Edustusto Suomessa

EU:n painopisteet

Mies tarkistaa tietoja kosketusnäytöltä ©shutterstockEU toimii useilla politiikan aloilla, kuten energiakysymyksissä, aluepolitiikassa ja kehitysyhteistyössä. Lisätietoa eri politiikoista voit lukea täältä ja täältä.

Jean-Claude Junckerin johtaman komission toimikausi alkoi 1.11.2014 ja sen toiminta keskittyy kymmeneen painopisteeseen. Ne esitettiin 15.7.2014 annetuissa Euroopan komission poliittisissa suuntaviivoissa. Painopistealuilla edistymisestä on kerrottu faktasivuilla.

Painopisteet ovat:

1) Työllisyys, kasvu ja investoinnit - työpaikkojen luominen ja kasvun vauhdittaminen ilman uutta velkaa

Junckerin komissiossa etusijalla on Euroopan kasvun vauhdittaminen ja työpaikkojen lukumäärän lisääminen ilman uutta velkaa. Viime vuosina investointeja on ollut vähän. Rakenteellisten uudistusten ja vastuullisen talouden hallinnan lisäksi tarvitsemme investointien määrän kasvattamista. Investointeja tarvitaan, jotta voimme selvitä kriisistä, saada työpaikat ja kasvun alkuun sekä ylläpitää niitä. Keskeisiä välineitä tavoitteeseen pääsemisessä ovat investointisuunnitelma ja talouspolitiikan EU-ohjausjakso.

2) Digitaaliset sisämarkkinat - esteiden purkaminen verkkomahdollisuuksien vapauttamiseksi

Internet ja digitaaliteknologiat muuttavat maailmaamme. Olemassa olevat esteet kuitenkin tarkoittavat, että kansalaiset eivät saa tarvitsemiaan tuotteita ja palveluja, internet- ja startup-yritysten mahdollisuudet ovat rajoitettuja ja yritykset ja hallitukset eivät voi täysin hyödyntää tietokonepohjaisia välineitä.

On aika siirtää Euroopan unionin sisämarkkinat digitaaliseen aikaan. Säännöstelyt on purettava ja 28 kansallisesta markkina-alueesta on siirryttävä yhteen markkina-alueeseen. Näin toimittaessa on mahdollista saavuttaa 415 miljardin euron vuosittainen talouskasvu ja 3,8 miljoonaa uutta työpaikkaa. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia rakentuu kolmen pilarin varaan: 1) Kuluttajien ja yritysten digitaalisten tuotteiden ja palvelujen saantia parannetaan koko Euroopassa, 2) Luodaan suotuisat ja tasapuoliset olosuhteet digitaaliverkoille ja innovatiivisille palveluille ja 3) Maksimoidaan digitaalitalouden kasvupotentiaali.

Pelaa Digitaaliset sisämarkkinat -peliä täällä.

3) Energiaunioni ja ilmastotoimet - Turvallisempaa, kohtuuhintaista ja kestävää energiaa

Eurooppalaisen energiaunionin avulla varmistetaan, että eurooppalainen energia on turvallista, kohtuuhintaista ja ympäristöystävällistä. Järkevämpi energian käyttö ilmastonmuutosta vastaan taisteltaessa on sekä kannustin uusien työpaikkojen ja kasvun luomiseksi että investointi Euroopan tulevaisuuteen.

4) Sisämarkkinat - Vahvempi teollisuus, vähemmän kansallisia kaupan esteitä, tiukempi liiketoiminnan etiikka

Tuotteiden ja palvelujen toteutuneet sisämarkkinat ovat paras tapa vastata globalisaation haasteisiin auttamalla yrityksiä ja teollisuutta menestymään osana globaalia taloutta. EU pyrkii kasvattamaan teollisuuden osuuden bruttokansantuotteesta takaisin 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä tämänhetkisestä 16 prosentista.

Pankkien tiukempi valvonta varmistaa, että pankkijärjestelmä on terve ja luotettava ja että raha palaa takaisin kiertoon. Parempi työntekijöiden liikkuvuus mahdollistaa ihmisten muuttamisen vapaammin sinne, missä heidän taitojaan tarvitaan. Taistelu verovilppiä ja veropetoksia vastaan varmistaa, että kaikki tekevät osansa.

5) Talous- ja rahaliitto – Vakaus yhdistettynä oikeudenmukaisuuteen ja demokraattiseen vastuuseen

Euro on avannut uusia mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille. Sen myötä rajat ylittävä kauppa ja investointi ovat helpottuneet ja hintataso vakautunut. Liiketoimintamahdollisuudet ovat kasvaneet ja matkustaminen on edullisempaa. Kriisi on kuitenkin osoittanut, että Euroopan tulee myös koordinoida talouspolitiikkaansa tarkemmin saadakseen täyden potentiaalin uusien työpaikkojen luomiseen, kasvuun, sosiaalisen tasa-arvon toteutumiseen ja vakaisiin markkinoihin.

Komission työ talous- ja rahaliiton kehittämiseksi pohjautuu Viiden puheenjohtajan raporttiin.

6) Kohtuullinen ja tasapainoinen vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa – Vapaampaa kauppaa Euroopan standardien mukaisesti

EU neuvottelee Yhdysvaltojen kanssa tavoitteellisesta ja tasapainoisesta kauppa- ja investointisopimuksesta. Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP) luo uusia työpaikkoja ja kauppa- ja investointimahdollisuuksia erikokoisille yrityksille. Kuluttajia sopimus palvelee matalampien hintojen ja laajemman valikoiman kautta, mutta niin EU:n korkeista standardeista ja kuluttajasuojasta kuin sosiaalisista oikeuksista ja ympäristöä koskevista säännöistäkin pidetään kuitenkin kiinni.

Sopimuksen myötä Eurooppa pääsee vaikuttamaan laaja-alaisemmin. Maailmankauppa muokkautuu, Euroopan arvot välittyvät, ja uusia investointeja syntyy.

7) Oikeusasiat ja perusoikeudet

EU:ssa ei ole kyse vain tavaroiden ja palveluiden yhteismarkkinoista. Eurooppalaisuus perustuu yhteisiin arvoihin, jotka määritellään EU:n perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa. Nämä arvot on pidettävä mielessä taisteltaessa terrorismia, ihmiskauppaa, salakuljetusta ja verkkorikollisuutta vastaan.

EU pyrkii helpottamaan kansalaisten elämää, kun he opiskelevat, työskentelevät tai vaikkapa menevät naimisiin toisessa EU-maassa. Yksi tärkeimmistä tavoitteista onkin luoda yhteyksiä eri oikeusjärjestelmien välille. Rajattoman ja saumattomasti toimivan Euroopan oikeusalueen avulla varmistetaan, että kansalaiset voivat luottaa yhtäläisiin oikeuksiin koko Euroopassa.

8) Maahanmuutto - Kohti eurooppalaista maahanmuuton toimintasuunnitelmaa

Välimeren henkensä uhalla ylittämään pyrkivien tuhansien siirtolaisten kohtalo ei jätä ketään kylmäksi. On selvää, että mikään EU:n jäsenvaltioista ei voi eikä sen pidä ottaa yksin vastuuta suurten muuttopaineiden hallinnasta. Euroopan komission maahanmuuton toimintasuunnitelma sisältää Euroopan kannanoton, jossa yhdistellään sisäisiä ja ulkoisia politiikkoja EU:n virastoja ja välineitä hyödyntäen sekä sisällyttäen mukaan kaikki toimijat: EU:n jäsenvaltiot ja instituutiot, kansainväliset järjestöt, kansalaisyhteiskunta, paikalliset viranomaiset ja kansalliset kumppanit EU:n ulkopuolella.

9) EU maailmannäyttämöllä - Vahvempi maailmanlaajuinen toimija

Ukrainan poliittinen kriisi ja Lähi-idän levottomuudet ovat osoittaneet, että EU tarvitsee vahvempaa ulkopolitiikkaa. EU:lla on monia "pehmeän vallankäytön" välineitä, kuten kauppapolitiikka ja kehitysapu, ja EU:n uuden ulkoasiainedustajan tehtävänä on koordinoida niitä entistä paremmin.

EU-maat voivat halutessaan yhdistää puolustusvalmiuksiaan, jolloin ne voivat osallistua EU:n yhteisiin toimiin kriisialueilla. Näin voidaan myös välttää ohjelmien päällekkäisyys ja säästää rahaa.

10) Demokraattisen muutoksen unioni

Vuonna 2014 Euroopan unionin jäsenmaiden oli ensimmäistä kertaa otettava huomioon vaalien tulokset nimetessään ehdokasta Euroopan komission puheenjohtajaksi.

Tämä on tärkeä askel, mutta samalla se on vain yksi monista askeleista matkalla kohti demokraattisempaa ja kansalaista lähellä olevaa Euroopan unionia.

Eurooppalaisilla on oikeus tietää, keitä komissaarit ja komission henkilökunta sekä Euroopan parlamentin jäsenet ja neuvoston edustajat kohtaavat lainsäädäntöprosessin yhteydessä. Komissio on päättänyt kohottaa suhteensa Euroopan parlamenttiin kokonaan uudelle tasolle sekä tehdä tiiviimpää yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa.