Статистически данни за превоза на пътници

Направо към: навигация , търсене


Данни, извлечени през май 2018 г.

Планирана актуализация на статията: октомври 2019 г.

Акценти
Лекият пътнически автомобил несъмнено е най-важният начин за превоз на пътници във всички държави членки.
Лондонското летище Хийтроу е било най-натовареното в ЕС по отношение на броя на пътници през 2016 г.

Air passenger transport, 2016 (passengers per inhabitant)


Настоящата статия съдържа подробна информация относно актуалната ситуация и последните промени в статистическите данни за превоза на пътници в рамките на Европейския съюз (ЕС), въз основа на най-актуалните налични данни. Тя представя информация за превоза на пътници по видове транспорт, като например автомобилен, железопътен, въздушен и морски транспорт. Сред тях основният начин за превоз на пътници е лекият пътнически автомобил, което е обусловено от желанието за по-голяма мобилност и гъвкавост. Въпреки това, силната зависимост от лекия автомобил като средство за превоз на пътници в рамките на ЕС допринесе за увеличаването на задръстванията и замърсяването в много градски райони и по редица главни транспортни артерии.


Цялата статия

Разпределение

През 2015 г. леките пътнически автомобили съставляват 83,1 % от вътрешния превоз на пътници в ЕС-28, следвани от междуградските автобуси, автобусите и тролейбусите (9,2 %) и пътническите влакове (7,7 %), като последните два вида съставляват по-малко от една десета от целия трафик (измерено съгласно броя на вътрешните пътникокилометри (pkm), изминати от всеки вид) — вж. фигура 1.

Фигура 1: Разпределение между видовете транспорт за вътрешен превоз на пътници, 2015 г.
(% от общия брой вътрешни pkm)
Източник: Евростат (tran_hv_psmod)

Лекият пътнически автомобил несъмнено е най-важният начин за превоз на пътници във всички държави членки. В Португалия и Литва леките пътнически автомобили възлизат на близо 90 % от всички пътнически превози през 2015 г. Чешката република и Унгария са единствените държави членки, в които делът на леките пътнически автомобили е под три четвърти. За Унгария това е отразено в най-големия дял на междуградски автобуси и автобуси сред държавите членки, както и високия дял на превоза на пътници с влак. Държавите членки с най-голям дял на превоза на пътници с влак са Австрия (12,0 %) и Нидерландия (10,8 %). Той обаче е значително по-нисък от този в членуващата в ЕАСТ Швейцария, в която 19,1 % от всички пътнически превози през 2015 г. са били с влак.

Относителен ръст на превоза на пътници и на икономиката

Като цяло между 2005 г. и 2015 г. вътрешният превоз на пътници в ЕС-28 е нараснал с 4,0 % по-малко от реалния брутен вътрешен продукт (БВП). Трябва да се подчертае, че този показател, който представя връзката между вътрешния превоз на пътници спрямо реалния БВП, се отнася само за вътрешния превоз на пътници с лек автомобил, междуградски автобус, автобус и тролейбус или влак. Значителна част от международните превози на пътници се формира от морските и въздушните услуги за превоз на пътници. В някои държави националните (вътрешни) морски и въздушни услуги за превоз на пътници също би следвало да бъдат отчетени. В този показател обаче не се взема под внимание морският и въздушният превоз на пътници.

Фигура 2: Промяна в индекса на вътрешния превоз на пътници спрямо БВП, 2005 — 2015 г.
(%)
Източник: Евростат (tran_hv_pstra)

В малко повече от половината от държавите — членки на ЕС, между 2005 г. и 2015 г. изменението на реалния БВП е по-голямо от изменението на вътрешния превоз на пътници. Това води до спад в съотношението между превоза на пътници и реалния БВП — вж. фигура 2. Най-голям спад е отчетен в Литва (43,5 %) и Словакия (31,5 %). За сметка на това в 13 държави членки е наблюдавана обратната ситуация, най-вече в Гърция и Кипър и в по-малка степен в България и Хърватия, което отразява значителното нарастване на превоза на пътници и/или слабото икономическо развитие. Сред включените във фигура 2 държави, които не са членки на ЕС, индексът на вътрешния превоз на пътници спрямо БВП се е увеличил през периода в бившата югославска република Македония, Норвегия и Исландия, докато в Швейцария е спаднал.

Пътници, използващи автомобилен транспорт

Сред държавите — членки на ЕС, относителната значимост на използването на леки пътнически автомобили е била най-висока през 2015 г. в Португалия, където леките автомобили съставляват 89,4 % от превоза на пътници, и Литва (89,2 %). В повечето държави членки делът на леките пътнически автомобили е бил между 80,0 % и 90,0 %, въпреки че в седем държави членки този дял е бил по-нисък, най-вече в Унгария (68,2 %); в Турция делът е бил още по-нисък (67,6 %). — вж. фигура 1. Относителната значимост на междуградските автобуси, автобусите и тролейбусите надхвърля една пета от вътрешния превоз на пътници в Унгария (22,3 %), което представлява най-високият дял в държавите — членки на ЕС, през 2015 г., въпреки че за Турция е докладван дори по-голям дял (30,7 %). Той е бил между 10,0 % и 20,0 % в 18 други държави членки. Най-ниският дял за междуградски автобуси, автобуси и тролейбуси е регистриран в Нидерландия (3,0 %). — вж. фигура 1.

Пътници, използващи железопътен транспорт

През 2015 г. превозите с влак съставляват повече от една десета от целия вътрешен превоз на пътници в Австрия и Нидерландия, както и в Швейцария. В същото време делът им е спаднал под 2,0 % в Естония, Гърция и Литва, както и в Турция. В този контекст следва да се отбележи, че в Кипър, Малта или Исландия няма железопътни линии — вж. фигура 1.

Според последните налични данни (основно за 2016 г.) са пропътувани 401 милиарда pkm по националните железопътни мрежи в ЕС (включително данни от 2015 г. за Дания и данни от 2014 г. за Унгария; с изключение на Белгия и Нидерландия). Тази цифра е значителна по-висока от пропътуваните 22 милиарда pkm при международни пътувания (въз основа на същите налични данни) — вж. таблица 1.

Таблица 1: Железопътен превоз на пътници, 2014 — 2016 г.
Източник: Евростат (rail_pa_typepkm) и (demo_gind)

Близо три четвърти (72 %) от всички пътувания с железопътен транспорт (национални и международни) в ЕС (с изключение на Белгия и Нидерландия) са извършени в рамките на една от четирите най-големи държави — членки на ЕС; Германия, Франция, Обединеното кралство и Италия. Франция и Германия заедно формират 43 % от националните пътувания с железопътен транспорт в рамките на ЕС и 71 % от международните пътувания с железопътен транспорт. Броят на международните pkm, пропътувани от пътниците във Франция през 2016 г., е бил повече от два пъти по-голям от този в Германия. Германия обаче на свой ред е регистрирала стойност, която е повече от два пъти по-висока от тази за Обединеното кралство.

За да се сравни относителната значимост на железопътния транспорт между отделните държави, данните могат да се нормализират чрез изразяване на пътническия трафик спрямо броя на населението (както е показано в дясната част на таблица 1 и на фигура 3). През 2016 г. по националните железопътни мрежи на Австрия, Швеция, Франция, Германия, Дания (данни от 2015 г.) са пропътувани средно над 1 000 pkm на глава от населението; това е доста под равнището, регистрирано в Швейцария (2 231 pkm на глава от населението). За сметка на това сред държавите — членки на ЕС, през 2016 г. най-кратките средни разстояния, пропътувани по националните железопътни мрежи, са регистрирани в Гърция (110 pkm на глава от населението) и Литва (93 pkm на глава от населението), като тези равнища са още по-ниски в Турция (54 pkm на глава от населението) и бившата югославска република Македония (40 pkm на глава от населението).

Фигура 3: Железопътен превоз на пътници, 2016 г.
(pkm на глава от населението)
Източник: Евростат (rail_pa_typepkm) и (demo_gind)

Що се отнася до международните пътувания с железопътен транспорт, единствените държави — членки на ЕС, които отчитат равнища с повече от 100 pkm на глава от населението през 2016 г,. са Люксембург (215 pkm на глава от населението) и Чешката република (116 pkm на глава от населението); това ниво e надвишено и в Швейцария (110 pkm на глава от населението). Възможно е тези данни да отразяват, наред с другото, близостта на международните граници, значимостта на трансграничните работници в рамките на работната сила, достъпа до високоскоростни железопътни връзки и наличието на международни транспортни коридори, преминаващи през определена държава.

Пътници, използващи въздушен транспорт

През 2016 г. лондонското летище Хийтроу е било най-натовареното летище в ЕС-28 по отношение на броя на пътници със 76 милиона пристигащи или заминаващи пътници. Хийтроу остава трайно най-натовареното летище в ЕС от началото на динамичните редове през 1993 г. С известна разлика след него се нарежда парижкото летище „Шарл дьо Гол“ (66 милиона), амстердамското летище Schiphol (64 милиона) и летището във Франкфурт (61 милиона) — вж. фигура 4. Това са и четирите най-големи летища в ЕС от 2011 г. насам, когато летище Schiphol в Амстердам се изкачи от пето на четвърто място.

Преобладаващото мнозинство от пътниците, преминали през тези четири най-натоварени летища, са били пътници по международни полети; най-ниският дял сред тях е бил регистриран за летището във Франкфурт (88,6 % международни полети), като за Schiphol в Амстердам той се е повишил до 100,0 %. Националните (вътрешните) полети обаче представляват 28,7 % от 49-те милиона пътници, превозени през петото най-натоварено летище в ЕС през 2016 г. — летище Adolfo Suárez Madrid-Barajas в Мадрид. Регистрирани са също така относително високи дялове на пътниците по национални полети до и от Париж — Орли (45,3 %, вътрешни полети), Рим — Фиумичино (30,0 %) и летището в Барселона (26,9 %).

Фигура 4: Топ 15 летища в ЕС-28, 2016 г.
(милиона превозени пътници, качили се и слезли)
Източник: Евростат (avia_paoa)

За ЕС-28 като цяло са отчетени 1,9 пътници, превозени с въздушен транспорт, на глава от населението през 2016 г. Обединеното кралство, която е държавата членка с най-голям брой пътници, превозени с въздушен транспорт, е отчела 3,8 пътници на глава от населението. При съпоставяне с броя на населението, значимостта на въздушния транспорт е особено голяма за ваканционните острови Малта и Кипър (11,2 и 10,5 пътници, превозени с въздушен транспорт, на глава от населението), както и за Исландия (20,3 пътници на глава от населението) и Норвегия (7,2 пътници на глава от населението). Най-ниските съотношения са регистрирани за десет от източните и балтийските държави членки, като всяка от тях е отчела средни стойности от по-малко от 2,0 пътници, превозени с въздушен транспорт, на глава от населението през 2016 г.

Фигура 5: Въздушен превоз на пътници, 2006 г. и 2016 г.
(пътници на глава от населението)
Източник: Евростат (avia_paoc) и (demo_gind)

Пътници, използващи морски транспорт

Измерен на глава от населението, броят на пътниците, използващи морски транспорт и преминаващи през пристанищата на ЕС-28, е сравнително непроменен през 2016 г. в сравнение с 2006 г. През 2016 г. за ЕС-28 като цяло са отчетени 0,8 пътници, използващи морски транспорт, на глава от населението, докато през 2006 г. този процент е бил съответно 0,9 пътници на глава от населението.

Фигура 6: Превоз на пътници по море, 2006 г. и 2016 г.
(пътници на глава от населението)
Източници: Евростат (mar_pa_aa) и (demo_gind)

При съпоставяне с броя на населението на държавата значимостта на морския превоз на пътници през 2016 г. е особено висока в Малта (23,5 пътници, използващи морски транспорт, на глава от населението), следвана доста по-назад от Естония (10,9 пътници на глава от населението), Дания (7,3 пътници на глава от населението), Хърватия (7,1 пътници на глава от населението) и Гърция (6,1 пътници на глава от населението); с изключение на Финландия, Швеция и Италия, броят на пътниците, използвали морски транспорт, на глава от населението през 2016 г. е бил средно по-малко от 0,6 за всяка от останалите държави — членки на ЕС. В този контекст следва да се отбележи, че Чешката република, Люксембург, Унгария, Австрия и Словакия са държави без излаз на море и следователно по дефиниция нямат морски транспорт.

Изходни данни за таблиците и графиките

Източници на данни

По-голямата част от статистическите данни за вътрешния превоз на пътници се основава на движението на превозните средства във всяка от докладващите държави, независимо от националната регистрация на съответното превозно средство или плавателен съд („принципът на териториалност“). Поради тази причина измерването на съотношението пътник — километри (pkm, което представлява един пътник, изминаващ разстояние от един километър) като цяло се счита за по-надеждна оценка, тъй като преброяването на пътниците включва по-висок риск от двойно преброяване, особено при международния транспорт. Използваната в държавите членки методология не е хармонизирана по отношение на автомобилния превоз на пътници.

Разпределението между видовете транспорт при вътрешния превоз на пътници разграничава превоз с леки пътнически автомобили, с междуградски автобуси, автобуси, тролейбуси и влакове; то обикновено се отнася за движението на национална територия независимо от националната регистрация на превозното средство. Разпределението между видовете транспорт по отношение на превоза на пътници се определя като делът на всеки вид транспорт (в проценти) и се основава на данни, изразени в пътникокилометри. За целите на настоящата статия съвкупната стойност за вътрешния превоз на пътници не включва местни услуги по въздушен и морски превоз (вътрешен въздушен и морски транспорт).

Нивото на вътрешния превоз на пътници (в пътникокилометри) може да бъде изразено и спрямо БВП; в настоящата статия показателят е представен въз основа на реалния БВП за референтната 2005 година. Този показател предоставя информация за връзката между търсенето от страна на пътниците и размера на икономиката и позволява развитието на търсенето при превоза на пътници да бъде наблюдавано спрямо икономическия растеж.

Пътници, използващи железопътен транспорт

Пътник, използващ железопътен транспорт, означава всяко лице, което пътува с влак, с изключение на персонала на влака. Данните за пътници, използващи железопътен транспорт, не са приложими за Малта и Кипър (или Исландия), тъй като в тези държави няма железопътни линии. Годишните статистически данни за пътниците по отношение на националния и международния железопътен превоз по принцип обхващат само по-големите предприятия за железопътен превоз, въпреки че някои държави докладват подробно за всички железопътни оператори.

Пътници, използващи въздушен транспорт

Статистическите данни за въздушния превоз се отнасят за националния и международния превоз, измерен чрез броя на превозените пътници; събраната информация се отнася за пристигания и заминавания. Превозваните с въздушен транспорт пътници са всички пътници на конкретен полет, отчетени само веднъж, а не повторно по време на всеки отделен етап на този полет. Пътниците, използващи въздушен транспорт, включват всички осигуряващи и неосигуряващи приходи пътници, чието пътуване започва или завършва на отчитащото се летище, както и трансферните пътници, които се качват или слизат от полет на отчитащото се летище; изключват се директните транзитни пътници. Статистическите данни за въздушния транспорт се събират ежемесечно, на тримесечие и годишно, въпреки че в настоящата статия е представен само последния случай. Статистическите данни за пътниците в областта на въздушния транспорт включват също броя на търговските пътнически полети, както и информация относно отделните маршрути и броя на наличните места. Налични са годишните данни за повечето държави членки на ЕС от 2003 г. насам.

Пътници, използващи морски транспорт

Данните за морския транспорт като цяло са налични от 2001 г. насам, въпреки че някои държави — членки на ЕС, предоставят данни от 1997 г. насам. Статистически данни за морския транспорт не се предават от Чешката република, Люксембург, Унгария, Австрия и Словакия, тъй катотези държави нямат излаз на море и в тях няма морски трафик; същото се отнася и до Лихтенщайн и Швейцария.

Пътник, използващ морски транспорт, означава всяко лице, което пътува по море на търговски кораб; обслужващият персонал не се счита за пътници, както не се считат и членовете на екипажа, които не заплащат за превоза и които пътуват на кораба, но не са на смяна. Бебетата също се изключват. Възможно е да се получи двойно преброяване, когато и пристанището на качване, и пристанището на слизане от кораба отчетат данни; това е съвсем обичайно за превоза на пътници по море, който обикновено представлява услуга на относително кратко разстояние.

Контекст

Транспортната политика на ЕС има за цел да гарантира, че пътниците се ползват от едни и същи основни стандарти, независимо къде пътуват в рамките на ЕС. Пътниците вече разполагат с редица права, засягащи различни области, като например: информацията за пътуването им; резервациите и цените на билетите; повредите на багажа им; закъсненията и отменените пътувания; или проблеми, възникнали при пакетните туристически услуги. С оглед на това ЕС провежда законодателна дейност за защита на правата на пътниците при различните видове транспорт:

  • Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети; през март 2013 г. Европейската комисия предложи преразглеждане на този регламент (COM(2013) 130 final) с цел изясняване на някои неясноти, въвеждане на нови права (например по отношение на реорганизацията на полети), засилване на надзора върху въздушните превозвачи и балансиране на финансовите тежести;
  • Регламент (ЕО) № 1371/2007 относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт;
  • Регламент (ЕО) № 181/2011 относно правата на пътниците в автобусния транспорт;
  • Регламент (ЕО) № 1177/2010 относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища.

Бяха разработени и специални разпоредби, за да се гарантира, че за пътниците с намалена подвижност са осигурени необходимите съоръжения и не им е отказан превоз несправедливо.

През декември 2011 г. Европейската комисия прие „Европейска перспектива за пътниците: Съобщение относно правата на пътниците за всички видове транспорт“ (COM(2011) 898 окончателен). С него се отдава значимото на предприетите до момента действия за въвеждане на мерки за защита на пътниците при всички видове транспорт, но се отбелязва, че пълният набор от права не е приложен изцяло. Целта на съобщението е да се консолидират съществуващите действия и да се премине към по-съгласувано, ефективно и хармонизирано прилагане на правата, заедно с по-добра осведоменост сред пътниците.

През март 2011 г. Европейската комисия прие Бяла книга, „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (COM(2011) 144 окончателен). Тази широкообхватна стратегия съдържа пътна карта с 40 конкретни инициативи за изграждане на конкурентоспособна транспортна система през период от 10 години, която има за цел да увеличи мобилността, да премахне основните пречки в ключови области и да подпомогне растежа и заетостта.

Повече подробности относно предложенията на Европейската комисия за инициативи в областта на транспортната политика са предоставени в уводна статия относно транспорта в ЕС.

Пряк достъп до
Други статии
Таблици
База данни
Тематичен раздел
Публикации
Методология
Законодателство
Визуализации
Връзки към външни уебсайтове

Транспорт, обем и разпределение между видовете транспорт (t_tran_hv) (на английски)
Обем на пътническия транспорт, отнесен към БВП (tsdtr240) (на английски)
Разпределение между видовете транспорт по отношение на превоза на пътници (tsdtr210) (на английски)
Железопътен транспорт (t_rail) (на английски)
Железопътен превоз на пътници (ttr00015) (на английски)
Въздушен транспорт (t_avia) (на английски)
Въздушен превоз на пътници (ttr00012) (на английски)
Мултимодални данни (tran) (на английски)
Транспорт, обем и разпределение м ежду видовете транспорт (tran_hv) (на английски)
Обем на превоза на пътници, отнесен към БВП (tran_hv_pstra) (на английски)
Разпределение между видовете транспорт по отношение на превоза на пътници (tran_hv_psmod) (на английски)
Железопътен транспорт (rail) (на английски)
Измерване на железопътния транспорт — пътници (rail_pa) (на английски)
Автомобилен транспорт (road) (на английски)
Измерване на автомобилния транспорт — пътници (road_pa) (на английски)
Морски транспорт (mar) (на английски)
Морски транспорт — пътници — подробни годишни и тримесечни резултати (mar_pa) (на английски)
Въздушен транспорт (avia) (на английски)
Измерване на въздушния транспорт — пътници (avia_pa) (на английски)

Справочни наръчници

Методологични бележки

Файлове с метаданни ESMS