system message icon

Published Results: 2017-eu-funds-strate...

Export
For performance reasons you can only set a maximum of 3 filters
1. Missä ominaisuudessa vastaat tähän kyselyyn?([ID2])
5. Asuinmaa([ID9])
5.a. Jos ”muu”, mikä([ID7])
8. Onko edustamasi organisaatio rekisteröity EU:n avoimuusrekisteriin?([ID2])
10. Maa, jossa organisaation päätoimipaikka sijaitsee([ID9])
10.a. Jos ”muu”, mikä([ID7])
11. Organisaation tyyppi([ID123])
11.a. Jos ”muu”, mikä([ID7])
11.b. Täsmennä organisaation tyyppi:([ID2])
11.c. Jos ”muu”, mikä([ID7])
11.d. Täsmennä organisaation tyyppi:([ID2])
11.e. Täsmennä organisaation tyyppi:([ID2])
11.f. Jos ”muu”, mikä([ID7])
11.g. Täsmennä organisaation tyyppi:([ID2])
12. Kuinka monta työntekijää organisaatiossa on?([ID2])
13. Minulla on kokemusta seuraavista rahastoista/ohjelmista:([ID2])
14. Mihin seuraavista aiheista tähän kyselyyn antamasi vastaukset liittyvät?([ID2])
1. Komissio on alustavasti kartoittanut poliittisia haasteita, joihin tämän alan – strategiset infrastruktuurit – ohjelmilla/rahastoilla voitaisiin vastata. Miten tärkeitä nämä poliittiset haasteet mielestäsi ovat? : Edistetään talouskasvua ja työpaikkojen luomista kaikkialla EU:ssa ([ID97])
1. Komissio on alustavasti kartoittanut poliittisia haasteita, joihin tämän alan – strategiset infrastruktuurit – ohjelmilla/rahastoilla voitaisiin vastata. Miten tärkeitä nämä poliittiset haasteet mielestäsi ovat? : Siirrytään vähähiiliseen ja ilmastonmuutosta kestävään talouteen ja yhteiskuntaan ([ID98])
1. Komissio on alustavasti kartoittanut poliittisia haasteita, joihin tämän alan – strategiset infrastruktuurit – ohjelmilla/rahastoilla voitaisiin vastata. Miten tärkeitä nämä poliittiset haasteet mielestäsi ovat? : Saatetaan loppuun Euroopan laajuisten liikenneverkkojen ohjelma liikenteen, energian ja televiestinnän aloilla ([ID99])
1. Komissio on alustavasti kartoittanut poliittisia haasteita, joihin tämän alan – strategiset infrastruktuurit – ohjelmilla/rahastoilla voitaisiin vastata. Miten tärkeitä nämä poliittiset haasteet mielestäsi ovat? : Siirrytään kohti puhdasta, kilpailukykyistä ja verkotettua liikennettä ([ID100])
1. Komissio on alustavasti kartoittanut poliittisia haasteita, joihin tämän alan – strategiset infrastruktuurit – ohjelmilla/rahastoilla voitaisiin vastata. Miten tärkeitä nämä poliittiset haasteet mielestäsi ovat? : Toteutetaan energiakäänne EU:ssa ja taataan energian toimitusvarmuus ([ID101])
1. Komissio on alustavasti kartoittanut poliittisia haasteita, joihin tämän alan – strategiset infrastruktuurit – ohjelmilla/rahastoilla voitaisiin vastata. Miten tärkeitä nämä poliittiset haasteet mielestäsi ovat? : Toteutetaan verkkosisältöjen sisämarkkinat ([ID102])
1. Komissio on alustavasti kartoittanut poliittisia haasteita, joihin tämän alan – strategiset infrastruktuurit – ohjelmilla/rahastoilla voitaisiin vastata. Miten tärkeitä nämä poliittiset haasteet mielestäsi ovat? : Varmistetaan Euroopan avaruusvalmiuksien pitkän aikavälin kestävyys ([ID103])
1. Komissio on alustavasti kartoittanut poliittisia haasteita, joihin tämän alan – strategiset infrastruktuurit – ohjelmilla/rahastoilla voitaisiin vastata. Miten tärkeitä nämä poliittiset haasteet mielestäsi ovat? : Kehitetään uusia pitkän aikavälin energialähteitä ([ID104])
1. Komissio on alustavasti kartoittanut poliittisia haasteita, joihin tämän alan – strategiset infrastruktuurit – ohjelmilla/rahastoilla voitaisiin vastata. Miten tärkeitä nämä poliittiset haasteet mielestäsi ovat? : Muu (tarkenna alla) ([ID105])
1.a. Oletko todennut muita poliittisia haasteita?([ID7])
2. Missä määrin nykyisillä ohjelmilla/rahastoilla on onnistuttu vastaamaan näihin haasteisiin? : Edistetään talouskasvua ja työpaikkojen luomista kaikkialla EU:ssa ([ID97])
2. Missä määrin nykyisillä ohjelmilla/rahastoilla on onnistuttu vastaamaan näihin haasteisiin? : Siirrytään vähähiiliseen ja ilmastonmuutosta kestävään talouteen ja yhteiskuntaan ([ID98])
2. Missä määrin nykyisillä ohjelmilla/rahastoilla on onnistuttu vastaamaan näihin haasteisiin? : Saatetaan loppuun Euroopan laajuisten liikenneverkkojen ohjelma liikenteen, energian ja televiestinnän aloilla ([ID99])
2. Missä määrin nykyisillä ohjelmilla/rahastoilla on onnistuttu vastaamaan näihin haasteisiin? : Siirrytään kohti puhdasta, kilpailukykyistä ja verkotettua liikennettä ([ID100])
2. Missä määrin nykyisillä ohjelmilla/rahastoilla on onnistuttu vastaamaan näihin haasteisiin? : Toteutetaan energiakäänne EU:ssa ja taataan energian toimitusvarmuus ([ID101])
2. Missä määrin nykyisillä ohjelmilla/rahastoilla on onnistuttu vastaamaan näihin haasteisiin? : Toteutetaan verkkosisältöjen sisämarkkinat ([ID102])
2. Missä määrin nykyisillä ohjelmilla/rahastoilla on onnistuttu vastaamaan näihin haasteisiin? : Varmistetaan Euroopan avaruusvalmiuksien pitkän aikavälin kestävyys ([ID103])
2. Missä määrin nykyisillä ohjelmilla/rahastoilla on onnistuttu vastaamaan näihin haasteisiin? : Kehitetään uusia pitkän aikavälin energialähteitä ([ID104])
2. Missä määrin nykyisillä ohjelmilla/rahastoilla on onnistuttu vastaamaan näihin haasteisiin? : Muu (tarkenna alla) ([ID105])
2.a. Oletko todennut muita poliittisia haasteita?([ID7])
3. Missä määrin EU:n nykyiset ohjelmat/rahastot tuottavat lisäarvoa suhteessa siihen, mitä jäsenvaltiot voisivat saavuttaa toimimalla yksin kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla?([ID2])
4. Millä tavoin EU:n nykyiset ohjelmat/rahastot tuottavat lisäarvoa suhteessa siihen, mitä jäsenvaltiot voisivat saavuttaa toimimalla yksin kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla? Ilmoita selvästi, mihin toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin/rahastoihin vastauksesi liittyvät.([ID7])
5. Onko ohjelmien/rahastojen tavoitteisiin tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyksiä? Jos kyllä, mitkä muutokset olisivat tarpeen tai toivottavia? Ilmoita selvästi, mihin toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin/rahastoihin vastauksesi liittyvät.([ID7])
6. Missä määrin seuraavassa luetellut esteet mielestäsi haittaavat nykyisten ohjelmien/rahastojen tavoitteiden saavuttamista? : Monimutkaiset menettelyt, joista aiheutuu hallinnollisia rasitteita ja viivästyksiä ([ID112])
6. Missä määrin seuraavassa luetellut esteet mielestäsi haittaavat nykyisten ohjelmien/rahastojen tavoitteiden saavuttamista? : Riittämättömät hallinnolliset valmiudet rahoitusohjelmien hallinnointiin ([ID113])
6. Missä määrin seuraavassa luetellut esteet mielestäsi haittaavat nykyisten ohjelmien/rahastojen tavoitteiden saavuttamista? : Liian vähän tietoa rahoituksesta ja valintamenettelystä ([ID114])
6. Missä määrin seuraavassa luetellut esteet mielestäsi haittaavat nykyisten ohjelmien/rahastojen tavoitteiden saavuttamista? : Ennakoimattomiin olosuhteisiin reagoimista haittaava joustamattomuus ([ID115])
6. Missä määrin seuraavassa luetellut esteet mielestäsi haittaavat nykyisten ohjelmien/rahastojen tavoitteiden saavuttamista? : Vaikeudet yhdistää EU:n toimet ja muut julkiset toimenpiteet ([ID116])
6. Missä määrin seuraavassa luetellut esteet mielestäsi haittaavat nykyisten ohjelmien/rahastojen tavoitteiden saavuttamista? : Liian vähäinen synergia EU:n ohjelmien/rahastojen välillä ([ID117])
6. Missä määrin seuraavassa luetellut esteet mielestäsi haittaavat nykyisten ohjelmien/rahastojen tavoitteiden saavuttamista? : Hankkeiden jatkoa on vaikea varmistaa rahoitusjakson päätyttyä ([ID118])
6. Missä määrin seuraavassa luetellut esteet mielestäsi haittaavat nykyisten ohjelmien/rahastojen tavoitteiden saavuttamista? : Vaikeudet hyödyntää muita rahoitusvälineitä rahoituksen täydentämiseksi ([ID119])
6. Missä määrin seuraavassa luetellut esteet mielestäsi haittaavat nykyisten ohjelmien/rahastojen tavoitteiden saavuttamista? : Riittämättömät yhteisrahoitusosuudet ([ID120])
6. Missä määrin seuraavassa luetellut esteet mielestäsi haittaavat nykyisten ohjelmien/rahastojen tavoitteiden saavuttamista? : Muu (tarkenna alla) ([ID105])
6.a. Oletko todennut muita esteitä?([ID7])
7. Miten nykyisiä ohjelmia/rahastoja voitaisiin edelleen yksinkertaistaa ja edunsaajien hallinnollista rasitusta vähentää? : Yhdenmukaistamalla EU:n rahoitusvälineiden sääntöjä ([ID127])
7. Miten nykyisiä ohjelmia/rahastoja voitaisiin edelleen yksinkertaistaa ja edunsaajien hallinnollista rasitusta vähentää? : Karsimalla, selkeyttämällä ja lyhentämällä sääntöjä ([ID128])
7. Miten nykyisiä ohjelmia/rahastoja voitaisiin edelleen yksinkertaistaa ja edunsaajien hallinnollista rasitusta vähentää? : Tukeutumalla vahvemmin kansallisiin sääntöihin ([ID129])
7. Miten nykyisiä ohjelmia/rahastoja voitaisiin edelleen yksinkertaistaa ja edunsaajien hallinnollista rasitusta vähentää? : Varmistamalla riittävä joustavuus ohjelmakausien välillä ([ID130])
7. Miten nykyisiä ohjelmia/rahastoja voitaisiin edelleen yksinkertaistaa ja edunsaajien hallinnollista rasitusta vähentää? : Joustavoittamalla resurssien kohdentamista odottamattomiin tarpeisiin vastaamiseksi ([ID131])
7. Miten nykyisiä ohjelmia/rahastoja voitaisiin edelleen yksinkertaistaa ja edunsaajien hallinnollista rasitusta vähentää? : Tehostamalla sidosryhmien osallistumista ohjelmasuunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ([ID132])
7. Miten nykyisiä ohjelmia/rahastoja voitaisiin edelleen yksinkertaistaa ja edunsaajien hallinnollista rasitusta vähentää? : Muu (tarkenna alla) ([ID105])
7.a. Onko mielestäsi jotain muuta keinoa yksinkertaistaa ohjelmia/rahastoja ja vähentää hallinnollista rasitusta?([ID7])
8. Miten synergioita eri ohjelmien/rahastojen välillä voitaisiin edelleen lisätä mahdollisten päällekkäisyyksien välttämiseksi? Voisiko esimerkiksi joidenkin ohjelmien ryhmittämistä/yhdistämistä harkita? Ilmoita selvästi, mihin toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin/rahastoihin vastauksesi liittyvät.([ID7])
2. Jos haluat esittää muita huomioita tässä kyselylomakkeessa käsitellyistä aiheista, voit tehdä sen seuraavassa kentässä:([ID7])
All Values
Apply Filter
Yksityishenkilönä
Ammattihenkilönä tai organisaation edustajana
All Values
Apply Filter
Itävalta
Belgia
Bulgaria
Kroatia
Kypros
Tšekki
Tanska
Viro
Suomi
Ranska
Saksa
Kreikka
Unkari
Irlanti
Italia
Latvia
Liettua
Luxemburg
Malta
Alankomaat
Puola
Portugali
Romania
Slovakia
Slovenia
Espanja
Ruotsi
Yhdistynyt kuningaskunta
Muu (täsmennettävä)
All Values
Apply Filter
Kyllä
Ei
Ei koske edustamaani organisaatiota
All Values
Apply Filter
Itävalta
Belgia
Bulgaria
Kroatia
Kypros
Tšekki
Tanska
Viro
Suomi
Ranska
Saksa
Kreikka
Unkari
Irlanti
Italia
Latvia
Liettua
Luxemburg
Malta
Alankomaat
Puola
Portugali
Romania
Slovakia
Slovenia
Espanja
Ruotsi
Yhdistynyt kuningaskunta
Muu (täsmennettävä)
All Values
Apply Filter
Yksityinen yritys
Konsulttiyritys, lakiasiaintoimisto tai itsenäinen konsultti
Toimiala-, elinkeino- tai ammattialajärjestö
Kansalaisjärjestö, -foorumi tai -verkosto
Tutkimuslaitos tai akateeminen yhteisö
Kirkko tai uskonnollinen yhteisö
Alue- tai paikallisviranomainen (julkinen tai julkinen/yksityinen sekayhteisö)
Kansainvälinen tai kansallinen viranomainen
Muu (täsmennä)
All Values
Apply Filter
Kauppakamari
Elinkeinoelämän järjestö
Ammattiliitto
Ammattikunnan edustaja
Muu (täsmennä)
All Values
Apply Filter
Ajatushautomo
Tutkimuslaitos
Akateeminen laitos
All Values
Apply Filter
Alueviranomainen
Paikallisviranomainen
Valtiota alemman hallintotason julkinen/yksityinen organisaatio
Alue- tai paikallisviranomaisten verkosto
Muu (täsmennä)
All Values
Apply Filter
Hallitustenvälinen organisaatio
EU:n toimielin, virasto tai muu elin
Kansallinen parlamentti
Valtioneuvosto/ministeriö
Kansallinen viranomainen tai virasto
All Values
Apply Filter
Yli 250 työntekijää (suuri yritys)
50–250 työntekijää (keskikokoinen yritys)
10–49 työntekijää (pieni yritys)
Alle 10 työntekijää (mikroyritys)
Itsenäinen ammatinharjoittaja (mikroyritys)
Ei koske edustamaani organisaatiota
All Values
Apply Filter
Verkkojen Eurooppa -ohjelma - energia
Verkkojen Eurooppa -ohjelma - televiestintä
Verkkojen Eurooppa -ohjelma - liikenne
Galileo, EGNOS, Copernicus tai avaruusesineiden valvonta ja seuranta
All Values
Apply Filter
Liikenne
Energia
Digitaaliasiat
Avaruus
All Values
Apply Filter
Erittäin tärkeä
Melko tärkeä
Neutraali kanta
Ei kovinkaan tärkeä
Ei lainkaan tärkeä
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Erittäin tärkeä
Melko tärkeä
Neutraali kanta
Ei kovinkaan tärkeä
Ei lainkaan tärkeä
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Erittäin tärkeä
Melko tärkeä
Neutraali kanta
Ei kovinkaan tärkeä
Ei lainkaan tärkeä
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Erittäin tärkeä
Melko tärkeä
Neutraali kanta
Ei kovinkaan tärkeä
Ei lainkaan tärkeä
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Erittäin tärkeä
Melko tärkeä
Neutraali kanta
Ei kovinkaan tärkeä
Ei lainkaan tärkeä
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Erittäin tärkeä
Melko tärkeä
Neutraali kanta
Ei kovinkaan tärkeä
Ei lainkaan tärkeä
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Erittäin tärkeä
Melko tärkeä
Neutraali kanta
Ei kovinkaan tärkeä
Ei lainkaan tärkeä
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Erittäin tärkeä
Melko tärkeä
Neutraali kanta
Ei kovinkaan tärkeä
Ei lainkaan tärkeä
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Erittäin tärkeä
Melko tärkeä
Neutraali kanta
Ei kovinkaan tärkeä
Ei lainkaan tärkeä
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Täysin
Melko hyvin
Vain jonkin verran
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Täysin
Melko hyvin
Vain jonkin verran
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Täysin
Melko hyvin
Vain jonkin verran
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Täysin
Melko hyvin
Vain jonkin verran
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Täysin
Melko hyvin
Vain jonkin verran
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Täysin
Melko hyvin
Vain jonkin verran
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Täysin
Melko hyvin
Vain jonkin verran
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Täysin
Melko hyvin
Vain jonkin verran
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Täysin
Melko hyvin
Vain jonkin verran
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Erittäin hyvin
Melko hyvin
Vain jossain määrin
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Suuressa määrin
Melko suuressa määrin
Vain jossain määrin
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Suuressa määrin
Melko suuressa määrin
Vain jossain määrin
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Suuressa määrin
Melko suuressa määrin
Vain jossain määrin
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Suuressa määrin
Melko suuressa määrin
Vain jossain määrin
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Suuressa määrin
Melko suuressa määrin
Vain jossain määrin
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Suuressa määrin
Melko suuressa määrin
Vain jossain määrin
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Suuressa määrin
Melko suuressa määrin
Vain jossain määrin
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Suuressa määrin
Melko suuressa määrin
Vain jossain määrin
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Suuressa määrin
Melko suuressa määrin
Vain jossain määrin
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Suuressa määrin
Melko suuressa määrin
Vain jossain määrin
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Suuressa määrin
Melko suuressa määrin
Vain jossain määrin
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Suuressa määrin
Melko suuressa määrin
Vain jossain määrin
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Suuressa määrin
Melko suuressa määrin
Vain jossain määrin
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Suuressa määrin
Melko suuressa määrin
Vain jossain määrin
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Suuressa määrin
Melko suuressa määrin
Vain jossain määrin
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Suuressa määrin
Melko suuressa määrin
Vain jossain määrin
Ei lainkaan
En osaa sanoa
All Values
Apply Filter
Suuressa määrin
Melko suuressa määrin
Vain jossain määrin
Ei lainkaan
En osaa sanoa

No contribution to display no data

Rows per Page 
1
1. Missä ominaisuudessa vastaat tähän kyselyyn?
5. Asuinmaa
5.a. Jos ”muu”, mikä
8. Onko edustamasi organisaatio rekisteröity EU:n avoimuusrekisteriin?
10. Maa, jossa organisaation päätoimipaikka sijaitsee
10.a. Jos ”muu”, mikä
11. Organisaation tyyppi
11.a. Jos ”muu”, mikä
11.b. Täsmennä organisaation tyyppi:
11.c. Jos ”muu”, mikä
11.d. Täsmennä organisaation tyyppi:
11.e. Täsmennä organisaation tyyppi:
11.f. Jos ”muu”, mikä
11.g. Täsmennä organisaation tyyppi:
12. Kuinka monta työntekijää organisaatiossa on?
13. Minulla on kokemusta seuraavista rahastoista/ohjelmista:
14. Mihin seuraavista aiheista tähän kyselyyn antamasi vastaukset liittyvät?
1. Komissio on alustavasti kartoittanut poliittisia haasteita, joihin tämän alan – strategiset infrastruktuurit – ohjelmilla/rahastoilla voitaisiin vastata. Miten tärkeitä nämä poliittiset haasteet mielestäsi ovat?
Edistetään talouskasvua ja työpaikkojen luomista kaikkialla EU:ssa
Siirrytään vähähiiliseen ja ilmastonmuutosta kestävään talouteen ja yhteiskuntaan
Saatetaan loppuun Euroopan laajuisten liikenneverkkojen ohjelma liikenteen, energian ja televiestinnän aloilla
Siirrytään kohti puhdasta, kilpailukykyistä ja verkotettua liikennettä
Toteutetaan energiakäänne EU:ssa ja taataan energian toimitusvarmuus
Toteutetaan verkkosisältöjen sisämarkkinat
Varmistetaan Euroopan avaruusvalmiuksien pitkän aikavälin kestävyys
Kehitetään uusia pitkän aikavälin energialähteitä
Muu (tarkenna alla)
1.a. Oletko todennut muita poliittisia haasteita?
2. Missä määrin nykyisillä ohjelmilla/rahastoilla on onnistuttu vastaamaan näihin haasteisiin?
Edistetään talouskasvua ja työpaikkojen luomista kaikkialla EU:ssa
Siirrytään vähähiiliseen ja ilmastonmuutosta kestävään talouteen ja yhteiskuntaan
Saatetaan loppuun Euroopan laajuisten liikenneverkkojen ohjelma liikenteen, energian ja televiestinnän aloilla
Siirrytään kohti puhdasta, kilpailukykyistä ja verkotettua liikennettä
Toteutetaan energiakäänne EU:ssa ja taataan energian toimitusvarmuus
Toteutetaan verkkosisältöjen sisämarkkinat
Varmistetaan Euroopan avaruusvalmiuksien pitkän aikavälin kestävyys
Kehitetään uusia pitkän aikavälin energialähteitä
Muu (tarkenna alla)
2.a. Oletko todennut muita poliittisia haasteita?
3. Missä määrin EU:n nykyiset ohjelmat/rahastot tuottavat lisäarvoa suhteessa siihen, mitä jäsenvaltiot voisivat saavuttaa toimimalla yksin kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla?
4. Millä tavoin EU:n nykyiset ohjelmat/rahastot tuottavat lisäarvoa suhteessa siihen, mitä jäsenvaltiot voisivat saavuttaa toimimalla yksin kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla?
Ilmoita selvästi, mihin toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin/rahastoihin vastauksesi liittyvät.
5. Onko ohjelmien/rahastojen tavoitteisiin tarvetta tehdä muutoksia tai lisäyksiä?
Jos kyllä, mitkä muutokset olisivat tarpeen tai toivottavia?
Ilmoita selvästi, mihin toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin/rahastoihin vastauksesi liittyvät.
6. Missä määrin seuraavassa luetellut esteet mielestäsi haittaavat nykyisten ohjelmien/rahastojen tavoitteiden saavuttamista?
Monimutkaiset menettelyt, joista aiheutuu hallinnollisia rasitteita ja viivästyksiä
Riittämättömät hallinnolliset valmiudet rahoitusohjelmien hallinnointiin
Liian vähän tietoa rahoituksesta ja valintamenettelystä
Ennakoimattomiin olosuhteisiin reagoimista haittaava joustamattomuus
Vaikeudet yhdistää EU:n toimet ja muut julkiset toimenpiteet
Liian vähäinen synergia EU:n ohjelmien/rahastojen välillä
Hankkeiden jatkoa on vaikea varmistaa rahoitusjakson päätyttyä
Vaikeudet hyödyntää muita rahoitusvälineitä rahoituksen täydentämiseksi
Riittämättömät yhteisrahoitusosuudet
Muu (tarkenna alla)
6.a. Oletko todennut muita esteitä?
7. Miten nykyisiä ohjelmia/rahastoja voitaisiin edelleen yksinkertaistaa ja edunsaajien hallinnollista rasitusta vähentää?
Yhdenmukaistamalla EU:n rahoitusvälineiden sääntöjä
Karsimalla, selkeyttämällä ja lyhentämällä sääntöjä
Tukeutumalla vahvemmin kansallisiin sääntöihin
Varmistamalla riittävä joustavuus ohjelmakausien välillä
Joustavoittamalla resurssien kohdentamista odottamattomiin tarpeisiin vastaamiseksi
Tehostamalla sidosryhmien osallistumista ohjelmasuunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
Muu (tarkenna alla)
7.a. Onko mielestäsi jotain muuta keinoa yksinkertaistaa ohjelmia/rahastoja ja vähentää hallinnollista rasitusta?
8. Miten synergioita eri ohjelmien/rahastojen välillä voitaisiin edelleen lisätä mahdollisten päällekkäisyyksien välttämiseksi? Voisiko esimerkiksi joidenkin ohjelmien ryhmittämistä/yhdistämistä harkita?
Ilmoita selvästi, mihin toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin/rahastoihin vastauksesi liittyvät.
2. Jos haluat esittää muita huomioita tässä kyselylomakkeessa käsitellyistä aiheista, voit tehdä sen seuraavassa kentässä:
1
Export
system message icon
Export  available for download
Go to Export Page