Statistik om turism

Hoppa till: navigering , sök


Data från december 2017. Senaste uppgifter: Ytterligare information från Eurostat, Viktigaste tabellerna och Databasen. Planerad uppdatering av artikeln: juli 2019. Den engelska versionen är nyare.


Tabell 1: Logianläggningar för turister, 2016
Källa: Eurostat (tour_cap_nat) och (tour_occ_ninat)
Diagram 1: Trender för antal övernattningar på logianläggningar för turister i EU-28, EU-28, 2005–2016
(index 2005=100)
Källa: Eurostat (tour_occ_ninat)
Diagram 2: Resmål – antal övernattningar på logianläggningar för turister, 2016
(miljoner övernattningar i landet av utländska besökare)
Källa: Eurostat (tour_occ_ninat)
Diagram 3: Utländska besökares andel av övernattningar på logianläggningar för turister i EU-28, 2016
(% av alla övernattningar på logianläggningar för turister i EU-28)
Källa: Eurostat (tour_occ_ninat)
Diagram 4: Turismintensitet, 2016
(antal övernattningar av inhemska och utländska besökare på logianläggningar för turister per invånare)
Källa: Eurostat (tour_occ_ninat)
Diagram 5: Andel av befolkningen som deltar i turism, 2016
(% av befolkningen över 15 år)
Källa: Eurostat (tour_dem_tttot)
Tabell 2: Turistresor gjorda av landets invånare (15 år eller äldre), 2016
Källa: Eurostat (tour_dem_tttot) och (tour_dem_totot)
Diagram 6: Andel övernattningar gjorda av européer under semesterresor till utlandet, efter turistens bosättningsland, 2016
(% övernattningar utomlands för personer bosatta i EU-28)
Källa: Eurostat (tour_dem_tntot)
Diagram 7: Ursprungslandet för turistresor till utlandet, 2016
(genomsnittligt antal övernattningar per invånare över 15 år eller äldre)
Källa: Eurostat (tour_dem_tntot) och (demo_pjanbroad)
Tabell 3: Reseintäkter och reseutgifter i betalningsbalansen, 2011–2016
Källa: Eurostat (bop_c6_q), (bop_eu6_q) och (nama_10_gdp)

I den här artikeln presenteras den senaste statistiken om turism i Europeiska unionen (EU). Turismen spelar en viktig roll i EU eftersom den bidrar till den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen, samtidigt som den påverkar samhället och miljön. Statistiken om turism används inte bara för att övervaka EU:s turistpolitik utan även EU:s regionalpolitik och politik för hållbar utveckling.

År 2014 hörde ett av tio företag i det europeiska näringslivet (med undantag av den finansiella sektorn) till turistnäringen. Dessa 2,3 miljoner företag sysselsatte ca 12,3 miljoner människor. Företag i branscher med turistrelaterad verksamhet stod för 9,1 % av antalet sysselsatta i det europeiska näringslivet totalt (med undantag för den finansiella sektorn) och 21,5 % av antalet sysselsatta i tjänstesektorn. Turistnäringens andel av den totala omsättningen och förädlingsvärdet till faktorkostnad var relativt sett lägre: 3,7 % av omsättningen och 5,6 % av förädlingsvärdet i den icke-finansiella företagssektorn.

Viktigaste statistiska resultaten

En tredjedel av alla sovplatser i EU-28 finns i Frankrike och Italien

Det fanns uppskattningsvis drygt 608 000 aktiva logianläggningar för turister i EU-28 under 2016. Tillsammans erbjöd de drygt 31 miljoner sovplatser (se tabell 1). Två EU-länder står ensamma för nästan en tredjedel (32,2 %) av alla sovplatser i EU-28, nämligen Frankrike (5,1 miljoner sovplatser) och Italien (4,9 miljoner sovplatser). Därefter följde Storbritannien, Spanien och Tyskland.

Under senare år har trenden för antalet övernattningar på logianläggningar för turister i allmänhet varit uppåtgående (se diagram 1). Antalet övernattningar på logianläggningar för turister gick dock tillfälligt ned 2008 och 2009 till följd av den finansiella och ekonomiska krisen, då antalet övernattningar i EU-28 sjönk med 0,6 % 2008 och med ytterligare 2,0 % 2009. År 2010 började dock antalet övernattningar att öka och nådde en topp med 2,9 miljarder övernattningar 2016, vilket är en tillväxt på 3,0 % jämfört med 2015.

Över hälften (55,7 %) av det totala antalet övernattningar av utländska besökare i EU-28 gjordes i Spanien, Italien, Frankrike och Storbritannien

Under 2016 var Spanien det vanligaste resmålet i EU för utländska besökare (personer som kommer från ett annat land), med 295 miljoner övernattningar på logianläggningar för turister, eller 22,2 % av det totala antalet övernattningar i EU-28 (se diagram 2 och 3). Spanien stod för mer än sju av tio av dessa 295 miljoner övernattningar och de var koncentrerade till tre regioner: Kanarieöarna, Balearerna och Katalonien.

De fyra resmålen som lockade flest utländska turister i hela EU var Spanien, Italien (199 miljoner övernattningar), Frankrike (124 miljoner övernattningar) och Storbritannien (119 miljoner övernattningar, uppskattning baserad på månadsuppgifter för 2016). Dessa länder stod tillsammans för över hälften (55,7 %) av det totala antalet övernattningar av utländska besökare i EU-28. De minst vanliga resmålen var Luxemburg och Lettland. Vid tolkningen av dessa uppgifter måste man ta hänsyn till storleken på dessa EU-länder.

Antalet övernattningar (av inhemska och utländska besökare) kan också ses i relation till det besökta landets folkmängd. Då får man en indikator på turismintensitet. Om man använder detta mått var Medelhavsresmålen Malta, Kroatien och Cypern, samt Österrikes alpina resmål och storstadsresmål, de populäraste resmålen i EU-28 under 2016 (se diagram 4). Mätt i turismintensitet var också Island och Montenegro populära resmål. Mätt i turismintensitet var också Island och Montenegro populära resmål.

62 % av EU:s invånare gjorde 1,2 miljarder turistresor

Man uppskattar att 62,1 % av befolkningen över 15 år i EU-28 gjorde turistresor av personliga skäl 2016, vilket innebär att de gjorde minst en turistresa av personliga skäl under året. Även här är skillnaderna stora mellan EU-länderna då resandet varierade mellan 23,7 % i Rumänien och 88,9 % i Finland (se diagram 5).

Invånarna (15 år eller äldre) i länderna i EU-28 gjorde uppskattningsvis 1,2 miljarder turistresor 2016, som privat- eller affärsresor. Majoriteten (58,0 %) av det totala antalet resor var korta resor med en till tre övernattningar (se tabell 2), medan tre fjärdedelar (74,4 %) av alla resor gick till inhemska resmål. Resten var utlandsresor.

I vissa EU-länder gjordes över hälften av alla turistresor till utländska resmål under 2016. Så var fallet i Luxemburg, Belgien, Malta och Slovenien (liksom i Schweiz). Däremot var mindre än 10 % av de resor som invånarna i Rumänien och Spanien gjorde resor till utlandet. Den här statistiken påverkas både av EU-ländernas storlek och av deras geografiska läge (invånarna i mindre och nordligare länder åker oftare utomlands).

EU-invånarna föredrog att resa under sommarmånaderna då nästan en av fyra resor gjordes i juli eller augusti.

Invånarna i Tyskland och Storbritannien stod för mer än hälften av det totala antalet övernattningar utomlands av personer bosatta i EU-28

Invånarna i EU-28 tillbringade uppskattningsvis 2,6 miljarder nätter utomlands på turistresor 2016 (se diagram 6). Invånarna i Tyskland tillbringade 771 miljoner nätter utanför Tyskland 2016, medan invånarna i Storbritannien stod för 564 miljoner övernattningar utomlands (uppgifterna för Storbritannien är från 2013). Invånarna i dessa båda EU-länder stod för över hälften (51,3 %) av det totala antalet övernattningar utomlands av personer bosatta i EU-28.

Räknat i befolkningsstorlek var Luxemburg det EU-land där invånarna tillbringade flest nätter utomlands per invånare (i genomsnitt 22,3 nätter 2016), följt av Cypern (18,7 nätter). I andra ändan av skalan fanns rumäner, bulgarer och greker som i genomsnitt tillbringade mindre än en natt utomlands 2016 (se diagram 7).

Tyskarna spenderade mest på utlandsresor

Den internationella turismens ekonomiska betydelse kan mätas genom att granska förhållandet mellan internationella reseintäkter och BNP. Dessa uppgifter kommer från betalningsbalansstatistiken och omfattar både affärs- och nöjesresor. År 2016 var intäkterna från turism räknat i procent av BNP i EU-länderna högst i Kroatien (18,6 %), Cypern (13,7 %) och Malta (13,2 %), vilket bekräftar turismens betydelse i de här länderna (se tabell 3). I absoluta tal registrerades de högsta internationella reseintäkterna 2016 i Spanien (54,7 miljarder euro), Frankrike (38,3 miljarder euro) och Storbritannien (37,4 miljarder euro), följt av Italien (36,4 miljarder euro) och Tyskland (33,8 miljarder euro).

Tyskland hade de högsta reseutgifterna för turism utomlands, sammanlagt 72,1 miljarder euro 2016, följt av Storbritannien (58,4 miljarder euro) och Frankrike (36,5 miljarder euro).

Spanien var det EU-land som hade de högsta nettointäkterna från turism 2016 (37,2 miljarder euro), medan Tyskland registrerade det största underskottet (-38,3 miljarder euro).

Uppgifternas tillgänglighet och källor

I statistiska sammanhang är turism den aktivitet som utövas av besökare som reser till ett resmål utanför sin vanliga miljö och vistas där under mindre än ett år. Turism kan innefatta affärsresor, fritidsaktiviteter eller privata besök, men inte anställning hos invånare, i hushåll eller på företag på den besökta platsen.

I juli 2011 antog Europaparlamentet och rådet en ny förordning 692/2011 om europeisk statistik om turism och om upphävande av rådets direktiv 95/57/EG. Den förordningen gäller från och med referensåret 2012 och fastställer att EU-länderna kontinuerligt ska tillhandahålla jämförbar turiststatistik.

Turiststatistiken i EU består av två huvudsakliga delar: dels statistik över kapacitet och beläggning för anläggningar för kollektiv logi, dels statistik över efterfrågan inom turismen. I de flesta EU-länder samlas statistiken över kapacitet och beläggning in genom enkäter som fylls i av logianläggningarna, medan statistiken över efterfrågan främst samlas in genom enkäter till resande vid gränsövergångar eller genom hushållsundersökningar.

Statistiken över kapaciteten hos anläggningarna för kollektiv logi omfattar antalet anläggningar, antalet rum och antalet sovplatser. Den här statistiken finns tillgänglig efter typ av anläggning eller efter region, och sammanställs årligen. Statistiken över beläggning för anläggningar för kollektiv logi avser antalet ankommande gäster (till logianläggningarna) och antalet övernattningar av inhemska och utländska besökare, uppdelat efter typ av anläggning eller region. Det finns årliga och månatliga statistiska serier. Dessutom sammanställs statistik över antalet utnyttjade rum och sovplatser (beläggningsgrad).

Statistik över efterfrågan inom turismen samlas in genom att jämföra antalet turistresor (och antalet övernattningar under resorna), uppdelat efter

 • destinationsland,
 • syfte,
 • vistelsens längd,
 • typ av logi,
 • avresemånad,
 • transportsätt,
 • utgifter.

Uppgifterna analyseras också efter turistens sociodemografiska förhållanden, såsom

 • kön,
 • åldersgrupp,
 • utbildningsnivå (frivilligt),
 • hushållets inkomster (frivilligt),
 • sysselsättningsstatus (frivilligt).

Fram till 2013 begränsades turiststatistiken till resor med minst en övernattning men från och med referensåret 2014 omfattar den officiella europeiska statistiken även dagsbesök till utlandet. De här uppgifterna kommer snart att analyseras i en ny artikel i Statistics Explained.

Uppgifter från en rad andra officiella källor kan också användas för att analysera turism. Det rör sig bland annat om följande statistik:

Sammanhang

Enligt FN:s världsturistorganisation UNWTO:s publikation Tourism highlights (på engelska), hör EU till de främsta resmålen, och fem av EU-länderna finns med bland de tio populäraste resmålen i världen 2015. Turismen kan bidra till sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten, och även till utvecklingen av landsbygdsområden, de yttersta randområdena och mindre utvecklade områden. Tillförlitlig och harmoniserad statistik på detta område är därför en viktig prioritering. Turiststatistik är även viktig i ett större sammanhang, t.ex. inom regionalpolitiken och politiken för en hållbar utveckling.

Turismen kan spela en stor roll för utvecklingen i de olika regionerna i EU. Den infrastruktur som byggs upp för turismen bidrar till den lokala utvecklingen. Det skapas nya arbetstillfällen, och arbetstillfällen kan också bevaras, vilket kan förhindra tillbakagången i industri- eller landsbygdsområden. Hållbar turism handlar om att bevara och främja kultur- och naturarv, vilket omfattar allt från konst till lokal gastronomi, eller bevara den biologiska mångfalden.

År 2006 antog Europeiska kommissionen ett meddelande, En ny turistpolitik för EU: Mot ett stärkt partnerskap för turismen i Europa’ (KOM(2006) 134 slutlig). I meddelandet diskuteras en rad utmaningar som kommer att forma turismen under de närmaste åren, bland annat Europas åldrande befolkning, ökande extern konkurrens, konsumenternas efterfrågan på mer specialiserad turism, och behovet att utveckla mer hållbara och miljövänliga metoder och strategier inom turismen. Kommissionen hävdar att ett konkurrenskraftigare utbud inom turism och hållbara resmål ger nöjdare turister, vilket gör att Europa kan säkra sin ställning som världens främsta resmål. Meddelandet följdes av ett annat meddelande i oktober 2007, Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism (KOM(2007) 621 slutlig), som innehåller förslag på åtgärder för en hållbar förvaltning av resmål, företagens integrering av hållbarhetsfrågor och turisternas medvetenhet om hållbarhet.

Genom Lissabonfördraget bekräftades turismens betydelse. EU fick särskild behörighet på turistområdet och det blev möjligt att fatta beslut med kvalificerad majoritet. Enligt en artikel i fördraget ska EU ”komplettera medlemsstaternas insatser inom turistsektorn, särskilt genom att främja konkurrenskraften hos unionens företag inom denna sektor”. Meddelandet Europa, världens främsta resmål – en politisk ram för europeisk turism (KOM(2010) 352 slutlig) antogs av Europeiska kommissionen i juni 2010. Syftet med detta meddelande är att främja en samordning av initiativ inom turismen och att fastställa en ny handlingsram för att öka turismens konkurrenskraft och möjligheter till hållbar tillväxt. I meddelandet finns förslag till en rad europeiska och internationella initiativ, bland annat förbättrade socioekonomiska kunskaper om turismen, så att dessa mål ska kunna uppnås.

Se även

Ytterligare information från Eurostat

Publikationer

Viktigaste tabellerna

Databasen

Särskild avdelning

Metodik/Metadata

Källuppgifter för tabeller och diagram (MS Excel)

Övrig information

Externa länkar