Προκαταρκτική εκτίμηση του ΑΕΠ σε 30 ημέρες για την Ευρώπη

Από τις 29 Απριλίου 2016 η Eurostat θα δημοσιεύει προκαταρκτικές εκτιμήσεις του τριμηνιαίου ΑΕΠ για την ευρωζώνη (ΕΖ) και για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε περίπου 30 ημέρες μετά το τέλος του τριμήνου (t+30). Αυτή η πρώιμη δημοσίευση αποτελεί επίτευγμα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, καθώς τα κράτη μέλη συνεισφέρουν παρέχοντας τις εθνικές εκτιμήσεις τους στην Eurostat δύο εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι στο παρελθόν.

Η μεθοδολογία ακολουθεί κυρίως την τρέχουσα μεθοδολογία για τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις του ΑΕΠ που δημοσιεύονται 45 ημέρες μετά το τέλος του τριμήνου (t+45)[1] . Η βασική διαφορά είναι η χρήση πιο πρώιμων εκτιμήσεων χωρών. Λόγω του συντομότερου χρονοδιαγράμματος, τα στοιχεία για τον τρίτο μήνα του τριμήνου πρέπει συχνά να εκτιμώνται (τουλάχιστον εν μέρει) από τα κράτη μέλη.

Πλήρες άρθρο

Πώς παράγεται η προκαταρκτική εκτίμηση;

Εν συντομία, η πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ διαβιβάζουν στην Eurostat τις εκτιμήσεις μεγέθυνσης του ΑΕΠ τους μία ημέρα πριν από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία δημοσίευσης. Η εν λόγω ομάδα περιλαμβάνει εκείνα τα κράτη μέλη που δημοσιεύουν ήδη τις t+30 εκτιμήσεις τους, καθώς και ορισμένα κράτη μέλη που διαβιβάζουν στην Eurostat εμπιστευτικές εκτιμήσεις. Η Eurostat, στη συνέχεια, καταρτίζει τα συγκεντρωτικά στοιχεία των χωρών, όσον αφορά τα ποσοστά μεγέθυνσης ανά τρίμηνο, με τη χρήση των συντελεστών στάθμισης του ετήσιου ΑΕΠ των χωρών, ώστε να προκύψουν οι εκτιμήσεις για τα ποσοστά μεγέθυνσης του ΑΕΠ της ΕΕ και της ευρωζώνης.

Η απόφαση να αρχίσουν να δημοσιεύονται οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις t+30 του ΑΕΠ της ΕΖ/ΕΕ βασίζεται στα αποτελέσματα μιας δοκιμαστικής φάσης για τα τρίμηνα της περιόδου 2012–2015. Στις τελευταίες δοκιμαστικές εκτιμήσεις για το τέταρτο τρίμηνο του 2015 (2015Q4), η κάλυψη των χωρών έφθασε περίπου το 91 % του ΑΕΠ της ΕΕ28 και το 94 % του ΑΕΠ της ΕΖ19.

Είναι η προκαταρκτική εκτίμηση αξιόπιστη;

Δεδομένου ότι οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις διατίθενται νωρίτερα από τις παραδοσιακές εκτιμήσεις, υπάρχει μια εξισορρόπηση μεταξύ εγκαιρότητας και ακρίβειας. Με βάση τις 16 δοκιμαστικές εκτιμήσεις, η αναμενόμενη τυπική αναθεώρηση σε t+45 ημέρες για τα ποσοστά μεγέθυνσης του ΑΕΠ που δημοσιεύονται σε t+30 ημέρες (με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού) θα είναι -0,1, 0,0 ή +0,1 ποσοστιαίες μονάδες τόσο για την ευρωζώνη όσο και για την ΕΕ. Σε περίπτωση απότομης δραματικής αλλαγής στην οικονομική ανάπτυξη, όπως στο δεύτερο τρίμηνο του 2008 (2008Q2) με τη χρηματοπιστωτική κρίση, μπορεί να αναμένονται μεγαλύτερες από τις εν λόγω αναθεωρήσεις.

Οι αναμενόμενες αναθεωρήσεις δοκιμάστηκαν επιτυχώς σύμφωνα με προκαθορισμένα ποιοτικά κριτήρια[2] . Στο σχήμα 1 που ακολουθεί απεικονίζονται οι διαφορές στα (μη στρογγυλοποιημένα) ποσοστά μεγέθυνσης σε t+30 (δοκιμαστικές εκτιμήσεις), σε t+45 και σε t+65 ημέρες για την περίοδο 2012 – πρώτο τρίμηνο έως 2015 – τέταρτο τρίμηνο (2012Q1 έως 2015Q4). Το άνω γράφημα απεικονίζει τα ποσοστά μεγέθυνσης για την ΕΖ και το κάτω γράφημα για την ΕΕ.

Σχήμα 1. Ποσοστά μεγέθυνσης (σε %) της ΕΖ (άνω γράφημα) και της ΕΕ (κάτω γράφημα) σε t+30 (δοκιμαστικές εκτιμήσεις), t+45 και t+65 ημέρες
Άμεση πρόσβαση σε
Άλλα άρθρα
Πίνακες
Βάση δεδομένων
Θεματική ενότητα
Δημοσιεύσεις
Μεθοδολογία
Νομοθεσία
Απεικονίσεις
Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Θεματική ενότητα

Παραπομπές

  1. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο.
  2. Βλ. στατιστικό έγγραφο εργασίας της Eurostat «Euro area and European Union GDP flash estimates at 30 days» που θα δημοσιευθεί στις 29 Απριλίου 2016 στον δικτυακό τόπο της Eurostat.