Edustusto Suomessa

Suomelle huomautus jätedirektiivin täytäntöönpanosta

Komissio on tänään lähettänyt Suomelle EU:n rikkomusmenettelyyn kuuluvan ns. perustellun lausunnon jätedirektiivin vaatimusten puutteellisesta sisällyttämisestä Suomen lainsäädäntöön.

27/04/2017

Helsinki 27. huhtikuuta 2017

Komissio on tänään lähettänyt Suomelle EU:n rikkomusmenettelyyn kuuluvan ns. perustellun lausunnon jätedirektiivin vaatimusten puutteellisesta sisällyttämisestä Suomen lainsäädäntöön.

Komissio kehottaa Suomea viemään päätökseen toimenpiteet jätteitä koskevan EU:n direktiivin saattamiseksi osaksi lainsäädäntöään.

Jätedirektiivin liitteeseen II tehdyssä muutoksessa (komission direktiivi (EU) 2015/1127 ja siihen tehty oikaisu) esitetään luettelo toimista jätteen hyödyntämiseksi energiana.

Paikalliset ilmasto-olosuhteet vaikuttavat EU:ssa energiamääriin, joita kiinteiden yhdyskuntajätteiden prosessointiin tarkoitetut polttolaitokset voivat teknisesti käyttää tai tuottaa.

Sen vuoksi direktiivissä vahvistetaan näiden laitosten energiatehokkuuden laskentakaava, jota korjataan ilmasto-olosuhteiden mukaan ilmastokorjauskertoimen avulla.

Suomen piti saattaa direktiivin edellyttämät säännökset voimaan viimeistään 31. heinäkuuta 2016.

Ilmastokorjauskerrointa koskevaa säännöstä ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä Manner-Suomen osalta, mitä on perusteltu Suomen ilmasto-olosuhteilla.

Komissio ei löydä olemassa olevan näytön perusteella perusteita täytäntöönpanon laiminlyönnille.

Komissio lähetti asiasta Suomelle virallisen ilmoituksen syyskuussa 2016, ja nyt se lähettää menettelyn seuraavan vaiheen varoituksen eli perustellun lausunnon.

Jos Suomi ei toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

 

Yleistä tietoa rikkomusmenettelystä:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_fi.htm

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu 

 

Seuraa Twitterissä @eukomissio