Предварителни експресни оценки на БВП на Европа за 30 дни

Направо към: навигация , търсене

От 29 април 2016 г. нататък Евростат ще публикува предварителни експресни оценки на тримесечните данни за БВП на еврозоната (ЕЗ) и Европейския съюз (ЕС) около 30 дни след края на съответното тримесечие (t+30). Това по-ранно публикуване е постижение на Европейската статистическа система, тъй като държавите членки ще предоставят на Евростат националните си оценки две седмици по-рано в сравнение с предишната практика.

Методологията в основни линии остава същата като досега прилаганата методология за експресните оценки на БВП, които се публикуват 45 дни след края на съответното тримесечие (t+45)[1]. Основната разлика е използването на по-ранни предварителни оценки на държавите. Поради по-ранния срок често данните за третия месец от тримесечието трябва (поне отчасти) да са изчислени приблизително от държавите членки.

Цялата статия

Как се изготвят предварителните експресни оценки?

Накратко, по-голямата част от държавите — членки на ЕС, предават на Евростат оценките си за прираст на БВП един ден преди договорения срок за публикуване. Тази група включва държавите членки, които вече публикуват оценките си след t+30 дни, както и няколко държави членки, които предоставят на Евростат поверителни оценки. След това Евростат сумира темповете на тримесечния прираст на БВП на държавите, като използва теглото на държавите в годишния БВП, за да получи оценките за темповете на прираст на БВП на ЕС и еврозоната.

Решението за публикуване след t+30 на експресните оценки на БВП на ЕЗ/ЕС се основава на резултатите от пилотна фаза за тримесечията от периода 2012 г. — 2015 г. При последните пробни оценки за четвъртото тримесечие на 2015 г. покритието на държавите достигна 91 % от БВП на ЕС-28 и 94 % от БВП на ЕЗ-19.

Надеждни ли са тези предварителни оценки?

Тъй като експресните оценки са готови по-рано от традиционните, е налице компромисно решение по отношение на актуалността и точността. Въз основа на 16-те пробни оценки очакваната обичайна ревизия при t+45 за темповете на прираст на БВП, публикувани при t+30 (закръглени до един знак след десетичната запетая), би била -0,1, 0,0 или +0,1 процентни пункта за еврозоната и ЕС. При внезапна драматична промяна в икономическото развитие, като тази през второто тримесечие на 2008 г. поради финансовата криза, могат да се очакват по-големи ревизии.

Изпробвани спрямо предварително зададени критерии за качество, очакваните ревизии отговориха на изискванията[2] . На фигура 1 по-долу са дадени разликите в темповете на прираст (незакръглени) при t+30 (пробни оценки), t+45 и t+65 дни за периода от първото тримесечие на 2012 г. до четвъртото тримесечие на 2015 г. На горната графика са дадени темповете на прираст за ЕЗ, а на долната — за ЕС.

Фигура 1. Темпове на прираст (в %) на ЕЗ (горната графика) и ЕС (долната графика) при t+30 (пробни оценки), t+45 и t+65 дни
Пряк достъп до
Други статии
Таблици
База данни
Тематичен раздел
Публикации
Методология
Законодателство
Визуализации
Връзки към външни уебсайтове

Тематичен раздел

Бележки

  1. Повече информация има на тази връзка.
  2. Вж. статистическия работен документ на Евростат „Експресни оценки на БВП на еврозоната и Европейския съюз за 30 дни“, който (ще) се публикува на 29 април 2016 г. на уебсайта на Евростат.