Representationen i Finland

Ekonomisk vårprognos: tillväxten fortsätter men i långsammare takt

EU:s ekonomi ska under 2019 fortsätta att växa för sjunde året i rad och BNP väntas öka i alla EU-länder. Tillväxten fortsätter också i Finland men blir långsammare redan i år och nästa år.

07/05/2019
På senare tid har den globala tillväxten och världshandeln avtagit och tillsammans med en hög osäkerhet om handelspolitiken tynger detta utsikterna för bruttonationalproduktens (BNP) tillväxt under 2019 och 2020. Den fortsatt svaga utvecklingen inom tillverkningsindustrin inverkar också, särskilt i de länder som har problem med bilindustrin.

– Trots mindre gynnsamma förhållanden i omvärlden med handelspolitiska spänningar är EU:s ekonomi motståndskraftig, säger Valdis Dombrovskis, kommissionens vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Tillväxten ska fortsätta i alla EU-länder och tar fart nästa år till följd av en robust inhemsk efterfrågan, en stabil sysselsättningsökning och låga finansieringskostnader. Men prognosriskerna är ändå tydliga. När det gäller omvärlden gäller riskerna eskalerande handelskonflikter och svaga tillväxtmarknader, särskilt i Kina. I EU måste vi vara beredda på ett möjligt avtalslöst brexit, politisk osäkerhet och en eventuell återkomst av rundgången mellan banker och statsskulder.

– EU:s ekonomi fortsätter att växa under 2019 och 2020 och tillväxten kommer att vara positiv i alla EU-länder, säger Pierre Moscovici, kommissionär med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen. Nyheterna är fortsatt goda på jobbfronten där lönerna stiger. Det innebär att ekonomin i EU håller emot, trots mindre gynnsamma globala förhållanden och ihållande osäkerhet. Vi måste dock vara redo att vid behov hjälpa ekonomin, tillsammans med fler tillväxtfrämjande reformer. Först och främst måste vi undvika att slå in på en protektionistisk väg som bara skulle elda på de sociala och ekonomiska spänningarna i samhället.

BNP:

Eftersom världshandeln och den globala tillväxten väntas bli svagare i år och nästa år jämfört med den snabba ökningen 2017, kommer den ekonomiska tillväxten i EU att helt och hållet bero på den inhemska aktiviteten. Fler än någonsin tidigare har jobb och sysselsättningsökningen väntas fortsätta, om än i långsammare takt. Tillsammans med stigande löner, dämpad inflation, gynnsamma finansieringsvillkor och stödjande finanspolitiska åtgärder i vissa EU-länder kommer detta att
hålla uppe den inhemska efterfrågan. Sammantaget kommer BNP i år att öka med 1,4 % i EU och 1,2 % i euroområdet enligt prognosen. Den ekonomiska tillväxten i Finland beräknas i år bli 1,6 %.

Under 2020 väntas de negativa inhemska faktorerna minska i betydelse och den ekonomiska aktiviteten i omvärlden ta fart igen med stöd av förbättrade globala finansiella villkor och politisk stimulans i några av tillväxtekonomierna. BNP-tillväxten väntas nästa år öka något till 1,6 % i EU och 1,5 % i euroområdet. Siffrorna blir också bättre på grund av fler arbetsdagar 2020. I Finland beräknas utvecklingen bli den motsatta: ökningen av BNP väntas minska till 1,2 % nästa år.
 
Arbetslöshet:

Läget på arbetsmarknaden har ljusnat ytterligare trots avmattningen i slutet av 2018. Arbetslösheten är visserligen fortfarande för hög i vissa länder men sjönk ändå till den lägsta nivå som uppmätts sedan månadsdataseriens början i januari 2000 och uppgick till 6,4 % i EU i mars 2019. I euroområdet är arbetslösheten den lägsta sedan 2008.

Under de kommande två åren väntas färre nya jobb skapas när effekten av den blygsammare tillväxten får genomslag och tillfälliga finanspolitiska åtgärder i vissa EU-länderna fasas ut. Arbetslösheten spås fortsätta att sjunka i EU under 2019 och väntas uppgå till 6,2 % 2020. Arbetslösheten i euroområdet väntas sjunka till 7,7 % 2019 och till 7,3 % 2020, vilket är lägre än före krisen 2007. Också i Finland beräknas arbetslösheten minska stadigt: i år väntas arbetslösheten minska till 6,7 % från 7,4 % 2018 och vidare ner till 6,2 % 2020. 

Inflation:

Inflationen i EU beräknas sjunka till 1,6 % i år, innan den ökar något till 1,7 % 2020. Inflationen i euroområdet föll från 1,9 % sista kvartalet 2018 till 1,4 % under det första kvartalet i år på grund av att energipriserna inte har stigit lika snabbt. Då energiprisinflationen väntas avta ytterligare de kommande kvartalen och det finns få tecken på att lönerna har bidragit till högre pristryck, väntas inflationen i euroområdet (harmoniserat konsumentprisindex) uppgå till 1,4 % under både 2019 och 2020. I Finland beräknas inflationen öka stadigt mot EU-genomsnittet och över genomsnittet för euroområdet: 2018 uppgick inflationen i konsumentledet i Finland till 1,2 %, och prognosen är 1,4 % 2019 och 1,6 % 2020.

Offentlig skuld:

Skuldkvoterna i förhållande till BNP väntas minska i de flesta EU-länder under 2019 och 2020, då budgetunderskotten är små och den nominella BNP-tillväxten torde förbli högre än genomsnittsräntan på skulderna. Med oförändrad politik kommer skuldkvoten i EU att minska från 81,5 % för 2018 till 80,2 % 2019 och 78,8 % 2020. I euroområdet beräknas skuldkvoten sjunka från 87,1 % 2018 till 85,8 % 2019 och 84,3 % 2020. Finlands skuldkvot ligger rejält under EU-genomsnittet och genomsnittet för euroområdet och väntas minska ytterligare: i år beräknas skulden utgöra 58,3 % i förhållande till BNP och beräknas minska ytterligare till 57,7 % 2020.

EU:s aggregerade underskott i de offentliga finanserna väntas öka från 0,6 % av BNP 2018 till 1 % för både 2019 och 2020. Underskottet kan också komma att öka i euroområdet, från 0,5 % av BNP 2018 till 0,9 % 2019 och ligga kvar på samma nivå 2020, vid oförändrad politik. Årets ökning beror till stor del på lägre BNP-tillväxt och expansiv finanspolitik i några EU-länder. I Finland beräknas underskottet däremot minska stadigt från 0,7 % 2018 till 0,4 % i år och vidare till 0,2 % 2020.

Prognosrisker:

Nedåtriskerna för prognosen är fortsatt höga. Risken för protektionistiska åtgärder runtom i världen och den pågående avmattningen av den globala BNP-tillväxten och världshandeln kan hålla i sig längre än väntat, särskilt om tillväxten i Kina blir en besvikelse. I EU gäller riskerna ett avtalslöst brexit och att de tillfälliga störningar som tynger tillverkningsindustrin kan bli mer långvariga. Det finns också en risk att ökande politisk osäkerhet och mindre tillväxtvänlig politik kan leda till sjunkande privata investeringar.

På plussidan kan det visa sig att privatkonsumtionen och de privata investeringarna i EU är mer uthålliga än väntat, särskilt om företagens och konsumenternas företroende är mindre känsligt för osäkerhet och inhemska problem, och om detta kompletteras av tillväxtfrämjande reformer och finanspolitiska åtgärder som är mer omfattande än väntat i länder med offentligfinansiellt utrymme.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:
               
Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
förnamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
förnamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio