Edustusto Suomessa

EU:n painopisteet

Mies tarkistaa tietoja kosketusnäytöltä ©shutterstock

EU toimii useilla politiikan aloilla, kuten energiakysymyksissä, aluepolitiikassa ja kehitysyhteistyössä. Lisätietoa eri politiikoista voit lukea täältä ja täältä.

Ursula von der Leyenin johtaman komission toimikausi alkoi 1.12.2019 ja sen toiminta keskittyy kuuteen painopisteeseen. Ne esitettiin 16.7.2019 annetuissa Euroopan komission poliittisissa suuntaviivoissa.

Painopisteet ovat:

1. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Ilmastonmuutos ja ympäristön pilaantuminen ovat perustavanlaatuinen uhka Euroopalle ja koko maailmalle. EU tarvitsee uuden kasvustrategian, jonka avulla siitä tulee moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous, jossa

  • vuoteen 2050 mennessä ei enää aiheuteta kasvihuonekaasujen nettopäästöjä
  • talouskasvu on erotettu resurssien käytöstä
  • ei jätetä ketään ihmistä eikä mitään aluetta jälkeen muista.

2. Euroopan digitaalinen valmius

Digitaaliteknologia muuttaa ihmisten elämää. EU:n digitaalistrategian tavoitteena on valjastaa digitalisaatio palvelemaan ihmisiä ja yrityksiä sekä tukemaan tavoitetta tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

EU:n data- ja tekoälystrategioilla kannustetaan yrityksiä työstämään ja kehittämään uusia teknologioita. Lisäksi strategioilla varmistetaan, että uudet teknologiat ovat kansalaisten luottamuksen arvoisia.

3. Ihmisten hyväksi toimiva talous

EU:n kansalaiset ja yritykset voivat menestyä vain, jos talous toimii heidän hyväkseen.

EU:n ainutlaatuisen sosiaalisen markkinatalouden ansiosta kansantaloudet voivat kasvaa ja vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Kun Eurooppa on vakaalla pohjalla, sen talous voi vastata EU-kansalaisten tarpeisiin.

Tätä varten on välttämätöntä vahvistaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, EU:n talouden selkärankaa. Myös pääomamarkkinaunioni on toteutettava, ja talous- ja rahaliittoa on syvennettävä.

4. Vahvempi EU maailmannäyttämöllä

Euroopan komissio ajaa monenvälisyyteen ja sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä ottamalla EU:lle aktiivisempaa roolia ja vahvistamalla sen ääntä maailmannäyttämöllä.

Vahva, avoin ja oikeudenmukainen kauppapoliittinen ohjelma houkuttelee liiketoimintaa EU:hun ja on keskeinen tekijä EU:n johtoaseman lujittamisessa. Samalla se varmistaa korkeatasoiset normit ilmaston, ympäristön ja työvoiman suojelulle. Eurooppalaiseen johtajuuteen kuuluu myös tiivis yhteistyö naapurimaiden ja kumppanien kanssa, kokonaisvaltaisen Afrikka-strategian luominen ja Länsi-Balkanin maiden eurooppalaisen tulevaisuuden vahvistaminen.

Komissio pyrkii löytämään koordinoidun lähestymistavan ulkosuhdetoimiin – kehitysavusta yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan – jotta EU:lla olisi vahvempi ja yhtenäisempi ääni maailmassa.

5. Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen

Kansalaisiaan suojelevan EU:n on myös puolustettava oikeutta ja EU:n perusarvoja.

Oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvat uhkat nakertavat EU:n toiminnan oikeudellista, poliittista ja taloudellista perustaa. Oikeusvaltioperiaate on keskeinen osa puheenjohtaja von der Leyenin visiota tasa-arvoisesta, suvaitsevasta ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesta unionista.

Komissio aikoo luoda kattavan eurooppalaisen oikeusvaltiomekanismin, jonka puitteissa se raportoi vuosittain objektiivisesti oikeusvaltion tilasta kaikkialla EU:ssa.

Vahvat rajat, EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistaminen ja yhteistyö kumppanimaiden kanssa ovat tärkeitä elementtejä muuttoliikepolitiikan uudelle alulle.

6. Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle

Eurooppalaisten on saatava vahvempi rooli EU:n päätöksentekoprosessissa ja voitava osallistua aktiivisemmin prioriteettien asettamiseen. Uusi Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi tulee tarjoamaan eurooppalaisille tilaisuuden kertoa, mitä he pitävät tärkeänä EU:ssa.

Demokratiaamme on suojeltava ulkopuoliselta häirinnältä. Tätä varten tarvitaan yhteinen lähestymistapa ja yhteiset normit, jotta voimme puuttua ongelmiin, kuten disinformaatioon ja verkossa esiintyvään vihapuheeseen.

Komissio aikoo vahvistaa kumppanuuttaan kansan ääntä edustavan Euroopan parlamentin kanssa. Se varmistaa parlamentin osallistumisen kansainvälisten neuvottelujen kaikkiin vaiheisiin sekä lainsäädäntöprosessien läpinäkyvyyden ja luotettavuuden.