Representationen i Finland

Kommissionen vill främja datadelning

/finland/file/datan-yhteisk%C3%A4ytt%C3%B6_svDatan yhteiskäyttö

Datan yhteiskäyttö
copyright Euroopan unioni

Kommissionen föreslår nya åtgärder för att främja datadelning och utveckla europeiska dataområden. Målet är att bättre utnyttja den potential som finns hos en ständigt växande mängd data. Den nya förordningen om dataförvaltning kommer att underlätta datadelning i hela EU och inom olika sektorer.

25/11/2020

Den mängd data som alstras av offentliga organ, företag och invånare ökar ständigt. Den förväntas vara fem gånger så stor 2025 som den var 2018.

De nya reglerna kommer att göra det möjligt att utnyttja dessa data och att bana väg för sektorsspecifika europeiska dataområden som främjar samhället, invånarna och företagen.

I kommissionens datastrategi från februari i år har nio sådana dataområden föreslagits. De omfattar allt från industri, energi och hälsa till den europeiska gröna given.

Dessa dataområden kommer till exempel att bidra till den gröna omställningen genom att förbättra hanteringen av energiförbrukning. Dessutom kommer de att göra det möjligt att tillhandahålla personanpassad medicin och göra offentliga tjänster mer tillgängliga.

Det förslag till förordning som kommissionen i dag lägger fram är det första konkreta resultatet av den europeiska datastrategin.

I enlighet med datastrategin kommer den nya förordningen att innehålla grunden för ett nytt europeiskt sätt att förvalta data, vilket ligger i linje med EU:s värden och principer, såsom till exempel skydd av personuppgifter, konsumentskydd och konkurrensregler.

Förordningen innehåller bland annat ett antal åtgärder för att öka förtroendet för datadelning. Bristen på förtroende är nämligen för närvarande ett stort hinder och leder till höga kostnader.

Därutöver omfattar förordningen åtgärder för att underlätta vidareutnyttjande av vissa data som innehas av den offentliga sektorn. Vidareutnyttjande av hälsodata skulle till exempel kunna främja forskningen för att hitta botemedel mot ovanliga eller kroniska sjukdomar.

I förordningen föreslås även sätt att ge européerna kontroll över användningen av data genom att göra det lättare och säkrare för företag och individer att frivilligt göra sina data tillgängliga för att tjäna allmänintresset i bred bemärkelse.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2102

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef

Pia Siitonen

tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979


fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör

Nina Hotti

tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857


fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio