Representationen i Finland

EU-prioriteringar

Mies tarkistaa tietoja kosketusnäytöltä ©shutterstockEU är engagerat inom ett antal politikområden, t.ex. energifrågor, regionalpolitik och utvecklingssamarbete. På EU:s officiella webbplats och EU-kommissionens webbplats finns mer information om de politiska områdena.

Junckerkommissionens mandatperiod började den 1 november 2014 och har valt att rikta in sig på på tio prioriteringar. De här prioriteringarna presenterades den 15 juli 2014 i EU-kommissionens politiska riktlinjer. På faktasidorna finns mer information om hur arbetet med prioriteringarna fortskrider.

 

Junckerkommissionens prioriteringar

1) Sysselsättning, tillväxt och investeringar - Att skapa arbetstillfällen och stimulera tillväxt utan nya skulder

Junckerkommissionens prioritet är att stimulera tillväxten och öka antalet arbetstillfällen utan nya skulder. De senaste fem åren har det gjorts få investeringar. Förutom strukturreformer och en ansvarsfull hantering av ekonomin måste investeringarna bli fler. Det behövs investeringar för att övervinna krisen, skapa arbetstillfällen och tillväxt – och sedan upprätthålla den. De viktigaste verktygen för att nå målet är investeringsplanen och den europeiska planeringsterminen.

 

2) Den digitala inre marknade - Ta bort hindren för att skapa möjligheter på nätet

Internet och den digitala tekniken förändrar vår värld. De hinder som vi fortfarande möter innebär dock att EU-invånarna inte får de produkter och tjänster som de behöver, att internet- och startup-företagens möjligheter är begränsade och att företag och regeringar inte kan utnyttja it-verktygen till fullo.

Det är dags att ta EU:s inre marknad till den digitala tidsåldern. Regleringar måste upphävas och vi behöver gå från 28 nationella marknader till ett gemensamt marknadsområde. På så sätt har vi möjlighet att nå en årlig ekonomisk tillväxt på 415 miljarder euro och skapa 3,8 miljoner nya jobb. Strategin för den digitala inre marknaden bygger på följande tre pelare: 1) Konsumenternas och företagens tillgång till digitala produkter och tjänster måste förbättras i hela Europa, 2) Det måste skapas gynnsamma och rättvisa villkor för digitala nät och innovativa tjänster 3) Tillväxtpotentialen i den digitala ekonomin måste maximeras.

Spela Den digitala inre marknaden -spelet här.

 

3) Energiunionen och klimatåtgärder - Säkrare hållbar energi till rimligt pris

Med hjälp av energiunionen ser vi till att Europa får säker och miljövänlig energi till ett rimligt pris. Smartare energiförbrukning är en del av kampen för att minska klimatförändringarna, och det är både en språngbräda till fler jobb såväl som en investering i Europas framtid.

 

4) Den inre marknaden - En starkare industri, färre nationella handelshinder, strängare affärsetik

Produkter och tjänster på den inre marknaden är det bästa sättet att möta globaliseringens utmaningar och hjälpa företagen och industrin att bli en framgångsrik del av den globala ekonomin. EU har som mål att öka industrins andel av BNP från nuvarande 16 procent till 20 procent år 2020.

För att säkra ett sunt och tillförlitligt banksystem med pengar som kommer tillbaka i omlopp krävs det en strängare tillsyn av bankerna. Genom en bättre arbetsrörlighet blir det möjligt för människor att flytta dit där deras kompetens efterfrågas. Kampen mot skatteflykt och skattebedrägeri kräver att alla tar sitt ansvar.

 

5) Ekonomiska och monetära unionen - Stabilitet kombinerat med rättvisa och demokratisk ansvarsskyldighet

Euron har öppnat nya möjligheter för medborgare och företag. Tack vare euron har gränsöverskridande handel och investeringar blivit lättare och priserna har stabiliserats. Affärsmöjligheterna har ökat och det har blivit enklare att resa. Däremot har krisen visat att Europa också måste samordna sin ekonomiska politik ännu bättre för att nå den fulla potentialen för nya jobb och tillväxt, social jämlikhet och stabilitet på marknaden.

Kommissionens arbete med att utveckla den ekonomiska och monetära unionen bygger på De fem ordförandenas rapport.

 

6) Ett rimligt och balanserat frihandelsavtal med USA - Friare handel som följer europeiska normer

EU förhandlar med USA om ett målinriktat och balanserat handels- och investeringsavtal. Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) kommer att skapa nya jobb och handels- och investeringsmöjligheter för företag av alla storlekar. För konsumenterna innebär avtalet lägre priser och ett bredare urval, men EU:s höga normer och konsumentskydd samt sociala rättigheter och bestämmelser på miljöområdet kommer att behållas.

Avtalet ger Europa större möjligheter att påverka omvärlden. Det kommer att förändra världshandeln, sprida de europeiska värderingarna och generera nya investeringar.

 

7) Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter

EU handlar inte bara om den gemensamma marknaden för varor och tjänster. Den europeiska identiteten bygger på gemensamma värderingar som slås fast i EU-fördragen och stadgan om de grundläggande rättigheterna.  Vi får inte glömma de här värderingarna i kampen mot terrorism, människohandel, smuggling och it-brottslighet.

EU ska göra livet enklare för den som studerar, arbetar eller vill gifta sig i ett annat EU-land.  Ett av de viktigaste målen är därför att bygga broar mellan de olika nationella rättssystemen i EU. Med ett gränslöst och sammanhängande europeiskt område för rättvisa kan alla i EU omfattas av liknande rättigheter i hela unionen.

 

8) Migration - Mot en europeisk handlingsplan för migration

De tusentals migranter som riskerar sina liv för att korsa Medelhavet lämnar ingen oberörd. Det är självklart att inget av EU:s medlemsländer vare sig kan eller bör ta på sig det fulla ansvaret för att hantera detta stora migrationstryck. EU-kommissionens handlingsplan för migration innehåller EU:s ställningstagande och kombinerar inrikes- och utrikespolitik för EU:s organ och instrument. Planen omfattar alla aktörer: EU:s medlemsländer och institutioner, internationella organisationer, det civila samhället, de lokala myndigheterna och de nationella parterna utanför EU.

 

9) EU i världen - En starkare global aktör

Den politiska krisen i Ukraina och oroligheterna i Mellanöstern har visat att EU behöver en starkare utrikespolitik. EU har ett antal ”mjuka maktmedel” som handelspolitik och utvecklingsbistånd, och EU:s höga representants nya uppgift är att samordna dem bättre.

EU-länderna kan välja att slå ihop sina försvar och delta i EU:s gemensamma åtgärder i krisområden. På så sätt undviks också likartade insatser från olika håll och kostnaderna blir mindre.

 

10) Demokratiska förändringar i unionen

År 2014 var första gången som EU-länderna fick ta hänsyn till valresultaten när de utsåg en ordförande för EU-kommissionen.

Detta är ett viktigt steg, men det är bara ett av flera på vägen mot en mer demokratisk union närmare medborgarna.

EU-invånarna har rätt att veta vilka våra kommissionärer och kommissionsanställda, ledamöter av Europaparlamentet och företrädare för rådet diskuterar med under lagstiftningsprocessen. Kommissionen vill samarbeta mycket mer med både Europaparlamentet och medlemsländernas nationella parlament.