Edustusto Suomessa

Komissiolta strategia muovijätteen vähentämiseksi

/finland/file/katainenmuovistrategiapienijpg_fikatainen_muovistrategia_pieni.jpg

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen
©Euroopan komissio

Komissio on tänään julkistanut strategian, jolla pyritään vähentämään muovijätteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Tavoitteena on muun muassa, että vuoteen 2030 mennessä kaikki EU:n markkinoilla olevat muovipakkaukset ovat kierrätettäviä.

16/01/2018

Muovistrategian ensisijaisena tavoitteena on pienentää muovien käytön haitallisia ympäristövaikutuksia.

On kuitenkin myös liiketaloudellisesti erittäin perusteltua muuttaa tapaa, jolla tuotteita suunnitellaan, tuotetaan, käytetään ja kierrätetään EU:ssa. Ryhtymällä johtamaan tätä siirtymää EU luo uusia investointimahdollisuuksia ja työpaikkoja.

Tällä hetkellä 60 prosenttia kulutuksen jälkeisestä muovijätteestä syntyy muovipakkauksista. Strategian mukaan kaikkien EU:n markkinoilla olevien muovipakkausten on oltava kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi vähennetään kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta ja rajoitetaan mikromuovien käyttöä.

Euroopassa tuotetaan joka vuosi 25 miljoonaa tonnia muovijätettä, mutta alle 30 prosenttia siitä kerätään kierrätykseen.

Maailmanlaajuisesti muovit muodostavat 85 prosenttia rannoilla olevista roskista.

Muoveja kulkeutuu keuhkoihin ja elintarvikkeisiin, eikä ilmassa, vedessä ja ruoassa olevien mikromuovien vaikutuksista terveyteen ole tarkkaa tietoa.

Komissio haluaa myös nopeuttaa kehitystä siinä, miten hyvin kemikaalit kyetään jäljittämään kierrätetystä muovijätteestä.

Kierrätystä voidaan helpottaa tuotesuunnittelulla. Komissio harkitsee ekosuunnitteludirektiiviin uusia kierrätettävyyttä koskevia tuotevaatimuksia.

Kierrätetylle muoville tarvitaan Euroopan laajuiset markkinat. Komissio haluaa edistää tätä luomalla lajitellulle muovijätteelle yhteiset laatustandardit.

Komissio on myös käynnistämässä EU:ssa vetoomuskampanjaa, jolla pyritään siihen, että vuoteen 2025 mennessä 10 miljoonaa tonnia kierrätettyä muovia saadaan hyötykäyttöön uusissa tuotteissa.

Kierrätysmenetelmien yhdenmukaistamiseksi komissio laatii EU-maille ohjeistusta jätteen erilliskeräyksestä ja lajittelusta.

EU:n rannoille päätyvästä roskasta puolet on kertakäyttömuovia. Komissio järjestää aiheesta laajan kuulemiskierroksen, jonka jälkeen se harkitsee lainsäädäntöä kertakäyttömuoviongelman ratkaisemiseksi.

Strategian julkistamisen yhteydessä on jo annettu satamien jäteasemia koskeva ehdotus, jolla pyritään varmistamaan, että aluksilla syntyvä jäte tuodaan maihin käsiteltäväksi.

Myös kosmetiikkaan lisättyjen mikromuovien käyttöä halutaan rajoittaa, jotta niitä päätyisi vähemmän meriin. 

Tähän mennessä komissio on jo ohjannut 5,5 miljardia euroa koheesiorahastoista jätehuollon parantamiseen eri puolilla Eurooppaa.

Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelmasta on rahoitettu muovien kierrätykseen liittyvää tutkimusta yli 250 miljoonalla eurolla.

Komissio laatii vielä tänä vuonna muovialan tutkimusta koskevan strategisen suunnitelman, joka ohjaa alan tutkimusrahoituspäätöksiä.

Komissio aikoo lisäksi entistä laajemmin käyttää rahoitusvälineitään jätteiden synnyn ehkäisyyn myös muualla maailmassa. Käynnisteillä on esimerkiksi hanke, jolla vähennetään muovijätettä ja meriroskaa Itä- ja Kaakkois-Aasiassa, jossa ongelma on kärjistymässä nopeasti.

Muovijäte päätyy meriin usein jokien välityksellä. Komissio selvittelee myös toimenpiteitä, joilla muovisaastetta voitaisiin vähentää maailman tärkeimmillä jokisuistoalueilla.

Muovistrategian on vuoden 2015 kiertotalouspaketin hengessä laatinut työryhmä, jossa olivat mukana komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans, varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sekä ympäristökomissaari Karmenu Vella ja sisämarkkinakomissaari Elżbieta Bieńkowska.

Lisätietoa laajemmassa lehdistötiedotteessa:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_fi.htm         

 

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio