Στατιστικά στοιχεία για τις τιμές φυσικού αερίου


Στοιχεία Μαΐου 2018.

Προγραμματισμένη επικαιροποίηση του άρθρου: Σεπτέμβριος 2019.

Η αγγλική έκδοση είναι πιο πρόσφατη.

Ενδιαφέροντα σημεία


Οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου οικιακής χρήσης στην ΕΕ παρατηρήθηκαν στη Σουηδία, τη Δανία και την Ιταλία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου μη οικιακής χρήσης στην ΕΕ παρατηρήθηκαν στη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Γαλλία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Gas prices for household consumers (taxes included), second half 2017


Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται η εξέλιξη των τιμών φυσικού αερίου για οικιακούς και μη οικιακούς καταναλωτές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία τιμών από το Λιχτενστάιν, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Σερβία, την Τουρκία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Η τιμή της ενέργειας στην ΕΕ εξαρτάται από μια σειρά από διαφορετικές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης, μεταξύ των οποίων και η γεωπολιτική κατάσταση, το εθνικό ενεργειακό μίγμα, η διαφοροποίηση των εισαγωγών, οι δαπάνες δικτύου, οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος, οι κακές καιρικές συνθήκες ή τα επίπεδα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και της φορολογίας. Να σημειωθεί ότι οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνουν φόρους, εισφορές και ΦΠΑ για οικιακούς καταναλωτές, αλλά δεν περιλαμβάνουν τους επιστρεπτέους φόρους και εισφορές και τον ΦΠΑ για μη οικιακούς καταναλωτές.


Πλήρες άρθρο


Τιμές φυσικού αερίου για οικιακούς καταναλωτές

Οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου στη Σουηδία, τη Δανία και την Ιταλία

Επισκόπηση των μέσων τιμών σε ευρώ ανά κιλοβατώρα (EUR ανά kWh) για το φυσικό αέριο κατά τα τρία τελευταία έτη (δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους) παρουσιάζεται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: Τιμές φυσικού αερίου, δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους, 2015-2017
(EUR ανά kWh)
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_202) και (nrg_pc_203)

Για οικιακούς καταναλωτές (που ορίζονται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως καταναλωτές μεσαίου μεγέθους με ετήσια κατανάλωση μεταξύ 20 gigajoule (GJ) < κατανάλωση < 200 GJ), οι τιμές του φυσικού αερίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 στα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν υψηλότερες στη Σουηδία, τη Δανία και την Ιταλία (βλ. σχήμα 1). Οι χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου σημειώθηκαν στη Ρουμανία, την Ουγγαρία και την Κροατία. Η τιμή του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά στη Σουηδία (0,113 ευρώ ανά kWh) ήταν σχεδόν τετραπλάσια από την τιμή που χρεωνόταν στη Ρουμανία (0,031 ευρώ ανά kWh).

Σχήμα 1: Τιμές φυσικού αερίου για οικιακούς καταναλωτές, δεύτερο εξάμηνο του 2017
(EUR ανά kWh)
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_202)

Η μέση τιμή στην ΕΕ-28 —σταθμισμένος μέσος όρος με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία (2016) για την ποσότητα κατανάλωσης από τα νοικοκυριά— ήταν 0,063 ευρώ ανά kWh.

Η πορεία των τιμών φυσικού αερίου για τους οικιακούς καταναλωτές στην ΕΕ-28 από το πρώτο εξάμηνο του 2008 παρουσιάζεται στο σχήμα 2. Γενικά, οι τιμές αυξήθηκαν από το πρώτο μέχρι το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους και κατόπιν μειώθηκαν ξανά από το δεύτερο εξάμηνο του έτους μέχρι το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, με μόνη εξαίρεση τη μείωση που καταγράφηκε μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου του 2009. Συνολικά παρατηρήθηκε ανοδική τάση των τιμών φυσικού αερίου στην ΕΕ-28, από μια κατώτατη τιμή 0,052 ευρώ ανά kWh στο πρώτο εξάμηνο του 2010 μέχρι μια ανώτατη τιμή 0,072 ευρώ ανά kWh στο δεύτερο εξάμηνο του 2014. Η τιμή μειώνεται έκτοτε.

Σχήμα 2: Πορεία τιμών φυσικού αερίου για οικιακούς καταναλωτές, ΕΕ-28 και EA, 2008-2017
(EUR ανά kWh)
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_202)

Η επιβάρυνση από φόρους και εισφορές διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών

Η αναλογία φόρων και εισφορών στην τελική τιμή λιανικής πώλησης φυσικού αερίου για οικιακούς καταναλωτές φαίνεται στο σχήμα 3. Το σχετικό ποσό της συνεισφοράς των φόρων στο δεύτερο εξάμηνο του 2017 ήταν χαμηλότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο (8,6 %) όπου εφαρμοζόταν χαμηλό ποσοστό ΦΠΑ στη βασική τιμή. Οι υψηλότεροι φόροι χρεώνονταν στη Δανία όπου το 55,8 % της τελικής τιμής αναλογούσε σε φόρους και εισφορές, ενώ το μερίδιο αυτό ξεπερνούσε το 50 % και στις Κάτω Χώρες (51,0 %).

Σχήμα 3: Μερίδιο φόρων και εισφορών που καταβάλλουν οι οικιακοί καταναλωτές για φυσικό αέριο, δεύτερο εξάμηνο του 2017
(%)
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_202)

Υψηλότερες αυξήσεις στις τιμές φυσικού αερίου για οικιακούς καταναλωτές στην Εσθονία, τη Βουλγαρία και τη Δανία

Το σχήμα 4 δείχνει τη μεταβολή των τιμών φυσικού αερίου για τους οικιακούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, των εισφορών και του ΦΠΑ στο εθνικό νόμισμα, μεταξύ του δεύτερου εξαμήνου του 2016 και του δεύτερου εξαμήνου του 2017. Οι τιμές αυτές μειώθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο σε 12 από τα 24 κράτη μέλη για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία – η Κύπρος, η Μάλτα και η Φινλανδία δεν δηλώνουν αυτές τις τιμές και η Ελλάδα θεωρεί εμπιστευτική την τιμή αυτή. Στη Σλοβενία και τη Γερμανία, η τιμή του φυσικού αερίου μειώθηκε μέχρι και κατά 5,5 % και 5,1 % αντίστοιχα. Σε 11 κράτη μέλη οι τιμές φυσικού αερίου για οικιακούς καταναλωτές αυξήθηκαν από το δεύτερο εξάμηνο του 2016 μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2017, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να σημειώνονται στην Εσθονία (26%), τη Βουλγαρία (21%) και τη Δανία (18%).

Σχήμα 4: Μεταβολή στις τιμές φυσικού αερίου για οικιακούς καταναλωτές σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, δεύτερο εξάμηνο 2017
(%)
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_202)

Τιμές φυσικού αερίου για μη οικιακούς καταναλωτές

Οι τιμές φυσικού αερίου για μη οικιακούς καταναλωτές ήταν υψηλότερες στη Φινλανδία και τη Σουηδία

Για τους μη οικιακούς καταναλωτές (που ορίζονται, για τους σκοπούς αυτού του άρθρου, ως μεσαίου μεγέθους καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση μεταξύ 10 000 GJ < κατανάλωση < 100 000 GJ), οι τιμές φυσικού αερίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 στα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν υψηλότερες στη Φινλανδία (0,053 ευρώ ανά kWh), στη Σουηδία (0,047 ευρώ ανά kWh) και στη Γαλλία (0,035 ευρώ ανά kWh)· χαμηλότερες όλων ήταν στο Ηνωμένο Βασίλειο (0,022 ευρώ ανά kWh) – βλ. σχήμα 5.

Η μέση τιμή στην ΕΕ-28 —σταθμισμένος μέσος όρος με βάση τα πιο πρόσφατα (2016) εθνικά στοιχεία για την ποσότητα κατανάλωσης από μη οικιακούς καταναλωτές— ήταν 0,028 ευρώ ανά kWh.

Σχήμα 5: Τιμές φυσικού αερίου για μη οικιακούς καταναλωτές, δεύτερο εξάμηνο του 2017
(EUR ανά kWh)
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_203)

Η πορεία των τιμών φυσικού αερίου για μη οικιακούς καταναλωτές στην ΕΕ-28 από το πρώτο εξάμηνο του 2008 φαίνεται στο σχήμα 6: αυτές οι τιμές δεν παρουσίασαν την ίδια ετήσια εξέλιξη με τις τιμές για τους οικιακούς καταναλωτές (βλ. σχήμα 2). Αφού μειώθηκαν στα 0,030 ευρώ ανά kWh στο δεύτερο εξάμηνο του 2009, οι τιμές για μη οικιακούς καταναλωτές αυξάνονταν κάθε εξάμηνο μέχρι μια ανώτατη τιμή 0,041 ευρώ ανά kWh το πρώτο εξάμηνο του 2013. Έκτοτε μειώνονται κάθε εξάμηνο και έχουν φθάσει τα 0,028 ευρώ στο δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Σχήμα 6: Πορεία τιμών φυσικού αερίου για μη οικιακούς καταναλωτές, ΕΕ-28 και EA, 2008-2017
(EUR ανά kWh)
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_203)

Το ποσοστό των φόρων και των εισφορών που δεν μπορούν να ανακτηθούν από τους μη οικιακούς καταναλωτές στην τελική τιμή του φυσικού αερίου παρουσιάζεται στο σχήμα 7. Για τους μη οικιακούς καταναλωτές, η σχετική συνεισφορά των φόρων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 ήταν χαμηλότερη στο Λουξεμβούργο (1,3%). Τα υψηλότερα ποσοστά φόρων καταγράφηκαν στη Ρουμανία (33%), στη Φινλανδία (31%) και στη Δανία (28%).

Σχήμα 7: Μερίδιο μη ανακτήσιμων φόρων και εισφορών που καταβάλλουν οι μη οικιακοί καταναλωτές για φυσικό αέριο, δεύτερο εξάμηνο του 2017
(%)
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_203)

Πορεία τιμών φυσικού αερίου για μη οικιακούς καταναλωτές

Το σχήμα 8 δείχνει τη μεταβολή των τιμών φυσικού αερίου για τους μη οικιακούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των μη ανακτήσιμων φόρων και εισφορών, σε όρους εθνικού νομίσματος, από το δεύτερο εξάμηνο του 2016 έως το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Οι τιμές αυτές μειώθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο σε 15 από τα 25 κράτη μέλη για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία – η Κύπρος και η Μάλτα δεν δηλώνουν τις τιμές φυσικού αερίου για μη οικιακούς καταναλωτές και η Ελλάδα θεωρεί εμπιστευτικά τα σχετικά στοιχεία. Η μεγαλύτερη μείωση τιμής παρατηρήθηκε στο Βέλγιο και στην Ουγγαρία (11% και στις δύο χώρες). Αντιθέτως, οι τιμές φυσικού αερίου για τον μη οικιακό κλάδο αυξήθηκαν σημαντικά στη Λιθουανία (35%), τη Βουλγαρία (31%), τη Σουηδία (22%) και τη Φινλανδία (21%).

Σχήμα 8: Μεταβολή στις τιμές φυσικού αερίου για μη οικιακούς καταναλωτές σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, δεύτερο εξάμηνο 2017
(%)
Πηγή: Eurostat (nrg_pc_203)

Δεδομένα πηγής για τους πίνακες και τα σχήματα (MS Excel)

Πηγές δεδομένων

Ορισμός των οικιακών καταναλωτών

Σε αυτό το άρθρο, οι αναφορές στους οικιακούς καταναλωτές αφορούν τη μεσαία τυποποιημένη ζώνη οικιακής κατανάλωσης με ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου (λαμβάνεται υπόψη μόνο το αέριο που παρέχεται μέσω αγωγού) μεταξύ 5 555 kWh και 55 555 kWh [20 gigajoule (GJ) και 200 GJ]. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν λιανικές τιμές καταναλωτή και περιλαμβάνουν τους φόρους, τις εισφορές και τον ΦΠΑ. Η Κύπρος και η Μάλτα δεν δηλώνουν τις τιμές φυσικού αερίου και η Φινλανδία δεν δηλώνει τις τιμές φυσικού αερίου για οικιακούς καταναλωτές. Η Ελλάδα θεωρεί εμπιστευτικά τα σχετικά στοιχεία.

Σημειώνεται ότι η σύγκριση μεταξύ των τιμών του 2016 και του 2017 γίνεται με τις τιμές σε εθνικό νόμισμα, ώστε να αποκλειστεί η επίδραση των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των εθνικών νομισμάτων και του ευρώ για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις τρίτες χώρες που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ.

Ορισμός των μη οικιακών καταναλωτών

Σε αυτό το άρθρο, οι αναφορές στους μη οικιακούς καταναλωτές αφορούν τη μεσαία τυποποιημένη ζώνη μη οικιακής κατανάλωσης με ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου μεταξύ 2 778 kWh και 27 778 GWh (10 000 και 100 000 GJ). Οι τιμές που παρουσιάζονται αντιστοιχούν στη βασική τιμή του φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των μη ανακτήσιμων φόρων και εισφορών.

Η Κύπρος και η Μάλτα δεν αναφέρουν τιμές φυσικού αερίου για μη οικιακούς καταναλωτές. Οι ποσότητες φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται για χημικές διεργασίες ή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή για συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας εξαιρούνται από τα στοιχεία αυτά.

Πλαίσιο

Η τιμή και η αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού είναι βασικά στοιχεία για τη στρατηγική εφοδιασμού μιας χώρας με ενέργεια. Οι τιμές φυσικού αερίου έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, δεδομένου ότι το φυσικό αέριο μπορεί να αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό του συνολικού ενεργειακού κόστους για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Σε αντίθεση με την τιμή άλλων ορυκτών καυσίμων, τα οποία γίνονται αντικείμενο συναλλαγών σε παγκόσμιες αγορές με σχετικά ενιαίες τιμές, οι τιμές για το φυσικό αέριο παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Τα θέματα αυτά εξετάστηκαν στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της ανόδου των τιμών του πετρελαίου (COM(2008) 384), στην οποία η ΕΕ καλείται να βελτιώσει την αποδοτικότητά της στη χρήση της ενέργειας και να μειώσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα — ιδίως ακολουθώντας την προσέγγιση που προβλέπεται στη δέσμη μέτρων για την κλιματική αλλαγή και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η ΕΕ ενεργεί για την ελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου από το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1990. Οδηγίες που εκδόθηκαν το 2003 θέσπισαν κοινούς κανόνες για τις εσωτερικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Ορίστηκαν προθεσμίες για το άνοιγμα των αγορών και για τη δυνατότητα των πελατών να επιλέγουν τον προμηθευτή τους: η 1η Ιουλίου 2004 για τους επιχειρηματικούς πελάτες και η 1η Ιουλίου 2007 για όλους τους καταναλωτές (συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών). Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ προκατέλαβαν τη διαδικασία ελευθέρωσης της αγοράς, ενώ άλλα θέσπισαν τα αναγκαία μέτρα με πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση. Πράγματι, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί φραγμοί σε πολλές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, όπως φαίνεται από τον αριθμό των αγορών που εξακολουθούν να κυριαρχούνται από (σχεδόν) μονοπωλιακούς προμηθευτές. Τον Ιούλιο του 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θέσπισαν τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων third package of legislative proposals με σκοπό τη διασφάλιση μιας πραγματικής και αποτελεσματικής δυνατότητας επιλογής προμηθευτή, καθώς και άλλα οφέλη για τους καταναλωτές. Πιστεύεται ότι η αύξηση της διαφάνειας των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας θα συμβάλει στην προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού, ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να επιλέγουν μεταξύ διαφορετικών ενεργειακών πηγών (πετρέλαιο, άνθρακα, φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και διαφορετικών προμηθευτών. Η διαφάνεια των τιμών της ενέργειας μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική με τη δημοσίευση και την όσο το δυνατόν ευρύτερη γνωστοποίηση των τιμών και των συστημάτων τιμολόγησης.

Άμεση πρόσβαση σε
Άλλα άρθρα
Πίνακες
Βάση δεδομένων
Θεματική ενότητα
Δημοσιεύσεις
Μεθοδολογία
Νομοθεσία
Απεικονίσεις
Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Βασικοί πίνακες

Στατιστικά στοιχεία για την ενέργεια – τιμές (t_nrg_price)
Τιμές φυσικού αερίου ανά είδος χρήστη (ten00118)

Βάση δεδομένων

Στατιστικά στοιχεία για την ενέργεια – τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (nrg_price)
Στατιστικά στοιχεία για την ενέργεια – τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (από το 2007 και έπειτα) (nrg_pc)
Στατιστικά στοιχεία για την ενέργεια – τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (έως το 2007) (nrg_pc_h)

Ειδική ενότητα

Μεθοδολογία

Λόγω αλλαγής στη μεθοδολογία από το 2007 και έπειτα, υπάρχει ασυνέχεια στη σειρά και, επομένως, είναι διαθέσιμη μόνο μια σχετικά μικρή χρονοσειρά. Ωστόσο, ακόμη και μέσα σε αυτό το σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, οι τιμές του φυσικού αερίου σημείωσαν σημαντικές διακυμάνσεις.

Το 2016 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1952 που θεσπίζει την υποχρέωση συλλογής και διάδοσης των τιμών φυσικού αερίου για οικιακούς και μη οικιακούς καταναλωτές. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2017, τα στοιχεία τιμών για τον οικιακό τομέα παρέχονταν από τις υποβάλλουσες αρχές σε εθελοντική βάση. Μέχρι το 2016, ο τομέας των μη οικιακών καταναλωτών οριζόταν ως «βιομηχανικοί καταναλωτές» αλλά οι υποβάλλουσες αρχές μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν και άλλους μη οικιακούς καταναλωτές. Με τη θέσπιση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1952, ο ορισμός άλλαξε σε «μη οικιακούς καταναλωτές» αντί για «βιομηχανικούς καταναλωτές», προκειμένου να υπάρχει ενιαία μεθοδολογία για όλες τις υποβάλλουσες χώρες.

Τα τιμολόγια ή τα συστήματα τιμολόγησης του φυσικού αερίου διαφέρουν μεταξύ των διάφορων προμηθευτών. Μπορεί να προκύπτουν από συμβάσεις κατόπιν διαπραγμάτευσης, ιδίως για τους μεγάλους μη οικιακούς καταναλωτές. Για τους μικρότερους καταναλωτές καθορίζονται γενικά ανάλογα με την ποσότητα αερίου που καταναλώνεται μαζί με ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά· τα περισσότερα τιμολόγια περιλαμβάνουν, επίσης, κάποια μορφή πάγιου τέλους. Συνεπώς, δεν υπάρχει ενιαία τιμή για το φυσικό αέριο. Για τη σύγκριση των τιμών διαχρονικά και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, το παρόν άρθρο παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με τις ζώνες κατανάλωσης για τους οικιακούς καταναλωτές και για τους μη οικιακούς καταναλωτές. Συνολικά υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη νοικοκυριών για τα οποία συλλέγονται τιμές φυσικού αερίου, που εμπίπτουν σε διαφορετικές ετήσιες ζώνες κατανάλωσης. Στους μη οικιακούς καταναλωτές οι τιμές φυσικού αερίου συλλέγονται για συνολικά έξι διαφορετικές κατηγορίες χρηστών.

Οι συλλεγόμενες τιμές καλύπτουν τις μέσες τιμές για περίοδο έξι μηνών (μισό έτος ή εξάμηνο) από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο (πρώτο μισό ή εξάμηνο 1) και από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο (δεύτερο μισό ή εξάμηνο 2) κάθε έτους. Οι τιμές περιλαμβάνουν τη βασική τιμή του φυσικού αερίου, τις δαπάνες μεταφοράς και διανομής, τις χρεώσεις μίσθωσης μετρητή και άλλες υπηρεσίες. Οι τιμές φυσικού αερίου για τους οικιακούς καταναλωτές που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν τους φόρους, τις εισφορές, τις εισφορές μη φορολογικού χαρακτήρα, τα τέλη και τον φόρο προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ), ώστε να αντανακλούν, σε γενικές γραμμές, την τελική τιμή που πληρώνουν οι οικιακοί καταναλωτές. Δεδομένου ότι οι μη οικιακοί καταναλωτές μπορούν, συνήθως, να ανακτήσουν τον ΦΠΑ και ορισμένους άλλους φόρους, οι τιμές για τις επιχειρήσεις παρουσιάζονται χωρίς ΦΠΑ και λοιπούς ανακτήσιμους φόρους/εισφορές/τέλη. Η μονάδα για τις τιμές φυσικού αερίου είναι το ευρώ ανά κιλοβατώρα (EUR ανά kWh).