Статистически данни за туризма

Направо към: навигация , търсене


Данните са от декември 2017. Последни данни: Допълнителна информация от Евростат, Основни таблици и База данни. Планирана актуализация на статията: юли 2019 г. Английската версия е по-актуална.
Таблица 1: Обекти за туристическо настаняване, 2016 г.
Източник: Евростат (tour_cap_nat) и (tour_occ_ninat)
Фигура 1: Тенденции в реализираните нощувки в обекти за туристическо настаняване в ЕС-28, 2005 — 2016 г.
(индекс 2005 г. =100)
Източник: Евростат (tour_occ_ninat)
Фигура 2: Туристически дестинации ― нощувки в обекти за туристическо настаняване, 2016 г.
(милиона нощувки, прекарани в държавата от непребиваващи лица)
Източник: Евростат (tour_occ_ninat)
Фигура 3: Дял на нощувките, прекарани в обекти за туристическо настаняване в ЕС-28, от туристи, пътуващи извън страната си местопребиваване, 2016 г.
(% от нощувките, прекарани в обекти за туристическо настаняване в ЕС-28)
Източник: Евростат (tour_occ_ninat)
Фигура 4: Интензитет на туризма, 2016 г.
(нощувки, прекарани от пребиваващи и непребиваващи лица в обекти за туристическо настаняване, на глава от населението)
Източник: Евростат (tour_occ_ninat)
Фигура 5: Дял на населението, участващо в туризма, 2016 г.
(% от населението на възраст 15 години или повече)
Източник: Евростат (tour_dem_tttot)
Таблица 2: Туристически пътувания на пребиваващи лица (на възраст 15 години или повече), 2016 г.
Източник: Евростат (tour_dem_tttot) и (tour_dem_totot)
Фигура 6: Дял на нощувките при изходящи ваканционни пътувания на европейски туристи, по страна на местопребиваване на туриста, 2016 г.
(% от нощувките, прекарани в чужбина от пребиваващи в ЕС-28 лица)
Източник: Евростат (tour_dem_tntot)
Фигура 7: Държава на произход за изходящи туристически пътувания, 2016 г.
(среден брой нощувки, прекарани в чужбина, на глава от населението на възраст 15 години или повече)
Източник: Евростат (tour_dem_tntot) и (demo_pjanbroad)
Таблица 3: Постъпления от туризъм и разходи за пътувания според платежния баланс, 2011—2016 г.
Източник: Евростат (bop_c6_q), (bop_eu6_q) и (nama_10_gdp)

В тази статия е представена информация за актуалните статистически данни във връзка с туризма в Европейския съюз (ЕС). Туризмът играе важна роля за ЕС поради икономическия си потенциал и възможностите за създаване на заетост, както и поради значението си за социалната област и околната среда. Европейските статистически данни за туризма се използват не само за наблюдение на политиките на ЕС в областта на туризма, но също така и на регионалната политика и политиката за устойчиво развитие.

През 2014 г. едно от всеки десет предприятия в европейския нефинансов сектор на икономиката е принадлежало към туристическия отрасъл. В тези 2,3 милиона предприятия са били заети приблизително 12,3 милиона души. Предприятията, извършващи дейност в свързани с туризма отрасли, са осигурили работа на 9,1 % от лицата, работещи в целия нефинансов сектор на икономиката, и на 21,5 % от лицата, работещи в сектора на услугите. Делът на отраслите, свързани с туризма, от общия оборот и добавената стойност по цени на производствените фактори е бил относително по-малък ― тези отрасли са генерирали 3,7 % от оборота и 5,6 % от добавената стойност в нефинансовия стопански сектор.

Съдържание

Основни статистически резултати

Една трета от общата леглова база в ЕС-28 е съсредоточена във Франция и Италия

Според оценките през 2016 г. в ЕС-28 са функционирали малко над 608 хиляди обекти за туристическо настаняване с обща леглова база от над 31 милиона легла (вж. таблица 1). Близо една трета (32,2 %) от цялата леглова база в ЕС-28 е съсредоточена само в две държави членки — Франция (5,1 милиона легла) и Италия (4,9 милиона легла), следвани от Обединеното кралство, Испания и Германия.

През последните години като цяло се наблюдава тенденция на повишаване на броя на нощувките в обектите за туристическо настаняване (вж. фигура 1). В резултат на финансовата и икономическа криза през 2008 и 2009 г. обаче се наблюдава краткосрочен спад в броя на нощувките в обектите за туристическо настаняване: броят на туристическите нощувки в ЕС-28 намалява с 0,6 % през 2008 г. и с още 2,0 % през 2009 г. През 2010 г. обаче броят на нощувките започва отново да нараства, като през 2016 г. достига върхово равнище от 2,9 млрд. нощувки, което представлява увеличение от 3,0 % в сравнение с 2015 г.

Повече от половината (55,7 %) нощувки, прекарани общо от непребиваващи в ЕС-28 лица, са били в Испания, Италия, Франция и Обединеното кралство

През 2016 г. Испания е била най-често посещаваната от непребиваващи лица (лица, пътуващи извън своята държава) туристическа дестинация в ЕС, а нощувките, прекарани в обекти за туристическо настаняване, са били 295 милиона или 22,2 % от общия брой за ЕС-28 (вж. фигура 2 и фигура 3). Над 70 % от тези 295 милиона нощувки, реализирани в Испания, са съсредоточени в три региона: Канарските острови, Балеарските острови и Каталония.

Четирите най-популярни за непребиваващи лица дестинации в ЕС са били Испания, Италия (199 милиона нощувки), Франция (124 милиона нощувки) и Обединеното кралство (119 милиона нощувки, оценка по месечни данни от 2016 г.), като, взети заедно, те представляват повече от половината (55,7 %) от общия за ЕС-28 брой нощувки, реализирани от непребиваващи лица. Най-непопулярните дестинации са били Люксембург и Латвия; при тълкуването на тези стойности следва да се има предвид ефекта от големината на тези държави членки.

Информацията за броя на нощувките (прекарани от пребиваващи и непребиваващи лица) може да бъде разгледана в перспектива, като се направи съпоставка с големината на всяка държава от гледна точка на населението ù посредством показателя за интензитета на туризма. На базата на този показател най-популярните туристически направления в ЕС-28 през 2016 г. са средиземноморските дестинации Малта, Хърватия и Кипър, както и алпийските и градските дестинации в Австрия (вж. фигура 4). Според показателя за интензитета на туризма Исландия и Черна гора също са били популярни дестинации.

Участие в туризма са взели 62 % от пребиваващите в ЕС лица, реализирайки 1,2 милиарда пътувания

Според оценките през 2016 г. 62,1 % от населението на ЕС-28 на възраст 15 години и повече години са пътували с лична цел — т.е. през годината са реализирали най-малко едно пътуване с такава цел. Отново се наблюдават големи разлики между отделните държави — членки на ЕС, тъй като този процент варира от 23,7 % в Румъния до 88,9 % във Финландия (вж. фигура 5).

През 2016 г. пребиваващите лица (на възраст 15 и повече години) в ЕС-28 са реализирали приблизително 1,2 милиарда туристически пътувания с лична или служебна цел. По-голямата част (58,0 %) от общия брой пътувания са кратки пътувания с продължителност 1 ― 3 нощувки (вж. таблица 2), като три четвърти (74,4 %) от всички пътувания са били по вътрешни дестинации, а останалите ― в чужбина.

В някои държави — членки на ЕС, повече от половината от всички туристически пътувания през 2016 г. са били в чужбина. Такъв е случаят с Люксембург, Белгия, Малта и Словения (както и с Швейцария). В Румъния и Испания обаче под 10 % от пътуванията на пребиваващите в тези държави лица са били в чужбина. Тези стойности изглежда се влияят както от големината, така и от географското положение на държавите членки (при пребиваващите лица в по-малките и разположените на север държави обикновено се наблюдава по-голяма склонност за пътуване в чужбина).

Пребиваващите в ЕС лица предпочитат да пътуват през летните месеци, а почти една четвърт от пътуванията се осъществяват през юли или август.

Повече от половината от общия брой нощувки, прекарани в чужбина от пребиваващите в ЕС-28 лица, са реализирани от пребиваващи в Германия и Обединеното кралство лица

През 2016 г. пребиваващите лица в ЕС-28 са реализирали около 2,6 милиарда нощувки по време на туристически пътувания в чужбина (вж. фигура 6). През 2016 г. пребиваващите лица в Германия са реализирали 771 милиона нощувки при пътувания извън страната, докато пребиваващите лица в Обединеното кралство са прекарали 564 милиона нощувки в чужбина (данните за Обединеното Кралство са за 2013 г.); пребиваващите лица в тези две държави членки са прекарали над половината (51,3 %) от общия брой нощувки, реализирани в чужбина от пребиваващите лица в ЕС-28.

Като се вземе предвид големината на държавата от гледна точка на нейното население, пребиваващите лица в Люксембург са прекарали най-много нощувки в чужбина на глава от населението (средно 22,3 нощувки през 2016 г.), следвани от Кипър (18,7 нощувки). На другия край на диапазона през 2016 г. пребиваващите лица в Румъния, България и Гърция са прекарали средно по-малко от една нощувка в чужбина (вж. фигура 7).

Германците харчат най-много за международни пътувания

Икономическото значение на международния туризъм може да бъде измерено, като се вземе предвид съотношението между постъпленията от международните пътувания и БВП, използвайки статистиката на платежния баланс, включително пътуванията със служебна цел, както и с цел отдих и развлечения. През 2016 г. съотношението на постъпленията от пътуванията към БВП сред държавите — членки на ЕС, е най-високо в Хърватия (18,6 %), Кипър (13,7 %) и Малта (13,2 %), което потвърждава значението на туризма за тези държави (вж. таблица 3). В абсолютно изражение най-високите постъпления от международни пътувания през 2016 г. са отчетени от Испания (54,7 милиарда евро), Франция (38,3 милиарда евро) и Обединеното кралство (37,4 милиарда евро), а след тях се нареждат Италия (36,4 милиарда) и Германия (33,8 милиарда ).

Германия отчита най-високо равнище на разходите за международни пътувания, които през 2016 г. възлизат на общо 72,1 милиарда евро, следвана от Обединеното кралство (58,4 милиарда евро) и Франция (36,5 милиарда евро).

Държавата членка с най-високо равнище на нетни постъпления от пътувания през 2016 г. е Испания (37,2 милиарда евро), докато в Германия е регистриран най-големият дефицит (-38,3 милиарда евро).

Източници и наличност на данните

От гледна точка на статистиката туризмът представлява дейността на пътуващите до дадена дестинация извън обичайната им среда за по-малко от една година. Основната цел на пътуването може да бъде всякаква, включително бизнес, почивка или други лични причини, различни от наемане на работа от пребиваващо лице, домакинство или предприятие на мястото на посещението.

През юли 2011 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз приеха новия Регламент (ЕС) № 692/2011 относно Европейска статистика на туризма и за отмяна на Директива 95/57/ЕО на Съвета. Тази правна уредба, която влезе в сила за референтната 2012 г., изисква от държавите членки да представят редовно набор от съпоставими статистически данни за туризма.

Статистическите данни за туризма в ЕС се състоят от два основни компонента: от една страна, статистически данни, свързани с капацитета и заетостта на обектите за колективно туристическо настаняване, а от друга — статистически данни, свързани с търсенето на туристически услуги. В повечето държави членки първият вид данни се събира чрез проучвания, попълвани от обектите за настаняване, докато вторият вид се събира главно чрез проучвания сред пътуващите на граничните пунктове или сред домакинствата.

Статистическите данни за капацитета на обектите за колективно туристическо настаняване включват броя на обектите, броя на спалните помещения и легловата база. Тези статистически данни се представят по вид на обекта или по регион и се съставят на годишна база. Статистическите данни за заетостта на обектите за колективно туристическо настаняване се отнасят до броя на пристигащите (в обектите за настаняване) и броя на нощувките, прекарани от пребиваващи и непребиваващи лица, разделени по вид на обекта или по регион. Статистическите редове са годишни и месечни. Освен това се съставят статистически данни за използването на спалните помещения и легловата база (степен на запълване на капацитета).

Статистическите данни за търсенето на туристически услуги се отнасят до броя на осъществените туристически пътувания (и броя на реализираните при тях нощувки), разделени по:

 • държава на дестинация;
 • цел;
 • продължителност на престоя;
 • вид на обектите за настаняване;
 • месец на заминаване;
 • вид на използвания транспорт;
 • разходи.

Данните също така се анализират според социално-демографските характеристики на туристите:

 • пол;
 • възрастова група;
 • придобита образователна степен (незадължително);
 • доходи на домакинството (незадължително);
 • настояща дейност (незадължително).

До 2013 г. обхватът на статистическите данни за туризма бе ограничен до пътувания с най-малко една нощувка, но от референтната 2014 година изходящите пътувания в рамките на един ден също се обхващат от официалната европейска статистика. Тези данни ще бъдат анализирани скоро в нова статия от рубриката „Statistics Explained“ („Статистиката в достъпна форма“).

При проучванията в сферата на туризма могат да се използват и данни от други официални източници. Тези статистически данни включват:

 • данни за заетостта в сектора на обектите за туристическо настаняване от наблюдението на работната сила, с разбивка според работното време (пълно/непълно работно време), служебното положение, възрастта, образователната степен, пола, щата и старшинството при работата за един и същ работодател (годишни и тримесечни данни);
 • данни за постъпленията и разходите, свързани с лични пътувания, от платежния баланс;
 • статистически данни за транспорта (например въздушен пътнически транспорт).

Контекст

Съгласно публикацията на Световната организация по туризъм към ООН, озаглавена „„Tourism highlights“ („Акценти в областта на туризма“ (на английски език), ЕС представлява важна туристическа дестинация, като пет от неговите държави членки са сред 10-те най-предпочитани дестинации за 2015 г. в световен мащаб. Туризмът има потенциал да допринесе за създаването на трудова заетост и икономически растеж, както и за развитието на селските, периферните и по-слабо развитите райони. Тези характеристики пораждат необходимост от надеждни и хармонизирани статистически данни в тази област, както и в по-широкия контекст на регионалната политика и политиката в областта на устойчивото развитие.

Туризмът може да бъде важен фактор за развитието на европейските региони. Изградената за целите на туризма инфраструктура допринася за развитието на местно равнище, а работните места, които се създават или запазват, могат да спомогнат за възстановяването на западащите индустриални или селски райони. Устойчивото развитие на туризма включва опазването и подобряването на културното и природното наследство ― от изкуството до местните кулинарни традиции, или запазването на биологичното разнообразие.

През 2006 г. Европейската комисия прие съобщение, озаглавено „Обновена политика на ЕС в областта на туризма: към по-силно партньорство за европейски туризъм“ (COM(2006) 134 final). В документа се разглеждат редица предизвикателства, които ще оказват влияние върху туризма през следващите години, включително застаряващото население на Европа, засилващата се външна конкуренция, потребителското търсене за специализиран туризъм и необходимостта от разработване на по-устойчиви туристически практики, щадящи околната среда. В съобщението се твърди, че предлагането на по-конкурентни туристически продукти и устойчиви дестинации би повишило удовлетвореността на туристите и би обезпечило мястото на Европа като водеща туристическа дестинация в световен мащаб. През октомври 2007 г. бе публикувано друго съобщение със заглавие „Дневен ред за устойчив и конкурентоспособен европейски туризъм“ (COM(2007) 621 final), в което се предлагат действия във връзка с устойчивото управление на туристическите дестинации, отчитането от страна на бизнеса на свързаните с устойчивостта проблеми и осведомяването на туристите по въпросите в областта на устойчивостта.

В Договора от Лисабон се признава значението на туризма, като се подчертава специфичната компетентност на ЕС в тази област и се допуска вземането на решения с квалифицирано мнозинство. В специален член от Договора, посветен на туризма, се посочва, че ЕС „допълва действията на държавите членки в сектора на туризма, по-специално чрез насърчаване на конкурентоспособността на предприятията в Съюза в този сектор“. Съобщението „Европа – водеща световна туристическа дестинация – нова политическа рамка за европейския туризъм“ (COM(2010) 352 final) бе прието от Европейската комисия през юни 2010 г. То има за цел да насърчи координиран подход към инициативите, свързани с туризма, и определя нова рамка за действия с цел засилване на конкурентоспособността на туризма и възможностите му постигане за устойчив растеж. За реализирането на тези цели в него се предлагат редица европейски или многонационални инициативи, включително укрепването на социално-икономическата база от знания, свързани с туризма.

Вижте също

Допълнителна информация от Евростат

Публикации

Основни таблици

База данни

Специален раздел

Методология / Метаданни

Изходни данни за таблиците и фигурите (MS Excel)

Друга информация

Връзки към външни уебсайтове