Statistics Explained

Statistika ekologického zemědělstvíÚdaje z února 2022

Plánovaná aktualizace: Června 2023

Highlights

Celková plocha ekologického zemědělství v EU nadále roste a v roce 2020 pokrývala 14,7 milionu hektarů zemědělské půdy.

Ekologická plocha představovala v roce 2020 9,1 % celkové zemědělské půdy EU.

V roce 2020 mělo Švédsko nejvyšší podíl ekologických obilovin (7,1 %) a čerstvé zeleniny (17,8 %) na celkové produkci, zatímco Řecko mělo nejvyšší podíl ekologického skotu (30,3 %).

Organic area 2020.png

Tento článek popisuje situaci ekologické zemědělství v Evropská unie . Tam, kde je to možné, je provedeno srovnání s celým zemědělstvím.

Full article

Klíčové zprávy

Ekologické zemědělství pokrývalo v roce 2020 v EU přibližně 14,7 milionu hektarů zemědělské půdy, což odpovídá 9,1 % celkové zemědělské půdy. využívaná zemědělská plocha . To představuje prudký nárůst z 9,5 milionu hektarů využívaných pro ekologickou zemědělskou produkci v roce 2012.
V letech 2012 až 2020 vzrostl podíl zemědělské plochy využívané k ekologickému zemědělství ve všech členských státech EU s výjimkou Polska.
Země s nejvyšším podílem ploch ekologických zemědělských podniků v rámci celkové zemědělské půdy v roce 2020 byly Rakousko (25 %), Estonsko (22 %) a Švédsko (20 %).
U hospodářských zvířat zkrmujících ekologickou pastvu je obvykle vyšší než u jiných hospodářských zvířat. Například o něco více než jedna třetina ovcí a koz (36,0 %) jak v Lotyšsku, tak v Rakousku byla pěstována podle metod ekologického zemědělství. Stejně tak jen jedna třetina (30,3 %) skotu v Řecku byla organická. Míra byla však mnohem nižší u prasat, přičemž nejvyšší podíl bylo v Dánsku (3,4 %).
Manažeři ekologických zemědělských podniků bývají mladší než manažeři neekologických podniků. Podíl vedoucích zemědělských podniků mladších 40 let byl u ekologických zemědělských podniků (21,0 %) dvakrát vyšší než u konvenčních zemědělských podniků (10,5 %).

Celková organická plocha

Celková ekologická plocha v EU nadále roste

Celkový počet organická oblast v EU v roce 2020 činil 14,7 milionu hektarů (ha) oproti 13,8 milionu hektarů v roce 2019 a 9,5 milionu hektarů v roce 2012. Nárůst ekologické plochy mezi lety 2012 a 2020 činil 56 %(viz tabulka 1). Celková ekologická plocha je součtem „oblasti, která je předmětem přeměny“ a „certifikované plochy“.[1]. Před tím, než může být plocha certifikována jako „ekologická“, musí projít procesem přeměny, který může trvat 2–3 roky v závislosti na plodině.[2].

Tabulka 1: Celková organická plocha (plně přeměněná a přeměněná) podle zemí, 2012 a 2020 Zdroj: Eurostat (org_cropar)

Francie měla v roce 2020 2,5 milionu hektarů půdy využívané pro ekologickou zemědělskou produkci, což je nejvyšší z členských států EU. To bylo téměř půlkrát více než ekvivalentní oblast v roce 2012. Španělsko a Itálie měly v roce 2020 také více než 2 miliony hektarů půdy využívané pro ekologickou zemědělskou produkci a tyto dva členské státy přidaly dalších 1,6 milionu hektarů ekologické plochy. Francie (17,1 %), Španělsko (16,6 %), Itálie (14,2 %) a Německo (10,8 %) dohromady představovaly více než polovinu (58,7 %) celkové ekologické plochy EU v roce 2020 (viz obrázek 1).

V letech 2012 až 2020 vzrostla zemědělská plocha využívaná k ekologickému zemědělství ve všech členských státech EU s výjimkou Polska. Tato oblast se přinejmenším zdvojnásobila v Bulharsku, Francii, Chorvatsku a Maďarsku. V Polsku se organická plocha zmenšila o něco více než jednu pětinu (22,3 %).


Obrázek 1: Podíl celkové ekologické plochy EU (plně přeměněná a v režimu přeměny), 2020
(%)
Zdroj: Eurostat (org_cropar)


Ekologická plocha představovala v roce 2020 9,1 % zemědělské půdy EU

Od roku 2012 do roku 2020 podíl celkové ekologické plochy na celkovém součtu EU využívaná zemědělská plocha růst z 5,9 % na 9,1 %[3].

Země s nejvyšším podílem ploch ekologické zemědělské půdy v rámci celkové zemědělské půdy v roce 2020 byly Rakousko[4](25 %), Estonsko (22 %) a Švédsko (20 %) – viz obrázek 2. Podíly Itálie, Česka, Lotyšska, Finska, Slovenska, Dánska, Slovinska a Řecka převyšovaly 10 %. Naproti tomu podíl ekologického zemědělství byl nižší než 5 % v osmi členských státech EU, přičemž nejnižší podíl byl v Irsku a na Maltě.

Ve všech členských státech EU byly plochy ekologických plodin certifikovány především[5]. V roce 2020 bylo v osmi členských státech EU (Litva, Nizozemsko, Česko, Švédsko, Irsko, Estonsko, Lotyšsko a Lucembursko) vykázáno více než 90 % ploch ekologických plodin jako certifikované. Dalších 14 členských států EU mělo podíl „certifikované ekologické produkce“ mezi 70 % a 90 %. Nejnižší podíl certifikovaných oblastí byl zaznamenán v Maďarsku (64,1 %), na Maltě (61,2 %) a v Rumunsku (58,9 %), což znamená, že v následujících letech existuje velký potenciál pro další růst certifikované oblasti v těchto zemích. Vzhledem k 2–3letému přechodnému období zemědělské půdy je nezbytný vysoký podíl plochy, která je předmětem přeměny, aby se zabránilo stagnaci růstu certifikované ekologické plochy.


Obrázek 2: Ekologická plocha, 2020
(% podíl na celkové využívané zemědělské ploše) Zdroj: Eurostat (org_cropar), (apro_cpsh1)


Ekologické zemědělství v regionech EU

Rozsah ekologického zemědělství se v jednotlivých regionech EU značně liší (viz mapa 1). Poslední referenční rok pro regionální údaje o ekologickém zemědělství z Zjišťování o struktuře zemědělských podniků v roce 2016.

V rakouském Salcburku přibližně polovina (52 %) z celkové využívané zemědělské plochy využívané k ekologickému zemědělství v roce 2016, což je nejvyšší podíl mezi regiony EU. Dalších sedm regionů představovalo ekologické zemědělství více než čtvrtinu celkové využívané zemědělské plochy: Severozápad v Česku (30 %), Norra Mellansverige ve Švédsku a Kalábrie v Itálii (oba 29 %), Mellersta Norrland ve Švédsku (28 %), Burgenland v Rakousku (27 %), Sicilia v Itálii (26 %) a Moravskoslezsko v Česku (25 %).


Mapa č. 1: Podíl ekologické plochy na využívané zemědělské ploše (UAA), podle regionů NUTS 2, 2016
(% z celkové zemědělské půdy) Zdroj: Eurostat (ef_lus_main)


Ve srovnání s rokem 2013 došlo k největšímu nárůstu ekologické plochy v oblasti zemědělské půdy v Kalábrii v Itálii a Salcburku v Rakousku (každý +11 procentních bodů), těsně následované Sicilií v Itálii a Région de Bruxelles-Capitale v Belgii (každá +9 procentních bodů) a Åland ve Finsku (+8 p.b.).

Ekologická produkce

Švédsko mělo v roce 2020 největší podíl ekologické produkce obilovin a čerstvé zeleniny

Obrázek 3 ukazuje, že ekologická produkce nebo cereálie [6](dále jen „obiloviny“) jako procentní podíl celkové produkce obilovin. V roce 2020 představovala ekologická produkce obilovin 7,1 % celkové produkce obilovin ve Švédsku a 6,1 % v Estonsku a následovala Itálie s 5,8 %.


Obrázek 3: Podíl ekologické produkce obilovin na celkové produkci obilovin, 2020
(%) Zdroj: Eurostat (org_croppro), (apro_cpsh1)


Švédsko mělo největší podíl na biopotravinách čerstvá zelenina [7]výroba v celkové výrobě (17,8 %), následuje Německo (10,4 %) a Itálie (8,3 %) (viz obrázek 4). Ve zbývajících členských státech EU[8]podíl ekologické produkce zeleniny se pohyboval od 0,05 % na Maltě do 5,7 % v Nizozemsku.


Obrázek 4: Podíl ekologické produkce čerstvé zeleniny na celkové produkci čerstvé zeleniny, 2020
(%) Zdroj: Eurostat (org_croppro), (apro_cpsh1)Orná půda představovala v roce 2020 téměř polovinu celkové ekologické zemědělské plochy EU

Oblast zemědělské produkce je rozdělena do tří hlavních typů využití: orná půda plodiny (především cereálie kořenové plodiny, čerstvá zelenina, zelená krmiva a průmyslové plodiny), trvalé travní porosty (past a louky) a trvalé kultury (ovocné stromy a bobule, olivové háje a vinice).

Plocha ekologické orné půdy činila v roce 2020 6,8 milionu hektarů, což odpovídá 46 % celkové ekologické zemědělské plochy EU. Ekologické pastviny a louky (většinou používané pro pastvu ekologických hospodářských zvířat) představovaly dalších 42 %, zatímco ostatní ekologické trvalé plodiny představovaly.

V 11 členských státech EU představovaly ekologické plodiny na orné půdě více než polovinu jejich celkové ekologické zemědělské plochy, zatímco ve 13 členských státech pokrývaly ekologické pastviny a louky více než polovinu jejich celkové ekologické zemědělské plochy (obrázek 5). Organické plodiny na orné půdě tvořily převážnou většinu ploch ekologického zemědělství ve Finsku (99,2 %), Dánsku (82,8 %) a Švédsku (77,2 %). V Irsku (89,0 %), Česku (81,9 %) a Slovinsku (80,5 %) dominovaly ekologické pastviny a louky.


Obrázek 5: Ekologické plodiny na orné půdě, trvalé travní porosty (pastviny a louky) a trvalé kultury, 2020
(% celkové ekologické plochy – plně přeměněná a přeměněná) Zdroj: Eurostat (org_cropar)


Ve většině členských států EU představovaly ekologické trvalé kultury nejnižší podíl z těchto tří hlavních kategorií využití půdy v ekologické oblasti (v 16 členských státech EU představovaly méně než 5 % ekologické plochy) (obrázek 5). V roce 2020 představovaly trvalé ekologické kultury ve Slovinsku, Francii, Polsku, Řecku a Chorvatsku 5 % až 20 %, zatímco v Portugalsku, Bulharsku, Itálii a Španělsku činil podíl více než 20 %. Nejvyšší podíly měly Kypr a Malta s 47,6 % a Malta 38,8 %.


4,6 milionu ekologického skotu

Rostoucí počet hovězí maso , ovce a kozy jsou chovány za použití organických metod. Jako příklad v rámci stáda EU76.5 million v roce 2020 bylo 4,6 milionu kusů skotu chováno ekologickými metodami.

U hospodářských zvířat zkrmujících ekologickou pastvu je obvykle vyšší než u jiných hospodářských zvířat. Například o něco více než jedna třetina (36 %) ovcí a koz jak v Lotyšsku, tak v Rakousku byla vychovávána podle metod ekologického zemědělství. Stejně tak jen jedna třetina (30,3 %) skotu v Řecku byla organická. Nejvyšší podíl ekologických dojnic (22,0 %) mělo Rakousko, následované Řeckem (21,8 %) a Švédskem (18,8 %). Míra byla však mnohem nižší u prasat, přičemž nejvyšší podíl bylo v Dánsku (3,4 %).

Obrázek 6: Podíl ekologických hospodářských zvířat na všech hospodářských zvířatech, podle zemí s nejvyšším podílem, 2020
(% počtu kusů) Zdroj: Eurostat (org_lstspec), (apro_mt_lscatl), (apro_mt_lspig), (apro_mt_lsgoat) and (apro_mt_lssheep)


Plně ekologické farmy

Zemědělská půda obhospodařovaná plně ekologickými zemědělskými podniky

Výše uvedené roční statistiky jsou k dispozici pouze jako souhrnné hodnoty a neupřesňují, na jakém typu hospodářství se ekologická plocha nachází. V ideálním případě by měl být celý podnik řízen v souladu s požadavky, které se vztahují na ekologickou produkci.[9]. Realita je odlišná a existuje značný počet zemědělských podniků se smíšenými ekologickými a neekologickými produkty.[10]výroba v EU. Údaje z Zjišťování o struktuře zemědělských podniků lze použít k dalšímu popisu situace. Posledním dostupným referenčním rokem je rok 2016.
Podíl na UAA v roce 2016 byla obhospodařovaná zemědělskými podniky s ekologickou plochou 4,2 % (viz obrázek 7). Hospodářství s určitou ekologickou plochou (tj. hospodářství s neekologickou i ekologickou plochou) obhospodařovala 3,4 % celkové zemědělské půdy, zatímco hospodářství s pouze neekologickou plochou obhospodařovala zbývajících 92,4 %. Pojmy „pouze ekologické“, „některé ekologické“ a „neekologické“ jsou vysvětleny v položce „Použitá terminologie“ v oddíle „Zdroje údajů“ .

Obrázek 7: Využívaná zemědělská plocha (UAA) obhospodařovaná zemědělskými podniky s POUZE organickou plochou, SOME organickou plochou a neekologickou plochou, EU, 2016
(% celkové využívané zemědělské plochy)
Zdroj: Eurostat (průzkum o struktuře zemědělských podniků, 2016)


Na úrovni jednotlivých zemí se přibližně 60 % plně ekologických zemědělských podniků v EU v roce 2016 nacházelo buď ve Francii, Itálii nebo Rakousku (tabulka 2). Plně ekologické farmy obhospodařované nad milion hektarů zemědělské půdy v Německu, Francii a Itálii. Nejvyšší počet zemědělských podniků s ekologickou i neekologickou oblastí byl hlášen v Polsku (17 500) a Španělsku (13 610). Zatímco Španělsko a Francie vykázaly nejvyšší počet hektarů zemědělské půdy v zemědělských podnicích bez ekologické plochy, Rumunsko mělo nejvyšší počet zemědělských podniků s neekologickou plochou, což je velmi pravděpodobné vzhledem k tomu, že Rumunsko má velký počet malých zemědělských podniků.

Tabulka č. 2: Rozdělení zemědělských podniků a využívané zemědělské plochy (ZZÚ) pro podniky s POUZE ekologickou plochou, Několik ekologickými plochami a neekologickými plochami, podle zemí, 2016
Zdroj: Eurostat (průzkum o struktuře zemědělských podniků, 2016)


Většina ekologických farem byla plně ekologická ve 14 členských státech EU.

Obrázek 8 ukazuje farmy, které mají všechny své UAA v rámci ekologického řízení („pouze ekologické“ zemědělské podniky) jako podíl všech zemědělských podniků s jakoukoli ekologickou plochou („pouze ekologické“ a „některé ekologické“) v jednotlivých členských státech EU[11]. Tento podíl se pohybuje od 98,3 % v Česku do 10,8 % v Irsku. Tento podíl je navíc vyšší než 50 % v Česku, Rakousku, Německu, Estonsku, Itálii, Slovinsku, na Slovensku, ve Francii, Finsku, Švédsku, Nizozemsku, Belgii, Dánsku, Španělsku a Bulharsku.

Obrázek 8: Podíl podniků s POUZE a SOME ekologickými oblastmi, podle zemí, 2016
(% celkových zemědělských podniků s ekologickou plochou) Zdroj: Eurostat (průzkum o struktuře zemědělských podniků, 2016)


V zemědělských podnicích s ekologickou půdou i jinou půdou se průměrný podíl ekologické plochy na celkové zemědělské ploše pohybuje od 86,8 % ve Finsku do 22,0 % v Bulharsku (obrázek 9). Ve 14 členských státech EU byl průměrný podíl ekologické plochy v těchto zemědělských podnicích vyšší než 50 %.

Obrázek 9: Podíl plochy ekologického zemědělství v zemědělských podnicích, které mají jak ekologickou, tak neekologickou plochu, podle zemí, 2016
(% využívané zemědělské plochy pro zemědělské podniky s určitou ekologickou plochou) Zdroj: Eurostat (průzkum o struktuře zemědělských podniků, 2016)


Odhad ekonomické hodnoty ekologické produkce

Srovnávání standardní výstup zemědělských podniků, které mají pouze ekologickou a neekologickou plochu #Data sources poskytuje přehled o rozdílech mezi peněžní hodnotou jejich výroby.[12]Existují však některé metodické úvahy, dále vysvětlené níže, a srovnání by mělo být vykládáno opatrně.

Poměr standardního výstupu na roční pracovní jednotka počet pracovních sil v zemědělském podniku (obrázek 10) roste společně s velikostí zemědělského podniku, a to jak u ekologických, tak u konvenčních zemědělských podniků. U zemědělských podniků s méně než 20 ha je však tento poměr vyšší pouze u ekologických zemědělských podniků než u hospodářství s konvenčním zemědělstvím. Poměr se pak mění ve prospěch zemědělských podniků, které nejsou ekologickými produkty, neboť velikost zemědělského podniku přesahuje 20 ha. Celkově je poměr u ekologických zemědělských podniků o něco vyšší, protože existuje více hospodářství pod 20 ha, než je tomu v případě, kdy velikost překračuje tuto prahovou hodnotu.

Obrázek 10: Poměr standardní produkce (SO) v eurech na roční pracovní jednotku (AWU) pro podniky s POUZE organickou oblastí a neekologickou oblastí podle velikostní třídy, EU, 2016
(SO v eurech na AWU zemědělských pracovních sil)
Zdroj: Eurostat (průzkum o struktuře zemědělských podniků, 2016)


Poměr mezi standardní výstup na hektar využívaná zemědělská plocha na druhé straně klesá s tím, jak se zemědělské podniky zvětšují (obrázek 11). Zde je poměr opět vyšší pouze u ekologických farem s méně než 20 ha, pak je vyšší u neekologických zemědělských podniků, neboť velikostní třídy se zvětšují.

Obrázek 11: Poměr standardní produkce (SO) na využívanou zemědělskou plochu (UAA) pro podniky s POUZE organickou plochou a neekologickou oblastí podle velikostní třídy, EU, 2016
(SO v eurech na SZÚ)
Zdroj: Eurostat (průzkum o struktuře zemědělských podniků, 2016)


Při posuzování těchto údajů je třeba vzít v úvahu některé metodické úvahy. Za prvé, standardní výstup se vypočítá podle regionu, podle referenčního období a podle produktu. Neexistuje rozdílná standardní produkce vypočítaná mezi zemědělskými podniky různých velikostních tříd nebo mezi ekologickou a neekologickou produkcí – specifickákoeficientynebyly vybrány pro tyto kategorie a použily by stejný koeficient prohlášení o námitkách. Vzhledem k tomu, že standardní produkce nezohledňuje možné rozdíly v peněžní hodnotě mezi velikostními třídami nebo mezi ekologickou a neekologickou produkcí, bylo by třeba vypracovat další ukazatele, aby bylo možné přesněji porovnávat produkční hodnotu pouze mezi ekologickými a konvenčními zemědělskými podniky.

Za druhé, na obrázcích 10 a 11 je uveden celkový standardní výstup podle velikostní třídy, všechny výrobky dohromady, a neukazují, které výrobky přispívají k prohlášení o námitkách. Mohlo by se například stát, že prohlášení o námitkách u konvenčních zemědělských podniků pochází především z plodin, zatímco SO ekologických zemědělských podniků pochází především z pastvin.

Jak ukazují obrázky 12 a 13, existují mezi zeměmi velké rozdíly v poměru prohlášení o námitkách na roční pracovní jednotku a prohlášení o námitkách na využívanou zemědělskou plochu. Poměry pouze pro ekologické farmy jsou nejvyšší v Dánsku a v Nizozemsku. Hodnoty jsou nad průměrem EU, a to jak v případě Belgie, Německa, Francie a Itálie.

Obrázek 12: Poměr standardní produkce (SO) v eurech na roční pracovní jednotku (AWU) pro podniky s POUZE organickou oblastí a neekologickou oblastí, podle zemí, 2016
(SO v eurech na AWU zemědělských pracovních sil)
Zdroj: Eurostat (průzkum o struktuře zemědělských podniků, 2016)


Obrázek 13: Poměr standardní produkce (SO) v eurech na využívanou zemědělskou oblast (UAA) pro podniky s POUZE organickou oblastí a neekologickou oblastí podle zemí, 2016
(SO v eurech na SZÚ)
Zdroj: Eurostat (průzkum o struktuře zemědělských podniků, 2016)


Ekologičtí manažeři mají tendenci být mladší

Srovnání věku a pohlaví vedoucích zemědělských podniků v hospodářstvích s ekologickými oblastmi nebo bez ní (obrázek 14) ukazuje, že správci zemědělských podniků s pouze nebo některými ekologickými oblastmi jsou obecně mladší než správci neekologických zemědělských podniků. #Data sources .

U neekologických farem se podíl manažerů zvyšuje s rostoucí věkovou třídou. Ve skutečnosti je více než jeden z pěti manažerů (22,8 %) mezi 45 a 54, jeden ze čtyř (25,1 %) je mezi 55 a 64 a jeden ze tří (33,3 %) je starší 65 let.

U zemědělských podniků s pouze nebo některými ekologickými plochami se největší podíl správců nachází ve věkové třídě 45 a 54 let (29,7 %). Podobný podíl manažerů v ekologických zemědělských podnicích je ve věkové třídě 55 až 64 (24,1 %) jako v konvenčních zemědělských podnicích. V ostrém kontrastu s neekologickými zemědělskými podniky je pouze 13,5 % správců ekologických zemědělských podniků starší 65 let. Podíl správců ekologických zemědělských podniků mladších 40 let (21,0 %) je dvakrát vyšší než podíl neekologických zemědělských podniků (10,5 %).

Podíl žen ve vedoucích pozicích je poněkud větší na neekologických farmách. 28,8 % zemědělských podniků s neekologickou oblastí má manažerky, zatímco toto číslo je 24,0 % u zemědělských podniků, které mají pouze nebo nějakou ekologickou plochu. Naproti tomu manažeři mužského pohlaví představují vyšší podíl u zemědělských podniků s pouze nebo některými ekologickými plochami (76,0 %) než u zemědělských podniků s neekologickou plochou (71,2 %).

Obrázek 14 znázorňuje podrobný rozpis manažerů podle pohlaví a věkové třídy jako podíl na celkovém počtu vedoucích pracovníků v zemědělských podnicích mimo ekologické zemědělství a na celkovém počtu vedoucích pracovníků v zemědělských podnicích s jedinou nebo určitou ekologickou plochou.

Obrázek 14: Věk a pohlaví vedoucích zemědělských podniků s POUZE a SOME organickou oblastí a neekologickou oblastí, EU, 2016
(% kategorie zemědělských podniků)
Zdroj: Eurostat (průzkum o struktuře zemědělských podniků, 2016)


Zdrojové údaje pro tabulky a grafy

tabulky a čísla odkaz=

Zdroje údajů

Statistické informace uvedené v této publikaci jsou odvozeny z Eurostat databáze, která je k dispozici nastránky Eurostatu. Data použitá v tomto článku zahrnují nezveřejněná data.

Statistika ekologického zemědělství

Každoroční sběr údajů. Údaje poskytují členské státy EU, Island, Norsko, Švýcarsko, Turecko, Severní Makedonie, Černá Hora a Srbsko na základě harmonizovaného dotazníku. Údaje v tomto ročním sběru pocházejí z administrativních údajů vnitrostátních subjektů odpovědných za certifikaci hospodářských subjektů působících v odvětví ekologické produkce. Až do referenčního roku 2007 bylo poskytování údajů dobrovolné. Od referenčního roku 2008 musí být údaje poskytnuty následujícímiCommission Regulation (EC) No 889/2008, implementing Council Regulation (EC) No 834/2007 .

Statistiky o struktuře zemědělských podniků (FSS)

A) Zjišťování o struktuře zemědělských podniků provádí se každých 10 let (úplný zemědělský sčítání lidu) a průběžná zjišťování (na základě vzorků) mezi nimi. Dostupnost údajů podle roku a země lze nalézt[1]. Statistickou jednotkou je zemědělský podnik. V FSS jsou organické údaje shromážděny od sčítání lidu v roce 2000.

Sběr údajů v rámci FSS a roční sběr statistických údajů o ekologickém zemědělství nejsou vzhledem k metodickým rozdílům plně srovnatelné. V tomto článku se údaje používají samostatně a nesrovnávají dvě různé sbírky.

Terminologie použitá v tomto článku

Plně ekologický zemědělský podnik/zemědělský podnik s pouze ekologickou plochou: zemědělský podnik se zemědělskou půdou, která je výlučně „certifikovanou ekologickou“ nebo „přeměnou na ekologickou produkci“.
Částečně ekologické hospodářství/zemědělství s určitou ekologickou plochou: zemědělský podnik se zemědělskou půdou certifikovanou a/nebo přeměnou na ekologickou a konvenční zemědělskou půdu ve stejném podniku.
Hospodářství s konvenčním zemědělstvím/zemědělství s neekologickou plochou: hospodářství, které nemá žádnou produkci v souladu s nařízením Rady (ES) č. 834/2007 a nařízením Komise (ES) č. 889/2008.

Statistiky hospodářských zvířat

A) Průzkum hospodářských zvířat údaje se používají pro porovnání údajů o ekologickém chovu zvířat s údaji o celkové živočišné výrobě. Jedná se o každoroční sběr dat. Statistickou jednotkou je zemědělský podnik, v případě údajů použitých v tomto článku je referenčním obdobím daný den v měsíci prosinci.

Statistiky plodin

Údaje o roční statistice plodin se používají k porovnání plochy ekologické plodiny s celkovou využívanou zemědělskou plochou, „hlavní plochou“, která odpovídá rozlohě pozemků. Statistická jednotka je obdělávaná za účelem produkce plodiny. Referenčním obdobím pro tento článek jsou konečné údaje za rok 2020.

Direct access to

Other articles
Tables
Database
Dedicated section
Publications
Methodology
Visualisations
Agriculture, forestry and fishery statistics Vydání z roku 2020 (Statistical Book)
Key figures on the European food chain Vydání z roku 2021 (statistická kniha)Ekologické zemědělstvíviz:
Ekologické zemědělství (org)
Ekologické hospodářské subjekty podle stavu procesu registrace (od roku 2012) (org_coptyp)
Plocha ekologických plodin podle metod zemědělské produkce a plodin (od roku 2012) (org_cropar)
Ekologická produkce plodin podle plodin (od roku 2012) (org_croppro)
Ekologická hospodářská zvířata (od roku 2012) (org_lstspec)
Ekologická produkce živočišných produktů (od roku 2012) (org_aprod)
Ekologická produkce produktů akvakultury (od roku 2012) (org_aqtspec)
Zpracovatelé ekologických produktů podle činnosti (C) NACE Rev. 2 (od roku 2012) (org_cpreact)
Zemědělstvíviz:
Struktura zemědělského podniku (ef)
Hlavní ukazatele zemědělských podniků podle regionů NUTS 2 (ef_mainfarm)
Struktura zemědělských podniků – právní předpisy z roku 2008 (od roku 2005) (ef_main)
Zemědělská produkce (apro)
Plodiny (apro_crop)
Rostlinná výroba (apro_cp)
Produkce plodin ve standardní vlhkosti EU (od roku 2000) (apro_cpsh)
Rostlinná výroba ve standardní vlhkosti EU (apro_cpsh1)
Živočišná výroba (apro_anip)
Hospodářská zvířata a maso (apro_mt)
Hospodářská zvířata (apro_mt_ls)
Populace skotu – roční údaje (apro_mt_lscatl)
Populace koz – roční údaje (apro_mt_lsgoat)
Populace ovcí – roční údaje (apro_mt_lssheep)
Populace prasat – roční údaje (apro_mt_lspig)Organic farming statistics (ESMS metadata soubor – org_esms)
Dotazníky používané pro sběr údajů
Farm structure survey (ESMS metadata soubor – ef_sims)
Crop production statistics (ESMS metadata soubor – apro_cp_esms)
Animal production statistics (ESMS metadata soubor – apro_anip_esms)


Poznámky

 1. Údaje za EU, Německo, Rakousko a Švýcarsko o ekologické oblasti nejsou z důvodu nedostatku údajů rozděleny na oblast „přeměna“ a „certifikovaná ekologická produkce“. Uvádí se pouze celková organická plocha.
 2. U rostlin a rostlinných produktů, které mají být certifikovány jako ekologické, musí být pravidla produkce použita na pozemcích během přechodného období nejméně dvou let před výsevem nebo v případě travních porostů nebo trvalých pícnin alespoň dva roky před jejich použitím jako krmivo z ekologického zemědělství, nebo v případě trvalých plodin jiných než pícnin nejméně tři roky před první sklizní ekologických produktů.
 3. Celková zemědělská půda (hlavní plocha) z roční statistiky plodinapro_cpsh1používá se jako jmenovatel.
 4. Ekologické údaje za rok 2020 pro Rakousko vycházejí z údajů za rok 2019
 5. Údaje za EU, Německo, Rakousko a Švýcarsko o ekologické oblasti nejsou z důvodu nedostatku údajů rozděleny na oblast „přeměna“ a „certifikovaná ekologická produkce“. Uvádí se pouze celková organická plocha.
 6. Obiloviny (kromě rýže) odkazují na kód C1000 (ze číselníku CROPS). Podle roční příručky pro statistiku plodin (vydání 2020) zahrnuje všechny obiloviny, kromě rýže, sklizené suché na zrno, bez ohledu na použití.
 7. Čerstvá zelenina označuje kód V0000 (ze seznamu kódů CROPS). Podle roční příručky pro statistiku plodin (vydání 2020) zahrnuje veškerou podprsenku, listovou a stokovou zeleninu, zeleninu pěstovanou pro ovoce, kořenovou, hlízovou a cibulovou zeleninu, čerstvé luštěniny a další zeleninu sklizenou čerstvou (ne suchou).
 8. Údaje nejsou k dispozici pro Dánsko, Francii, Lucembursko, Rakousko a Portugalsko.
 9. Čl. 9 odst. 2Regulation (EU) No 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.
 10. V tomto článku se výrazem „neekologický“ rozumí, že půda není certifikována jako ekologická nebo přechází na ekologické zemědělství podle pravidel právního rámce upravujícího ekologické zemědělství. Půda by mohla být obhospodařována udržitelným způsobem, avšak mimo rámec kontrol ekologické produkce.
 11. Vyloučení Malty a Lucemburska za účelem ochrany důvěrnosti kvůli nízkému počtu ekologických zemědělských podniků.
 12. Pro obrázky 10 až 13 nejsou zahrnuty zemědělské podniky s UZÚ nižší než 2 ha. Je to proto, že existují rozdíly v tom, jak země shromažďují údaje o nejmenších velikostních třídách (vizčlánekpro další informace). V některých zemích jsou zemědělské podniky nižší než 2 ha zahrnuty do využívaná zemědělská plocha i když nejsou používány pro zemědělskou výrobu, ale hlavně pro osobní obživu (jako kuchyňské zahrady). Je proto obtížné učinit závěry o peněžní hodnotě zemědělských podniků nižších než 2 ha, neboť účelem zemědělské produkce je pouze část vzorku. Z tohoto důvodu jsou ze srovnání vyloučeny zemědělské podniky s méně než 2 ha.