Sibiu efterlystes av Jean-Claude Juncker i hans tal om tillståndet i EU 2017, där han presenterade en färdplan för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU.
 
Goda resultat

Under ett decennium av ständiga förändringar och utmaningar har EU visat sig kunna infria sitt löfte om fred, välfärd och framsteg för medborgarna (se bilagan). Sommaren 2018 hade Junckerkommissionen lagt fram alla lagstiftningsförslag som den utlovat i början av sitt mandat och intensifierat bevakningen av att de befintliga reglerna följdes. Sammanlagt har kommissionen lagt fram 471 nya lagförslag och fortsatt med ytterligare 44 lagförslag som lagts fram av tidigare kommissioner. Av dessa har 348 förslag antagits eller överenskommits av Europaparlamentet och rådet under den innevarande mandatperioden. I omkring 90 % av fallen godkändes den slutliga kompromissen enhälligt av ministerrådet och fick alltså stöd av samtliga 28 EU-länder. Kommissionen presenterar i dag de 20 största framgångarna samt 10 viktiga förslag som fortfarande är oavslutade i parlamentet och rådet.
 
EU:s nästa strategiska agenda

Med utgångspunkt i EU:s framsteg de senaste åren, efter att ha lyssnat på medborgarnas åsikter i knappt 1 600 medborgardialoger och mot bakgrund av resultatet av valet till Europaparlamentet ger EU:s strategiska agenda för 2019–2024 tillfälle att ta itu med de utmaningar och möjligheter som EU står inför i dag. Kommissionen anser att de framtida åtgärderna bör inriktas på fem saker:

1.  Ett EU som skyddar: Vi bör fortsätta vår satsning att skapa en effektiv och verklig europeisk säkerhetsunion och gå i riktning mot en verklig europeisk försvarsunion för att göra försvarssamarbete inom EU till regel snarare än undantag. Vi behöver också agera mer aktivt när det gäller migration. Detta kräver heltäckande åtgärder på alla nivåer och en verklig EU-strategi som bygger på delat ansvar och solidaritet mellan medlemsstaterna.

2.  Ett konkurrenskraftigt EU: Vi behöver uppgradera, modernisera och fullt ut genomföra den inre marknaden på alla sätt. Vi behöver inrikta forskning och innovation på de miljömässiga, sociala och ekonomiska omställningarna och samhällsproblemen. Vi behöver investera i kritisk digital EU-kapacitet och samarbeta för att främja EU-tillverkad artificiell intelligens som sätter människan i centrum. Vi behöver fortsätta att främja tillväxt och säkerställa ett hållbart välstånd genom att fördjupa den ekonomiska och monetära unionen. Vi behöver även fortsätta att stödja omvandlingen av den europeiska arbetsmarknaden och samtidigt se till att den är rättvis.

3.  Ett rättvist EU: Vi behöver fortsätta att nå resultat med den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Vi behöver också samarbeta med medlemsländerna kring social inkludering och jämlikhet, bland annat genom att ta itu med regionala skillnader, minoriteternas behov, genusfrågor och den utmaning som en åldrande befolkning utgör. Vi måste beslutsamt upprätthålla och främja de gemensamma värden som EU bygger på, bl.a. rättsstatsprincipen. Vi behöver en rättvis och modern skattepolitik samt bra, överkomlig och tillgänglig hälso- och sjukvård och tillgång till energieffektiva bostäder av hög kvalitet till rimliga priser för alla i EU.

4.  Ett hållbart EU: Vi behöver modernisera vår ekonomi och gå över till hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Vi behöver stärka våra insatser för att bekämpa klimatförändringarna och avhjälpa miljöförstöringen. Vi behöver gå över till en mer resurseffektiv cirkulär ekonomi genom att främja grön tillväxt, bioekonomi och hållbara innovationer. Vidare behöver vi ta vara på energiunionens potential genom att lösa de stora återstående problemen, bland annat energitrygghet, hushållens och företagens energikostnader samt klimatförändringarna.

5.  Ett inflytelserikt EU: EU behöver vara ledande i världen genom konsekvent och starkt stöd för en multilateral regelbaserad världsordning, med FN i centrum. EU bör också satsa på att utveckla starka förbindelser med nära grannar, på grundval av en klar och tydlig balans mellan rättigheter och skyldigheter. En stärkt internationell roll för euron skulle också öka EU:s ekonomiska och penningpolitiska självständighet.

Både de prioriteringar som vi fastställer och hur vi förmedlar information till och för dialog med EU-medborgarna blir avgörande för att göra vårt EU mer enat, starkare och mer demokratiskt. Under mandatperioden har EU-institutionerna, särskilt Junckerkommissionen, strävat efter att kommunicera både mer politiskt och mer strategiskt. Erfarenheterna av det visar att det är dags att sluta att betrakta framgångarna som EU-ländernas förtjänst och skylla misslyckandena på EU, och i stället tillsammans förklara våra gemensamma beslut bättre.

Bakgrund

För fem år sedan fastställde Europeiska rådet en bred strategisk agenda för ett EU i tider av förändring. Agendan omsattes sedan i Jean-Claude Junckers tio politiska prioriteringar, som utvecklades under valkampanjen och i dialogen med medlemsstaterna och Europaparlamentet. Junckerkommissionen har sedan dess visat goda resultat med att förverkliga sin strategiska agenda.

EU behöver nu nya, ambitiösa, realistiska och fokuserade mål för nästa omgång.

I mars 2017 inför Romfördragens sextioårsdag lade kommissionen fram en vitbok om EU:s framtid . Där skisserades fem möjliga scenarier för ett framtida EU med 27 länder. Det var startskottet för en bred debatt om EU:s framtid, som nu kan inspirera de huvudsakliga politiska prioriteringarna i nästa strategiska agenda. Efter att ha lyssnat på medborgarna i knappt 1 600 medborgardialoger och medborgarsamråd lägger kommissionen i dag fram en rapport, som visar att de flesta medborgarna ser EU som avgörande för att ta itu med globala utmaningar, men förväntar sig att EU ska bli effektivare och öppnare.

I sitt tal om tillståndet i EU 2017 presenterade Jean-Claude Juncker en färdplan med de viktigaste stegen mot ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU. Därefter träffades EU-ländernas ledare i Estlands huvudstad Tallinn och enades om en ledaragenda – en lista med de mest brådskande frågorna och utmaningarna som måste lösas inför valet till Europaparlamentet 2019.
Vid ett toppmöte i den rumänska staden Sibiu den 9 maj 2019 förväntas EU-ländernas ledare att nå kulmen på här processen med ett förnyat åtagande om att uppnå resultat i de frågor som betyder mest för människor. De kommer att diskutera EU:s politiska ambitioner och förbereda den strategiska agendan för de kommande fem åren.
 
Läs mer
EU i maj 2019: för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU i en alltmer osäker omvärld

Bilagor:
• Lägesrapport om den ekonomiska situationen
• Opinionen i EU 2014–2019
• EU:s tjugo största framgångar 2014–2019
• Oavslutade ärenden: de 10 viktigaste EU-frågorna som behöver en slutlig överenskommelse
• EU i siffror 2014–2019
Rapport: Medborgardialoger och medborgarsamråd – slutsatser