Representationen i Finland

Europeiska planeringsterminen

Talouden kasvukäyrä, taustalla eurokolikoita ©iStockStabilitets- och tillväxtpakten är en finanspolitisk överenskommelse mellan EU-länderna i syfte att inrätta och upprätthålla Ekonomiska och monetära unionen, EMU. År 1997 ville EU-länderna att överenskommelsen skulle bli en del av EU-rätten. På så sätt skulle EU-ländernas budgetdisciplin garantera EMU:s stabilitet. Euroländerna strävar efter att uppfylla budgetkriterierna i Maastrichtfördraget för att säkerställa sysselsättningen och en hållbar ekonomisk tillväxt genom att upprätthålla sunda offentliga finanser och justera alltför stora obalanser i makroekonomin.

EU samordnar och övervakar den ekonomiska politiken och de bestämmelser som hänger samman med politiken i en årlig process som kallas för den europeiska planeringsterminen. Då utvärderar EU-kommissionen och rådet EU-ländernas finans- och strukturpolitik och makroekonomiska politik samt ger rekommendationer och ser till att dessa följs.

Planeringsterminen inleds i slutet av året när kommissionen publicerar den årliga tillväxtöversikten, sysselsättningsrapporten, rekommendationerna för euroområdet och rapporten om förvarningsmekanismen. I början av året diskuteras dessa i Europaparlamentet och rådet. Under hela året förs diskussioner även i EU-länderna och deras parlament samt i olika grupper som är intresserade av den ekonomiska politiken.

I februari publicerar kommissionen analyser av den ekonomiska situationen i EU-länderna, de s.k. landsrapporterna, och en noggrann genomgång av de makroekonomiska obalanserna för de EU-länder där obalanser förekommer. Med utgångspunkt i sina nationella diskussioner lägger EU-länderna i april fram sina nationella reformprogram samt stabilitets- och konvergensprogram för kommissionen.

Någon gång i maj eller juni publicerar kommissionen och rådet sin bedömning av de nationella reformprogrammen samt stabilitets- och konvergensprogrammen. De bedömer också hur goda framsteg EU-länderna har lyckats göra i arbetet med att nå målen i Europa 2020-strategin och korrigera de makroekonomiska obalanserna. På grundval av bedömningen lägger kommissionen fram landsspecifika rekommendationer. I juli antar Europeiska rådet rekommendationerna, och i slutet av hösten yttrar sig Europaparlamentet om den pågående europeiska planeringsterminen.

Under den pågående planeringsterminen kan de lokala, regionala och nationella aktörerna föra fram sina ekonomiska och politiska synpunkter direkt till kommissionens handläggare i EU-länderna. Handläggarna i Finland heter Ismo Grönroos-Saikkala och Vesa-Pekka Poutanen (e-post: förnamn.efternamn@ec.europa.eu).