Representationen i Finland

Kommissionen lägger fram strategi för mindre plastavfall

/finland/file/719_sv

Kommissionen har idag offentliggjort en strategi för att minska  de miljöskadliga effekterna av plastavfall. Målet är bl.a. att alla plastförpackningar på EU-marknaden ska återvinnas senast 2030.

16/01/2018

Det primära syftet med plaststrategin är att minska de miljöskadliga effekterna av plastanvändning.

Det är dock högst motiverat också i kommersiellt hänseende att ändra det sätt på vilket produkter utformas, tillverkas, används och återvinns i EU. Genom att leda denna övergång skapar EU nya investeringsmöjligheter och arbetsplatser.

För närvarande består 60 % av plastavfallet av använda plastförpackningar. Enligt strategin ska alla plastförpackningar på EU-marknaden återvinnas eller kunna återvinnas senast 2030. Dessutom ska konsumtionen av plastprodukter för engångsanvändning minskas och användningen av mikroplaster begränsas.

I Europa genereras varje år 25 miljoner ton plastavfall, men mindre än 30 % samlas in för återvinning.

I hela världen är 85 % av skräpet på stränderna plast.

Plasten når även människors lungor och middagsbord, med mikroplaster i luft, vatten och livsmedel, med okänd påverkan på hälsan.

Kommissionen vill också påskynda utvecklingen när det gäller att spåra kemikalier i återvunnet plastavfall.

Återvinning kan underlättas med hjälp av produktplanering. Kommissionen överväger att komplettera ekodesigndirektivet med nya produktkrav som gäller återvinning.

Det behövs en EU-omfattande marknad för återvunnen plast. Kommissionen vill främja detta genom att skapa gemensamma kvalitetsstandarder för sortering av plastavfall.

Kommissionen håller också på att inleda en kampanj på EU-nivå med en vädjan om att 10 miljoner ton återvunnen plast ska återanvändas i nya produkter senast 2025.

För att åstadkomma enhetliga återvinningsmetoder kommer kommissionen att utarbeta riktlinjer för EU-länderna om separat insamling och sortering av avfall.

Häften av det skräp som hamnar på EU:s stränder består av plastprodukter för engångsanvändning. Kommissionen kommer att anordna ett offentligt samråd om detta och därefter överväga ett förslag till lagstiftning för att lösa problemet med engångsplast.

I samband med att strategin offentliggörs har kommissionen redan lagt fram ett förslag om anläggningar för mottagning av avfall i hamnar för att se till att avfall som uppstår ombord på fartyg tas om hand på land.

Man vill också begränsa användningen av mikroplaster i kosmetika så att de hamnar i havet i mindre utsträckning. 

Kommissionen har redan anslagit 5,5 miljarder euro från sammanhållningsfonderna för att förbättra avfallshanteringen på olika håll i Europa.

Via ramprogrammet för forskning Horisont 2020 har redan anslagits över 250 miljoner euro för att finansiera forskning kring plaståtervinning.

Kommissionen kommer ännu i år att utarbeta en strategisk forskningsagenda för plast som ska fungera som vägledning vid finansieringsbeslut på detta område.

Kommissionen avser dessutom att öka användningen av sina finansieringsinstrument för att förebygga uppkomsten av avfall även på andra håll i världen. Man håller t.ex. på att starta ett projekt för att minska mängden plastavfall och marint skräp i Öst- och Sydostasien, där problemet snabbt håller på att ställas på sin spets.

Plastavfall förs ofta ut i havet via floder. Kommissionen håller också på att utreda åtgärder för att minska mängden plastavfall i de största flodbäckenområdena i världen.

Plaststrategin har utarbetats av en arbetsgrupp i den anda som präglade 2015 års paket om cirkulär ekonomi. Arbetsgruppen bestod av kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans, vice ordförande Jyrki Katainen, miljökommissionär Karmenu Vella och inremarknadskommissionär Elżbieta Bieńkowska.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_fi.htm         

 

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
Tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
förnamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
Tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
förnamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio