SKP esialgsed kiirhinnangud Euroopa kohta 30 päevaga

Alates 29. aprillist 2016 avaldab Eurostat kvartaalse SKP esialgsed kiirhinnangud euroala (EA) ja Euroopa Liidu (EL) kohta ligikaudu 30 päeva pärast kvartali lõppu (t+30). Niisugune varasem avaldamine saavutatakse tänu Euroopa statistikasüsteemile, sest liikmesriigid esitavad oma riiklikud hinnangud Eurostatile senisest kaks nädalat varem.

Metoodika järgib peaasjalikult praegust SKP kiirhinnangute metoodikat, mida avaldatakse 45 päeva pärast kvartali lõppu (t+45)[1]. Peamine erinevus seisneb selles, et kasutatakse rohkem riikide esialgseid hinnanguid. Varasema ajastuse tõttu peavad liikmesriigid sageli (vähemalt osaliselt) kasutama kvartali kolmanda kuu andmete jaoks hinnanguid.

Artikli täistekst

Kuidas esialgsed kiirhinnangud koostatakse?

Lühidalt öeldes edastab enamik ELi liikmesriike Eurostatile oma SKP kasvu hinnangu üks päev enne kokkulepitud avaldamiskuupäeva. Siia hulka kuuluvad need liikmesriigid, kes juba avaldavad oma t+30 hinnanguid, aga ka rida liikmesriike, kes edastavad Eurostatile konfidentsiaalsed hinnangud. Seejärel koondab Eurostat riikide kvartaalsed kasvumäärad, kasutades riikide aastase SKP kaalusid, ning saab nõnda ELi ja euroala kasvumäära hinnangu.

Otsus hakata avaldama euroala ja ELi t+30 kiirhinnanguid põhineb aastate 2012–2015 kvartalite katseetapi tulemustel. Viimases katsehinnangus (2015. a. IV kv.) ulatus riikide hõlmatus 91 protsendini EL-28 SKPst ja 94 protsendini euroala 19 riigi SKPst.

Kas esialgsed hinnangud on usaldusväärsed?

Kuna kiirhinnangud on kättesaadavad varem kui traditsioonilised hinnangud, tuleb leida kompromiss ajakohasuse ja täpsuse vahel. 16 katsehinnangu põhjal oleks päeval t+30 avaldatud SKP kasvumäärade eeldatav tüüpiline korrektsioon (ümardatud ühe kümnendkohani) päeval t+45 nii euroala kui ka ELi puhul -0,1, 0,0 või +0,1 protsendipunkti. Majanduse arengusuuna ootamatu järsu muutuse korral, nagu juhtus 2008. a. II kv. finantskriisi puhul, on oodata suuremaid korrektsioone.

Oodatavaid korrektsioone on katsetatud eelnevalt kindlaks määratud kvaliteedikriteeriumide suhtes ja nad on need katsed edukalt läbinud[2]. Joonisel 1 on näidatud (ümardamata) kasvumäärade erinevused t+30 katsehinnangute puhul ning päevadel t+45 ja t+65 2012. a. I kvartalist kuni 2015. a. IV kvartalini. Ülemisel diagrammil on esitatud euroala (EA) ning alumisel ELi kasvumäärad.

Joonis 1. Kasv (%) euroalal (EA; ülemine diagramm) ja ELis (alumine diagramm) päevadel t+30 (katsehinnang), t+45 ja t+65
Otselingid
Muud artiklid
Tabelid
Andmebaas
Erirubriik
Väljaanded
Metoodika
Õigusaktid
Visualiseeringud
Välislingid

Erirubriik

Märkused

  1. Lisateavet saab sellelt lingilt.
  2. Vt Eurostati statistiline töödokument „Euro area and European Union GDP flash estimates at 30 days” (Euroala ja ELi SKP 30 päeva kiirhinnangud), mis avaldatakse Eurostati site veebisaidil 29. aprillil 2016.