Edustusto Suomessa

Komissiolta suosituksia EU:n seuraavaa, vuosien 2019-2024 strategista ohjelmaa varten

/finland/file/flyingeu-flagpienijpg_fiflying_eu-flag_pieni.jpg

EU-lippu
Copyright Euroopan unioni

Euroopan komissio esittää Sibiussa Romaniassa 9. toukokuuta 2019 järjestettävää EU27-johtajien kokousta varten suosituksia siitä, miten Eurooppa voi muovata omaa tulevaisuuttaan entistä moninapaisemmassa ja epävarmemmassa maailmassa.

30/04/2019
EU:n strateginen toimintaohjelma vuosiksi 2019–2024 rakentuu unionin viime vuosien kehitykselle, ja siinä otetaan huomioon kansalaisten näkemykset, jotka on kerätty lähes 1 600 kansalaiskeskustelussa, samoin kuin toukokuussa järjestettävien Euroopan parlamentin vaalien tulos. Komissio katsoo, että tulevissa toimissa olisi keskityttävä viiteen ulottuvuuteen:

1.  Suojeleva Eurooppa: Meidän olisi pyrittävä luomaan toimiva ja todellinen Euroopan turvallisuusunioni ja siirryttävä kohti aitoa Euroopan puolustusunionia, jotta EU:n sisäisestä puolustusyhteistyöstä tulisi pikemmin sääntö kuin poikkeus. Meidän on myös toimittava ennakoivammin muuttoliikkeen hallinnassa. Tämä edellyttää kattavaa toimintaa kaikilla tasoilla ja todellista EU:n lähestymistapaa, joka perustuu vastuun jakamiseen ja jäsenvaltioiden väliseen yhteisvastuuseen.

2.  Kilpailukykyinen Eurooppa: Meidän on päivitettävä ja modernisoitava sisämarkkinoita ja pantava ne kaikilta osin täytäntöön. Meidän on keskityttävä ekologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin siirtymiin ja niiden aiheuttamien yhteiskunnallisten haasteiden liittyvään tutkimukseen ja innovointiin. Meidän on investoitava keskeisiin eurooppalaisiin digitaalisiin valmiuksiin ja tehtävä yhteistyötä Euroopassa valmistetun ja ihmiskeskeisen tekoälyn kehittämiseksi. Meidän on edelleen edistettävä kasvua ja varmistettava kestävä vauraus syventämällä talous- ja rahaliittoa. Meidän on jatkossakin tuettava Euroopan työmarkkinoiden muutosta ja varmistettava samalla sen oikeudenmukaisuus.

3.  Oikeudenmukainen Eurooppa: Meidän on jatkettava Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamista. Meidän on myös tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sosiaalisen osallisuuden ja tasa-arvon saavuttamiseksi muun muassa puuttumalla alueellisiin eroihin, vähemmistöjen tarpeisiin, sukupuolikysymyksiin ja väestön ikääntymisen tuomaan haasteeseen. Meidän on pidettävä vakaasti yllä ja edistettävä yhteisiä arvoja, joihin Euroopan unioni perustuu, kuten oikeusvaltioperiaatetta. Tarvitsemme oikeudenmukaisen ja nykyaikaisen veropolitiikan sekä laadukkaan, kohtuuhintaisen ja helposti saatavilla olevan terveydenhuollon samoin kuin laadukkaat, energiatehokkaat ja kohtuuhintaiset asunnot kaikille Euroopassa.

4.  Kestävän kehityksen Eurooppa: Meidän on nykyaikaistettava talouttamme kohti kestäviä kulutus- ja tuotantomalleja. Meidän on lisättävä toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ympäristön pilaantumisen lopettamiseksi. Meidän on siirryttävä kohti resurssitehokkaampaa kiertotaloutta edistämällä vihreää kasvua, biotaloutta ja kestäviä innovaatioita. Lisäksi meidän on maksimoitava energiaunionin mahdollisuudet ratkaisemalla jäljellä olevia haasteita, joita ovat esimerkiksi energiaturvallisuus, kotitalouksien ja yritysten energiakustannukset sekä vaikutus ilmastonmuutokseen.

5.  Vaikutusvaltainen Eurooppa: Euroopan on oltava johtoasemassa maailmassa tukemassa johdonmukaisesti ja voimakkaasti monenvälistä, sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä, jonka ytimessä on Yhdistyneet kansakunnat. EU:n olisi myös asetettava etusijalle sellaiset vahvat suhteet läheisiin naapureihin, jotka perustuvat oikeuksien ja velvollisuuksien selkeään tasapainoon. Euron kansainvälisen aseman vahvistaminen lisäisi myös Euroopan talous- ja rahapoliittista suvereniteettia.

Sekä määritetyt painopisteet että tapa, jolla selitämme niitä ja pidämme yhteyttä kansalaisiin, ovat ratkaisevia unionin yhtenäisyyden, vahvuuden ja demokraattisuuden lisäämiseksi. EU:n toimielimet – ja erityisesti Junckerin komissio toimikautensa aikana – ovat pyrkineet tiedottamaan sekä poliittisemmalla että strategisemmalla tavalla. Tästä saadut kokemukset osoittavat, että on aika luopua tavasta pitää onnistumista jäsenvaltioiden ansiona ja syyttää epäonnistumisesta EU:ta. Tämän sijaan meidän olisi yhdessä selitettävä kansalaisille yhteisiä päätöksiämme ja politiikkojamme paremmin.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2309_fi.htm
 
Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu
Seuraa Twitterissä @eukomissio