Πληθυσμιακή διάρθρωση και δημογραφική γήρανση

Στοιχεία Μαΐου 2018.

Προγραμματισμένη επικαιροποίηση του άρθρου: Οκτώβριος 2019.

Ενδιαφέροντα σημεία
Το 2017 σχεδόν το ένα πέμπτο (19 %) του πληθυσμού της ΕΕ ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω.
Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω θα διπλασιαστεί έως το 2080 και θα φθάσει το 13 % του συνολικού πληθυσμού.

Increase in the share of the population aged 65 years or over between 2007 and 2017

Το άρθρο αυτό εξετάζει τον αντίκτυπο της γήρανσης του πληθυσμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που ενδέχεται να είναι μείζονος σημασίας κατά τις προσεχείς δεκαετίες. Τα συστηματικά χαμηλάποσοστά γεννήσεων και το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής μετασχηματίζουν τη σύνθεση της ηλικιακής πυραμίδαςστην ΕΕ-28· η σημαντικότερη αλλαγή θα είναι ίσως η μεγάλη μετάβαση προς έναν κατά πολύ γηραιότερο πληθυσμό, κάτι που είναι ήδη εμφανές σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ.

Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό των ατόμων σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ-28 συρρικνώνεται, ενώ ο σχετικός αριθμός των συνταξιούχων διευρύνεται. Το ποσοστό των ηλικιωμένων στο σύνολο του πληθυσμού θα αυξηθεί σημαντικά κατά τις επόμενες δεκαετίες, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό της γενιάς της μεταπολεμικής έκρηξης γεννήσεων (baby-boom) φτάνει στο όριο συνταξιοδότησης. Αυτό, με τη σειρά του, θα οδηγήσει σε αυξημένη επιβάρυνση για τα πρόσωπα που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας, τα οποία θα πρέπει να αναλάβουν τις κοινωνικές δαπάνες που απαιτούνται από την γήρανση του πληθυσμού για μια σειρά συναφών υπηρεσιών.


Πλήρες άρθρο

Το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων αυξάνεται όλο και περισσότερο

Ο πληθυσμός της ΕΕ-28 την 1η Ιανουαρίου 2017 εκτιμήθηκε σε 511,5 εκατ. ευρώ. Οι νέοι (0 έως 14 ετών) αντιστοιχούσαν στο 15,6 % του πληθυσμού της ΕΕ-28 (βλέπε πίνακα 1), ενώ τα πρόσωπα που θεωρούνται ότι είναι σε ηλικία εργασίας (15 έως 64 ετών) αντιστοιχούσαν στο 64,9 % του πληθυσμού. Οι ηλικιωμένοι (65 ετών και άνω) αποτελούσαν το 19,4 % (αύξηση 0,2 εκατοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αύξηση 2,4 εκατοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με 10 χρόνια πριν).

Στα κράτη μέλη της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό νέων στο συνολικό πληθυσμό το 2017 παρατηρήθηκε στην Ιρλανδία (21,1 %), ενώ το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Γερμανία (13,4 %). Όσον αφορά το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στον συνολικό πληθυσμό, η Ιταλία (22,3 %), η Ελλάδα (21,5 %) και η Γερμανία (21,2 %) είχαν τα υψηλότερα ποσοστά, ενώ η Ιρλανδία είχε το χαμηλότερο ποσοστό (13,5 %).

Πίνακας 1: Ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού ανά μεγάλες ηλικιακές ομάδες, 2007 και 2017
(% του συνολικού πληθυσμού)
Πηγή: Eurostat (demo_pjanind)

Η πληθυσμιακή διάρθρωση της ΕΖΕΣ και των υποψηφίων χωρών ήταν παρόμοια με τη διάρθρωση που παρατηρήθηκε στην ΕΕ, με μεγάλες εξαιρέσεις την Τουρκία και την Ισλανδία (όπου η διάρθρωση του πληθυσμού ήταν παρόμοια με της Ιρλανδίας): σ’ αυτές τις δύο χώρες, η αναλογία της νεαρότερης ηλικιακής ομάδας ήταν υψηλή (23,7 % και 19,7 %, αντίστοιχα) και τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω αντιστοιχούσαν σε συγκριτικά χαμηλό ποσοστό του συνολικού πληθυσμού (8,3 % και 14,0 %, αντίστοιχα). Η Αλβανία και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είχαν επίσης ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω (13,1 % και 13,3 %, αντίστοιχα). Παρ’ όλα αυτά, η τάση της γήρανσης του πληθυσμού είναι ορατή και σ’ αυτές τις χώρες.

Γράφημα 1: Αύξηση του μεριδίου του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω από το 2007 έως το 2017
(εκατοστιαίες μονάδες)
Πηγή: Eurostat (demo_pjanind)

H διάμεση ηλικία είναι υψηλότερη στη Γερμανία και την Ιταλία

Η διάμεση ηλικία του πληθυσμού της ΕΕ-28 ήταν 42,8 έτη την 1η Ιανουαρίου 2017 (βλέπε γράφημα 2). Αυτό σημαίνει ότι το ήμισυ του πληθυσμού της ΕΕ-28 ήταν άνω των 42,8 ετών, ενώ το ήμισυ ήταν νεαρότερο. Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ η διάμεση ηλικία κυμαινόταν από 36,9 έτη στην Ιρλανδία έως 45,9 έτη στη Γερμανία και στην Ιταλία, επιβεβαιώνοντας τη διάρθρωση του πληθυσμού που καταγράφεται σε καθένα από τα δύο αυτά κράτη μέλη από σχετικά νεαρές και σχετικά γηραιότερες ηλικίες. Η διάμεση ηλικία που καταγράφεται στην Ισλανδία (36,3 έτη), καθώς και στην Αλβανία (35,6 έτη) και στην Τουρκία (31,4 έτη) το 2017 ήταν χαμηλότερη από ό,τι σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ. Στην Αλβανία σημείωσαν επιπλέον τη μεγαλύτερη αύξηση της διάμεσης ηλικίας τα τελευταία 10 έτη: αυξήθηκε κατά 23,2 % (ή 6,7 έτη, από 28,9 έτη το 2007 σε 35,6 έτη το 2017).

Γράφημα 2: Διάμεση ηλικία του πληθυσμού, 2007-17
(έτη)
Πηγή: Eurostat (demo_pjanind)

Η διάμεση ηλικία στην ΕΕ-28 αυξήθηκε κατά 4,2 έτη (κατά μέσο όρο 0,3 έτη ετησίως) μεταξύ 2002 και 2017, φθάνοντας από 38,6 σε 42,8 έτη (βλέπε γράφημα 3). Μεταξύ του 2007 και του 2017 η διάμεση ηλικία αυξήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,0 ή περισσότερα έτη στη Ρουμανία , την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Λιθουανία. (Βλέπε γράφημα 2).

Γράφημα 3: Διάμεση ηλικία του πληθυσμού, ΕΕ-28 2002-17
(έτη)
Πηγή: Eurostat (demo_pjanind)

Αντιστοιχούσαν σχεδόν τρία άτομα σε ηλικία εργασίας σε κάθε άτομο ηλικίας 65 ετών και άνω

Για τη μελέτη του επιπέδου υποστήριξης νεαρότερων και/ή γηραιότερων ατόμων από τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν δείκτες της εξάρτησης που συνδέεται με την ηλικία· οι δείκτες αυτοί εκφράζονται ως το σχετικό μέγεθος του αριθμού των νεαρότερων και/ή γηραιότερων ατόμων συγκριτικά με τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας. Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων για την ΕΕ-28 ήταν 29,9 % την 1η Ιανουαρίου 2017 (βλέπε πίνακα 2)· ως εκ τούτου, αντιστοιχούσαν σχεδόν τρία άτομα σε ηλικία εργασίας σε κάθε άτομο ηλικίας 65 ετών και άνω. Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων στα κράτη μέλη της ΕΕ κυμαινόταν από τα χαμηλά ποσοστά 20,5 % στο Λουξεμβούργο και 20,7 % στην Ιρλανδία έως τα υψηλά ποσοστά 34,8 % στην Ιταλία, 33,6 % στην Ελλάδα, 33,2 % στη Φινλανδία, όπου περίπου τρία άτομα σε ηλικία εργασίας αντιστοιχούσαν σε κάθε άτομο ηλικίας 65 ετών και άνω.

Πίνακας 2: Δείκτες της ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσμού, 1η Ιανουαρίου 2017
(%)
Πηγή: Eurostat (demo_pjanind)

Ο συνδυασμός των δεικτών εξάρτησης νεαρών και ηλικιωμένων ατόμων παρέχει τον συνολικό δείκτη της εξάρτησης που συνδέεται με την ηλικία (ο οποίος υπολογίζεται ως το ποσοστό των εξαρτώμενων, νεαρών και ηλικιωμένων ατόμων, σε σύγκριση με τον πληθυσμό που θεωρείται ότι βρίσκεται σε ηλικία εργασίας, με άλλα λόγια ηλικίας 15 έως 64 ετών), ο οποίος το 2017 ήταν 53,9 % στην ΕΕ-28, που δείχνει ότι υπήρχαν περίπου δύο άτομα σε ηλικία εργασίας για κάθε εξαρτώμενο άτομο. Το 2016, ο χαμηλότερος συνολικός δείκτης της εξάρτησης που συνδέεται με την ηλικία στα κράτη μέλη της ΕΕ παρατηρήθηκε στη Σλοβακία (43,8 %) και ο υψηλότερος στη Γαλλία (60,0 %).

Μια γενικά αυξητική τάση παρατηρείται στον δείκτη εξάρτησης ηλικιωμένων και στον συνολικό δείκτη εξάρτησης που συνδέεται με την ηλικία στην ΕΕ-28. Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων αυξήθηκε κατά 4,7 εκατοστιαίες μονάδες (ή κατά 18,7 % από την προηγούμενη τιμή του) την τελευταία δεκαετία (από 25,2 % το 2007 σε 29,9 % το 2017), ενώ ο συνολικός δείκτης της εξάρτησης αυξήθηκε κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες (ή κατά 10,2 % από την προηγούμενη τιμή του) την ίδια περίοδο (από 48,9 % το 2007 σε 53,9 % το 2017).

Προηγούμενες και μελλοντικές τάσεις της δημογραφικής γήρανσης στην ΕΕ

Η δημογραφική γήρανση είναι μια μακροχρόνια τάση που άρχισε πριν από αρκετές δεκαετίες στην Ευρώπη. Η τάση αυτή είναι εμφανής στους μετασχηματισμούς της ηλικιακής διάρθρωσης του πληθυσμού και αντανακλάται στην αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων σε συνδυασμό με τη μείωση του ποσοστού των ατόμων σε ηλικία εργασίας στο σύνολο του πληθυσμού.

Οι πληθυσμιακές πυραμίδες (βλ. γραφήματα 4 και 5) δείχνουν την κατανομή του πληθυσμού ανά φύλο και ανά ηλικιακή ομάδα πέντε ετών. Κάθε ράβδος αντιστοιχεί στο μερίδιο της κάθε ομάδας ανά φύλο και ηλικία στο σύνολο του πληθυσμού (άνδρες και γυναίκες μαζί). Η πληθυσμιακή πυραμίδα της ΕΕ-28 την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι στενή στη βάση και γίνεται ολοένα και πιο ρομβοειδής λόγω της γενιάς της έκρηξης των γεννήσεων που προκύπτει από τα υψηλά ποσοστά γονιμότητας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες στα μέσα της δεκαετίας του 1960 (γνωστή ως «baby boom»). Η εν λόγω γενιά της έκρηξης των γεννήσεων εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας. Οι πρώτοι από αυτή τη μεγάλη ομάδα που γεννήθηκαν σε μια περίοδο 20 — 30 ετών φθάνουν σήμερα σε ηλικία συνταξιοδότησης, όπως φαίνεται από τη σύγκριση με την πληθυσμιακή πυραμίδα του 2002. Η διόγκωση της γενιάς της έκρηξης των γεννήσεων ανεβαίνει στην πληθυσμιακή πυραμίδα, με αποτέλεσμα το κατώτερο τμήμα του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας και η βάση να συρρικνώνεται— όπως φαίνεται στο γράφημα 4.

Γράφημα 4: Πληθυσμιακές πυραμίδες, EΕ-28, 2002 και 2017
(% του συνολικού πληθυσμού)
Πηγή: Eurostat (demo_pjangroup)

Το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω αυξάνεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, στις χώρες ΕΖΕΣ και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Η αύξηση κατά την τελευταία δεκαετία κυμαίνεται από 4,9 εκατοστιαίες μονάδες στη Μάλτα και 4,4 εκατοστιαίες μονάδες στη Φινλανδία, έως 1,4 εκατοστιαίες μονάδες στο Βέλγιο και στη Γερμανία και 0,1 εκατοστιαίες μονάδες στο Λουξεμβούργο. Κατά την τελευταία δεκαετία (2007 — 16) παρατηρήθηκε αύξηση κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες για την ΕΕ-28 συνολικά (βλ. γράφημα 1). Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας κάτω των 15 ετών στην ΕΕ-28 μειώθηκε κατά 0,3 εκατοστιαίες μονάδες.

Η αύξηση του σχετικού ποσοστού των ηλικιωμένων ατόμων μπορεί να εξηγηθεί από την αυξημένη μακροζωία, ένα μοντέλο που εμφανίζεται εδώ και πολλές δεκαετίες καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε (βλέπε mortality and life expectancy statistics(στα αγγλικά)) η εξέλιξη αυτή αναφέρεται συχνά ως «γήρανση στην κορυφή» της πληθυσμιακής πυραμίδας.

Από την άλλη πλευρά, τα συστηματικά χαμηλά επίπεδα γονιμότητας επί σειρά ετών συνέβαλαν στη γήρανση του πληθυσμού, με αποτέλεσμα οι λιγότερες γεννήσεις να οδηγούν σε μείωση της αναλογίας των νέων ατόμων στο σύνολο του πληθυσμού (βλέπε στατιστικές γονιμότητας). Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως «γήρανση στη βάση» της πληθυσμιακής πυραμίδας και μπορεί να παρατηρηθεί στη συρρικνούμενη βάση της πληθυσμιακής πυραμίδας της ΕΕ-28 μεταξύ 2002 και 2017.

Σε μια προσπάθεια να εξεταστούν οι μελλοντικές τάσεις για την πληθυσμιακή γήρανση, οι πιο πρόσφατες προβολές πληθυσμού (EUROPOP2015) της Eurostat κάλυπταν την περίοδο από το 2015 έως το 2080. Στις προβολές EUROPOP2015 ο πληθυσμός της ΕΕ-28 αναμένεται να κορυφωθεί στα 528,6 εκατ. περίπου το 2050 και στη συνέχεια να μειωθεί σταδιακά σε 518,8 εκατομμύρια έως το 2080.

Η σύγκριση της ηλικιακής πυραμίδας για το 2017 και το 2080 (βλ. γράφημα 5) δείχνει ότι ο πληθυσμός της ΕΕ-28 προβλέπεται να συνεχίσει να γηράσκει. Στις επόμενες δεκαετίες, η πολυπληθής «γενιά της έκρηξης των γεννήσεων» (baby boomers) θα διογκώσει τον αριθμό των ηλικιωμένων. Ωστόσο, μέχρι το 2080, η πυραμίδα θα πάρει μάλλον ένα μονοκόμματο σχήμα , το οποίο θα στενεύει σημαντικά στη μέση της πυραμίδας (γύρω από την ηλικιακή ομάδα των 45 — 54 ετών).

Γράφημα 5: Πληθυσμιακές πυραμίδες, EΕ-28, 2017 και 2080
(% του συνολικού πληθυσμού)
Πηγή: Eurostat (demo_pjangroup) και (proj_15npms)


Μια άλλη πτυχή της δημογραφικής γήρανσης είναι η σταδιακή γήρανση του ίδιου του πληθυσμού των ηλικιωμένων, καθώς η σχετική σημασία των πολύ ηλικιωμένων αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό απ’ ό,τι οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή κατηγορία του πληθυσμού της ΕΕ. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω στον πληθυσμό της ΕΕ-28 προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί μεταξύ του 2017 και του 2080, από 5,5 % σε 12,7 % (βλέπε γράφημα 6).

Γράφημα 6: Ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού ανά μεγάλες ηλικιακές ομάδες, EΕ-28, 2007-80
(% του συνολικού πληθυσμού)
Πηγή: Eurostat (demo_pjangroup) και (proj_15ndbims)

Κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 2017 έως το 2080, το μερίδιο του πληθυσμού που βρίσκεται σε ηλικία εργασίας αναμένεται να μειωθεί σταθερά μέχρι το 2050 και στη συνέχεια θα σταθεροποιηθεί κάπως, ενώ τα ηλικιωμένα άτομα είναι πιθανό να αντιπροσωπεύουν ένα όλο και μεγαλύτερο μερίδιο του συνολικού πληθυσμού: τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω θα αποτελούν το 29,1 % του πληθυσμού της ΕΕ-28 έως το 2080, σε σύγκριση με το 19,4 % το 2017. Ως αποτέλεσμα της μετακίνησης του πληθυσμού μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων στην ΕΕ-28 προβλέπεται σχεδόν να διπλασιαστεί από 29,9 % το 2017 σε 52,3 % έως το 2080 (βλέπε γράφημα 7). Ο συνολικός δείκτης της εξάρτησης που συνδέεται με την ηλικία προβλέπεται ότι θα αυξηθεί από 53,9 % το 2017 σε 79,7 % έως το 2080.

Γράφημα 7: Προβλεπόμενος δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων, ΕΕ-28 2017-80
(%)
Πηγή: Eurostat (demo_pjanind) και (proj_15ndbims)

Πηγή δεδομένων για πίνακες και γραφήματα

Πηγές δεδομένων

Από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους η Eurostat συλλέγει δεδομένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ και λοιπές χώρες που συμμετέχουν στην άσκηση συλλογής δεδομένων για τη δημογραφία σε σχέση με τους πληθυσμούς. Ο συνιστώμενος ορισμός είναι «συνήθως διαμένων πληθυσμός» και αντιπροσωπεύει τον αριθμό των κατοίκων μιας συγκεκριμένης περιοχής την 1η Ιανουαρίου του δεδομένου έτους (ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους). Σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών, ο ορισμός της «συνήθους διαμονής» βασίζεται σε δωδεκάμηνη περίοδο αναφοράς, με άλλα λόγια, όσοι περιλαμβάνονται θα πρέπει να έχουν ζήσει συνεχώς στον τόπο συνήθους διαμονής τους για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών πριν από την ημερομηνία αναφοράς, ή να έφτασαν στον τόπο συνήθους διαμονής τους μέσα στους 12 μήνες πριν από την ημερομηνία αναφοράς με την πρόθεση να παραμείνουν εκεί για ένα τουλάχιστον έτος. Ωστόσο, οι χώρες μπορούν να υποβάλλουν στην Eurostat αριθμητικά στοιχεία για τον πληθυσμό που βασίζονται σε δεδομένα από την πλέον πρόσφατη απογραφή, προσαρμοσμένα ανάλογα με τις συνιστώσες της πληθυσμιακής αλλαγής που έχουν παραχθεί από την τελευταία απογραφή ή, εναλλακτικά, στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό που βασίζονται στα μητρώα του εγγεγραμμένου/νόμιμου πληθυσμού.

Απογραφή πληθυσμού και κατοικιών διεξήχθη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις χώρες της ΕΖΕΣ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες το 2011. Είναι συνήθης πρακτική οι χώρες να αναθεωρούν τις ετήσιες εκτιμήσεις τους για τον πληθυσμό μόλις τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού και κατοικιών καταστούν διαθέσιμα. Οι πληθυσμιακές εκτιμήσεις με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής μπορεί να εισάγουν διακοπές σε σειρές για το μέγεθος και τη διάρθρωση του πληθυσμού.

Η Eurostat παρέχει πληροφορίες για ένα μεγάλο εύρος δημογραφικών στοιχείων. Τα στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό περιλαμβάνουν κατανομές βάσει ορισμένων χαρακτηριστικών, όπως η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο.

Η Eurostat παράγει προβολές πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο ανά τριετία. Οι προβολές αυτές είναι υποθετικά σενάρια που αποσκοπούν στην παροχή πληροφοριών για το πιθανό μελλοντικό μέγεθος και την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού με βάση υποθέσεις για τις μελλοντικές τάσεις της γονιμότητας, του προσδόκιμου ζωής και της μετανάστευσης· η τελευταία προβολή ήταν η EUROPOP2015.

Πλαίσιο

Οι πληθυσμιακές προβολές της Eurostat χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναλυθεί ο πιθανός αντίκτυπος της γήρανσης των πληθυσμών στις δημόσιες δαπάνες. Οι αυξημένες κοινωνικές δαπάνες που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού, με τη μορφή συντάξεων, υγειονομικής περίθαλψης και θεσμικής ή ιδιωτικής (υγειονομικής) περίθαλψης, ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη επιβάρυνση για τα άτομα σε ηλικία εργασίας.

Ορισμένες σημαντικές πολιτικές, κυρίως στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα, χρησιμοποιούν δημογραφικά στοιχεία για τον προγραμματισμό δράσεων, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων — για παράδειγμα, τη δημογραφική γήρανση και τις πιθανές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και κοινωνικών διατάξεων, ή τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της δημογραφικής αλλαγής.

Άμεση πρόσβαση σε
Άλλα άρθρα
Πίνακες
Βάση δεδομένων
Θεματική ενότητα
Δημοσιεύσεις
Μεθοδολογία
Νομοθεσία
Απεικονίσεις
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
EUROPOP2015 - Population projections at national level (proj_15n) (στα αγγλικά)


  • Population projections (ESMS metadata file — proj_esms) (στα αγγλικά)
  • Fertility (ESMS metadata file — demo_fer_esms) (στα αγγλικά)
  • Mortality (ESMS metadata file — demo_mor_esms) (στα αγγλικά)
  • Marriages and divorces (ESMS metadata file — demo_nup_esms) (στα αγγλικά)
  • Population (ESMS metadata file — demo_pop_esms) (στα αγγλικά)