Matkailutilastot


Tilastotiedot poimittu joulukuussa 2017. Tuoreimmat tilastotiedot: Lisää Eurostat-tietoa, Keskeiset taulukot ja Tietokanta. Seuraava suunniteltu päivitys: heinäkuu 2019. Englanninkielinen versio on uudempi.


Taulukko 1: Majoitusliikkeet, 2016
Lähde: Eurostat (tour_cap_nat) ja (tour_occ_ninat)
Kuvio 1: Suuntaukset yöpymisten määrässä EU-28:n majoitusliikkeissä, EU-28, 2005–2016
(indeksi 2005=100)
Lähde: Eurostat (tour_occ_ninat)
Kuvio 2: Matkailun kohdemaat – yöpymisten määrä majoitusliikkeissä, 2016
(miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymistä kussakin maassa)
Lähde: Eurostat (tour_occ_ninat)
Kuvio 3: Ulkomaanmatkoilla EU-28:n majoitusliikkeissä vietettyjen yöpymisten osuus, 2016
(% kaikista yöpymisistä EU-28:n majoitusliikkeissä)
Lähde: Eurostat (tour_occ_ninat)
Kuvio 4: Matkailun intensiteetti, 2016
(kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset majoitusliikkeissä asukasta kohti)
Lähde: Eurostat (tour_occ_ninat)
Kuvio 5: Matkoja tehneiden osuus, 2016
(% vähintään 15-vuotiaasta väestöstä)
Lähde: Eurostat (tour_dem_tttot)
Taulukko 2: Kotimaisten matkailijoiden lomamatkat (vähintään 15-vuotiaat), 2016
Lähde: Eurostat (tour_dem_tttot) ja (tour_dem_totot)
Kuvio 6: Eurooppalaisten ulkomaanmatkoilla viettämien yöpymisten osuus matkailijoiden lähtömaan mukaan, 2016
(% EU-28:n asukkaiden yöpymisistä ulkomailla)
Lähde: Eurostat (tour_dem_tntot)
Kuvio 7: Ulkomaanmatkat lähtömaan mukaan, 2016
(ulkomailla vietetyt yöpymiset keskimäärin asukasta kohden, vähintään 15-vuotiaat)
Lähde: Eurostat (tour_dem_tntot) ja (demo_pjanbroad)
Taulukko 3: Matkailutulot ja -menot maksutaseessa, 2011–2016
Lähde: Eurostat (bop_c6_q), (bop_eu6_q) ja (nama_10_gdp)

Tässä artikkelissa tarkastellaan Euroopan unionin (EU) viimeisimpiä matkailutilastoja. Matkailulla on suuri merkitys EU:lle paitsi sen taloudellisten ja työllistävien myös sosiaalisten ja ympäristövaikutusten vuoksi. Matkailutilastoilla seurataan paitsi EU:n matkailuun liittyviä politiikanaloja myös alueellisia ja kestävään kehitykseen liittyviä politiikanaloja.

Vuonna 2014 joka kymmenes Euroopan muiden kuin rahoitukseen liittyvien talouden alojen yrityksistä toimi matkailualalla. Nämä 2,3 miljoonaa yritystä työllistivät arviolta 12,3 miljoonaa työntekijää. Matkailuun liittyvien toimialojen yritykset työllistivät 9,1 % kaikista muiden kuin rahoitukseen liittyvien talouden alojen työntekijöistä ja 21,5 % palvelusektorin työntekijöistä. Matkailualan osuudet kokonaisliikevaihdossa ja arvonlisäyksessä tuotantokustannushintaan olivat suhteessa pienempiä, sillä matkailualan osuus oli 3,7 % muiden kuin rahoitukseen liittyvien talouden alojen liikevaihdosta ja 5,6 % niiden arvonlisästä.

Tärkeimmät tilastolliset tulokset

Kolmasosa kaikista EU-28:n vuodepaikoista sijaitsi Ranskassa ja Italiassa

Arvioiden mukaan vuonna 2016 EU-28:ssa toimi lähes 608 000 majoitusliikettä, joissa oli yhteensä yli 31 miljoonaa vuodepaikkaa (katso taulukko 1). Lähes kolmannes (32,2 %) EU-28:n vuodepaikoista sijaitsi kahdessa jäsenvaltiossa eli Ranskassa (5,1 miljoonaa vuodepaikkaa) tai Italiassa (4,9 miljoonaa). Niiden jälkeen eniten vuodepaikkoja oli Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Espanjassa ja Saksassa.

Viime vuosina majoitusliikkeissä vietettyjen yöpymisten määrän suuntaus on ollut nouseva (katso kuvio 1). Määrä kuitenkin laski hetkellisesti vuosina 2008 ja 2009 talous- ja finanssikriisin seurauksena. EU-28:n majoitusliikkeissä vietettyjen yöpymisten määrä laski 0,6 % vuonna 2008 ja 2,0 % vuonna 2009. Vuonna 2010 yöpymisten määrä alkoi kuitenkin elpyä ja oli vuonna 2016 korkeimmillaan 2,9 miljardilla yöpymisellä. Kasvua oli 3,0 % vuodesta 2015.

Yli puolet (55,7 %) kaikista ulkomaalaisten yöpymisistä EU-28:ssa vietettiin Espanjassa, Italiassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Vuonna 2016 Espanja oli EU:n yleisin ulkomaan matkailukohde (ulkomailta tulevat matkailijat). Siellä tilastoitiin 295 miljoonaa yöpymistä majoitusliikkeissä eli 22,2 % kaikista EU-28:n yöpymisistä (katso kuvio 2 ja kuvio 3). Näistä 295 miljoonasta yöpymisestä yli 70 prosenttia keskittyi kolmelle alueelle: Kanariansaarille, Baleaareille ja Kataloniaan.

Koko EU:ssa neljä suosituinta ulkomaan matkailukohdetta olivat Espanja, Italia (199 miljoonaa yöpymistä), Ranska (124 miljoonaa) ja Yhdistynyt kuningaskunta (119 miljoonaa, vuoden 2016 kuukausitietoihin perustuva arvio). Kyseisten maiden osuus kaikista EU-28:n ulkomailla vietetyistä yöpymisistä oli enemmän kuin puolet (55,7 %). Harvinaisimpia kohteita olivat Luxemburg ja Latvia. Tietojen tulkinnassa on kuitenkin otettava huomioon näiden jäsenvaltioiden koon vaikutus.

Yöpymisten määrä (kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat) voidaan suhteuttaa vertaamalla maiden väestömääriä ja laskemalla matkailun intensiteettiä koskeva indikaattori. Tällä indikaattorilla mitattuna EU-28:n suosituimpia matkailukohteita vuonna 2016 olivat Välimeren kohteet Malta, Kroatia ja Kypros sekä Itävallan alppi- ja kaupunkikohteet (katso kuvio 4). Matkailun intensiteettinä mitattuna myös Montenegro ja Islanti olivat suosittuja kohteita.

62 % EU:n asukkaista matkaili ja matkoja tehtiin 1,2 miljardia

EU-28:n vähintään 15-vuotiaasta väestöstä 62,1 %:n arvioidaan matkailleen vuonna 2016 eli tehneen kyseisen vuoden aikana ainakin yhden vapaa-aikaan liittyvän lomamatkan. Tältäkin osin EU:n jäsenvaltioiden väliset erot ovat huomattavia, ja luvut vaihtelevat Romanian 23,7 %:sta Suomen 88,9 %:iin (katso kuvio 5).

Vähintään 15-vuotiaat EU-28:n asukkaat tekivät arviolta 1,2 miljardia henkilökohtaista tai työhön liittyvää lomamatkaa vuonna 2016. Suurin osa (58,0 %) matkoista oli lyhyitä matkoja (yhdestä kolmeen yöpymistä) (katso taulukko 2). Noin kolme neljäsosaa (74,4 %) matkoista oli kotimaanmatkoja ja loput matkoista suuntautuivat ulkomaille.

Joissakin EU:n jäsenvaltioissa yli puolet vuoden 2016 lomamatkoista tehtiin ulkomaisiin kohteisiin. Näin oli esimerkiksi Luxemburgissa, Belgiassa, Maltassa ja Sloveniassa (tilanne oli sama myös Sveitsissä). Sitä vastoin Romaniassa ja Espanjassa alle 10 % asukkaiden lomamatkoista suuntautui ulkomaille. Näihin lukuihin näyttää vaikuttavan sekä jäsenvaltion koko että sen maantieteellinen sijainti (pienemmissä ja pohjoisemmissa maissa asukkaat näyttäisivät tekevän enemmän lomamatkoja ulkomaille).

EU:n asukkaat matkustivat mieluiten kesäkuukausina, ja lähes neljännes matkoista tehtiin heinä- tai elokuussa.

Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaiden yöpymiset kattoivat yli puolet kaikista EU-28:n asukkaiden yöpymisistä ulkomailla

EU-28:n asukkaat viettivät arviolta 2,6 miljardia yötä ulkomaan lomamatkalla vuonna 2016 (katso kuvio 6). Saksalaiset viettivät vuonna 2016 771 miljoonaa yötä Saksan ulkopuolella, ja britit 564 miljoonaa yötä (Yhdistyneen kuningaskunnan tiedot vuodelta 2013). Kyseisten kahden EU:n jäsenvaltion asukkaiden yöpymiset kattoivat yli puolet (51,3 %) kaikista EU-28:n asukkaiden yöpymisistä ulkomailla.

Kun otetaan huomioon maan koko suhteessa sen väestöön, jäsenvaltioista Luxemburgin asukkaat viettivät eniten öitä ulkomailla asukasta kohti (keskimäärin 22,3 yöpymistä vuonna 2016), ja seuraavana järjestyksessä oli Kypros (18,7 yöpymistä). Asteikon toisessa ääripäässä olivat Romania, Bulgaria ja Kreikka, joiden asukkaat viettivät keskimäärin vähemmän kuin yhden yön ulkomailla vuonna 2016 (katso kuvio 7).

Saksalaiset käyttivät eniten rahaa ulkomaanmatkailuun

Matkailun taloudellista merkitystä voidaan mitata tarkastelemalla kansainvälisten matkailutulojen osuutta BKT:stä. Nämä luvut on saatu maksutasetilastoista, ja ne sisältävät loma- ja yksityismatkailun lisäksi liikematkat. Vuonna 2016 matkailutulojen osuus BKT:stä oli EU:n jäsenvaltioista korkein Kroatiassa (18,6 %), Kyproksessa(13,7 %) ja Maltassa (13,2 %), mistä käy ilmi matkailun merkitys kyseisille maille (katso taulukko 3). Absoluuttisesti mitattuna kansainväliset matkailutulot olivat vuonna 2016 suurimmat Espanjassa (54,7 miljardia euroa), Ranskassa (38,3 miljardia euroa) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (37,4 miljardia euroa), joiden jälkeen tulivat Italia (36,4 miljardia euroa) ja Saksa (33,8 miljardia euroa).

Suurimmat kansainväliset matkailumenot tilastoitiin Saksassa, yhteensä 72,1 miljardia euroa vuonna 2016. Sen jälkeen tulivat Yhdistynyt kuningaskunta (58,4 miljardia euroa) ja Ranska (36,5 miljardia euroa).

Matkailun nettotulot olivat vuonna 2016 EU:n jäsenvaltioista suurimmat Espanjassa (37,2 miljardia euroa), kun taas alijäämä oli suurin Saksassa (-38,3 miljardia euroa).

Tietolähteet ja tietojen saatavuus

Tilastoissa matkailulla tarkoitetaan toimintaa, jossa ihmiset matkustavat tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevaan kohteeseen ja oleskelevat siellä enintään yhden vuoden ajan. Matkan tarkoitus voi olla mikä tahansa (liikematka, vapaa-ajan matka tai muu henkilökohtainen matka) muu kuin työskentely maassa asuvan henkilön palveluksessa tai matkan kohteena olevassa paikassa sijaitsevassa kotitaloudessa tai yrityksessä.

Heinäkuussa 2011 Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto antoivat uuden asetuksen (EY) N:o 692/2011, joka koskee Euroopan matkailutilastoja ja jolla kumotaan neuvoston direktiivi 95/57/EY. Säädös tuli voimaan viitevuodeksi 2012, ja sillä EU:n jäsenvaltiot velvoitetaan tuottamaan säännöllisesti tietyt vertailukelpoiset matkailutilastot.

EU:n matkailutilastot koostuvat kahdesta pääosiosta, jotka ovat majoitusliikkeiden kapasiteettia ja käyttöastetta koskevat tilastot sekä matkailun kysyntää koskevat tilastot. Useimmissa EU:n jäsenvaltioissa kapasiteettia ja käyttöastetta koskevat tiedot kerätään majoitusliikkeiden täyttämillä kyselykaavakkeilla ja kysyntää koskevat tiedot pääasiassa rajanylityspaikoilla tehtävillä tutkimuksilla tai kotitaloustutkimuksien yhteydessä.

Majoitusliikkeiden kapasiteettia koskevissa tilastoissa annetaan tietoja majoitusliikkeiden, huoneiden ja vuodepaikkojen määrästä. Tilastot kootaan vuosittain majoitusliiketyyppien tai alueiden mukaan. Majoitusliikkeiden käyttöastetta koskevat tilastot antavat tietoja (majoitusliikkeisiin) saapuneiden määrästä ja yöpymisten määrästä jaoteltuna kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden mukaan. Ne kootaan majoitusliiketyypin tai alueen mukaan sekä vuosi- että kuukausisarjoina. Lisäksi kootaan tilastot vuodepaikkojen käytön (käyttöasteen) mukaan.

Tilastot kootaan matkojen määrän (ja kyseisillä matkoilla vietettyjen öiden) mukaan ja jaotellaan seuraavasti:

 • kohdemaa;
 • tarkoitus;
 • matkan kesto;
 • majoitustapa;
 • lähtökuukausi;
 • matkustustapa;
 • menot.

Tietoja tarkastellaan myös matkailijoiden sosiodemografisten ominaisuuksien mukaan:

 • sukupuoli;
 • ikäryhmä;
 • koulutustaso (valinnainen);
 • kotitalouden tulot (valinnainen);
 • työmarkkina-asema (valinnainen).

Matkailutilastot koskivat vuoteen 2013 asti vain vähintään yhden yöpymisen käsittäviä matkoja. Viitevuodesta 2014 alkaen viralliset eurooppalaiset tilastot kattavat myös päivämatkat. Nämä tiedot analysoidaan pian uudessa Statistics explained -artikkelissa.

Matkailun tutkimisessa voidaan käyttää myös muista virallisista lähteistä saatavia tietoja. Tällaisia lähteitä ovat muun muassa

Taustaa

YK:n alaisen Maailman matkailujärjestön (UNWTO) julkaisun ”Tourism highlights” (englanniksi) mukaan EU on tärkeä matkailukohde. Koko maailman suosituimpien kymmenen kohdemaan joukossa vuonna 2015 oli viisi EU:n jäsenvaltiota. Matkailu voi edistää työllisyyttä ja talouskasvua sekä myötävaikuttaa maaseutualueiden, reuna-alueiden ja vähemmän kehittyneiden alueiden kehitykseen. Tästä syystä tarvitaan luotettavia ja yhdenmukaisia tilastoja sekä matkailusta että laajemminkin aluepolitiikasta ja kestävän kehityksen politiikanaloista.

Matkailulla voi olla merkittävä vaikutus Euroopan alueiden kehitykseen. Matkailua varten luodut infrastruktuurit myötävaikuttavat paikalliseen kehitykseen. Samalla luodaan tai säilytetään työpaikkoja, mikä voi lievittää teollisuuden ja maatalouden taantumisen vaikutuksia. Kestävään matkailuun kuuluu kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen ja vaaliminen taiteista paikalliseen gastronomiaan ja luonnon monimuotoisuudensäilyttämiseen.

Vuonna 2006 Euroopan komissio antoi tiedonannon Uudistettu EU:n matkailupolitiikka: Kohti vahvempaa kumppanuutta Euroopan matkailualan hyväksi’ (KOM(2006) 134 lopullinen). Siinä tarkasteltiin lähivuosina matkailuun vaikuttavia haasteita, kuten Euroopan väestön ikääntymistä, ulkoisen kilpailun lisääntymistä, erikoismatkailun kysyntää kuluttajien keskuudessa ja tarvetta kehittää kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä matkailumuotoja. Tiedonannon mukaan kilpailukykyisempi matkailutarjonta ja kestävämmät matkailukohteet lisäisivät matkailijoiden tyytyväisyyttä ja varmistaisivat Euroopan aseman maailman johtavana matkailukohteena. Lokakuussa 2007 annettiin toinen tiedonanto Kestävää ja kilpailukykyistä eurooppalaista matkailua koskeva toimintaohjelma (KOM(2007) 621 lopullinen). Siinä ehdotettiin toimia, jotka liittyvät muun muassa matkakohteiden kestävään hallinnointiin, kestävyyskysymysten huomioon ottamiseen elinkeinoharjoittajien toiminnassa ja matkailijoiden tietoisuuden lisäämiseen kestävyyskysymyksissä.

Lissabonin sopimuksessa tunnustetaan matkailun merkitys sekä hahmotellaan EU:lle erityistä toimivaltaa tällä alalla ja mahdollistetaan päätöksenteko määräenemmistöllä. Yhdessä sopimuksen artiklassa määrätään, että EU ”täydentää jäsenvaltioiden toimintaa matkailualalla, erityisesti edistämällä alalla toimivien unionin yritysten kilpailukykyä”. Kesäkuussa 2010 Euroopan komissio antoi tiedonannon Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde – Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet (KOM(2010) 352 lopullinen). Siinä tuetaan koordinoitua toimintatapaa matkailuun liittyvissä aloitteissa ja määritellään uudet puitteet toimille, joilla lisätään matkailualan kilpailukykyä ja sen kestävän kasvun kapasiteettia. Tavoitteiden saavuttamiseksi siinä ehdotettiin useita eurooppalaisia ja monikansallisia aloitteita, joista yksi on matkailun sosioekonomisen tietopohjan vahvistaminen.

Katso myös

Lisää Eurostat-tietoa

Julkaisut

Keskeiset taulukot

Tietokanta

Aihekohtaiset osiot

Metodologia / Metatiedot

Taulukoiden ja kuvioiden lähteenä käytetyt tiedot (MS Excel)

Muuta tietoa

Muut verkkosivustot