Statistiky cen zemního plynu

Přejít na: navigace , hledání


Extrakce údajů z databáze: květen 2018.

Plánovaná aktualizace článku: září 2019.

Anglická verze je aktuálnější.

Zaujalo nás


Ceny plynu pro domácnosti v EU v druhé polovině roku 2017 nejvyšší ve Švédsku, Dánsku a Itálii.

Ceny plynu pro spotřebitele mimo domácnosti v EU v druhé polovině roku 2017 nejvyšší ve Finsku, Švédsku a Francii.

Gas prices for household consumers (taxes included), second half 2017


Tento článek pojednává o vývoji cen zemního plynu pro domácnosti a spotřebitele mimo domácnosti v Evropské unii (EU); zahrnuje rovněž údaje o cenách v Lichtenštejnsku, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Srbsku, Turecku, Bosně a Hercegovině, Moldavsku a na Ukrajině.

Ceny energií v EU závisí na řadě různých podmínek nabídky a poptávky, včetně zeměpisné polohy, skladby zdrojů energie daného státu, diverzifikace dovozu, nákladů na sítě, nákladů na ochranu životního prostředí, nepříznivých povětrnostních podmínek nebo výše spotřebních a jiných daní. Je třeba vzít v úvahu, že ceny uvedené v tomto článku zahrnují daně, poplatky a DPH, pokud jde o spotřebitele v domácnostech, ale nezahrnují vratné daně a poplatky a DPH pro spotřebitele mimo domácnosti.


Celý článek


Ceny zemního plynu pro spotřebitele v domácnostech

Nejvyšší ceny plynu ve Švédsku, Dánsku a Itálii

V tabulce 1 je uveden přehled průměrných cen zemního plynu za poslední tři roky (druhé pololetí každého roku) v eurech za kilowatthodinu (EUR/kWh).

Tabulka 1: Ceny zemního plynu, druhé pololetí, 2015–2017
(EUR/kWh)
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_202) a (nrg_pc_203)

Pro spotřebitele v domácnostech (pro účely tohoto článku se definují jako střední spotřebitelé s roční spotřebou v rozmezí 20 gigajoulů (GJ) < spotřeba < 200 GJ) byla cena zemního plynu v druhé polovině roku 2017 z členských států EU nejvyšší ve Švédsku, Dánsku a Itálii (viz obrázek 1). Cena zemního plynu byla nejnižší v Rumunsku, Maďarsku a Chorvatsku. Cena zemního plynu pro domácnosti ve Švédsku (0,113 EUR/kWh) byla téměř čtyřikrát vyšší než cena účtovaná v Rumunsku (0,031 EUR/kWh).

Obrázek 1: Ceny zemního plynu pro spotřebitele v domácnostech, druhé pololetí roku 2017
(EUR/kWh)
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_202)

Průměrná cena v EU-28 – vážený průměr cen za použití nejnovějších údajů (z roku 2016) o množství spotřeby v domácnostech – činila 0,063 EUR/kWh.

Vývoj cen zemního plynu pro spotřebitele v domácnostech v EU-28 od první poloviny roku 2008 je znázorněn na obrázku 2. Tyto ceny se obecně mezi prvním a druhým pololetím každého roku zvyšovaly a poté vždy mezi druhým pololetím jednoho roku a prvním pololetím roku následujícího poklesly. Jedinou výjimkou byl pokles cen mezi prvním a druhým pololetím roku 2009. V EU-28 pozorujeme celkový trend růstu cen zemního plynu, a to z 0,052 EUR/kWh v prvním pololetí roku 2010 na zatím nejvyšší hodnotu 0,072 EUR/kWh ve druhém pololetí roku 2014. Od té doby cena klesá.

Obrázek 2: Vývoj cen zemního plynu pro spotřebitele v domácnostech, EU-28 a eurozóna, 2008–2017
(EUR/kWh)
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_202)

Podíl daní a poplatků se mezi členskými státy značně liší

Podíl daní a poplatků na celkové maloobchodní ceně zemního plynu pro spotřebitele v domácnostech je zobrazen na obrázku 3. Relativní podíl daní byl v druhém pololetí 2017 nejmenší ve Spojeném království (8,6 %), kde se na základní cenu uplatnila nízká DPH. Nejvyšší daně se odváděly v Dánsku, kde daně a poplatky tvořily 55,8 % celkové ceny. Více než polovinu ceny tvořily daně a poplatky rovněž v Nizozemsku (51,0 %).

Obrázek 3: Zemní plyn – podíl daní a poplatků odváděných spotřebiteli v domácnostech, druhé pololetí roku 2017
(%)
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_202)

Největší zvýšení cen plynu pro spotřebitele v domácnostech v Estonsku, Bulharsku a Dánsku

Na obrázku 4 je znázorněna změna cen zemního plynu pro spotřebitele v domácnostech, včetně všech daní (včetně DPH) a poplatků, v národních měnách mezi druhým pololetím 2016 a druhým pololetím 2017; tyto ceny klesly během posuzovaného období ve 12 z 24 členských států EU, z nichž máme k dispozici údaje – Kypr, Malta a Finsko dotčené údaje neposkytují a Řecko považuje svou cenu za důvěrný údaj. Ve Slovinsku klesly ceny zemního plynu dokonce o 5,5 % a v Německu o 5,1 %. V 11 členských státech ceny zemního plynu pro spotřebitele v domácnostech mezi druhým pololetím 2016 a druhým pololetím 2017 vzrostly, přičemž největší nárůst byl zaznamenán v Estonsku (26 %), Bulharsku (21 %) a Dánsku (18 %).

Obrázek 4: Změna cen zemního plynu pro spotřebitele v domácnostech ve srovnání se stejným pololetím předchozího roku, druhé pololetí roku 2017
(%)
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_202)

Ceny zemního plynu pro spotřebitele mimo domácnosti

Ceny plynu pro spotřebitele mimo domácnosti nejvyšší ve Finsku a Švédsku

Pro spotřebitele mimo domácnosti (pro účely tohoto článku se definují jako střední spotřebitelé s roční spotřebou v rozmezí 10 000 GJ < spotřeba < 100 000 GJ) byla cena zemního plynu v druhé polovině roku 2017 z členských států EU nejvyšší ve Finsku (0,053 EUR/kWh), Švédsku (0,047 EUR/kWh) a Francii (0,035 EUR/kWh); nejnižší byla ve Spojeném království (0,022 EUR/kWh) — viz obrázek 5.

Průměrná cena v EU-28 – vážený průměr cen za použití nejnovějších údajů (z roku 2016) z jednotlivých států o množství spotřeby spotřebiteli mimo domácnosti – činila 0,028 EUR/kWh.

Obrázek 5: Ceny zemního plynu pro spotřebitele mimo domácnosti, druhé pololetí roku 2017
(EUR/kWh)
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_203)

Vývoj cen zemního plynu pro spotřebitele mimo domácnosti v EU-28 od první poloviny roku 2008 je znázorněn na obrázku 6: tyto ceny nevykazují stejný vývoj v rámci roku jako u spotřebitelů v domácnostech (viz obrázek 2). Po poklesu na 0,030 EUR/kWh v druhém pololetí 2009 se ceny zemního plynu pro spotřebitele mimo domácnosti každé pololetí zvyšovaly až na maximální hodnotu 0,041 EUR/kWh v prvním pololetí 2013. Poté se každé pololetí snižovaly a v druhé polovině roku 2017 dosáhly 0,028 EUR/kWh.

Obrázek 6: Vývoj cen zemního plynu pro spotřebitele mimo domácnosti, EU-28 a eurozóna, 2008–2017
(EUR/kWh)
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_203)

Na obrázku 7 je znázorněn podíl nevratných daní a poplatků pro spotřebitele mimo domácnosti na celkové ceně zemního plynu. Relativní výše daňového zatížení u spotřebitelů mimo domácnosti v druhé polovině roku 2017 byla nejnižší v Lucembursku (1,3 %). Nejvyšší podíl daní na ceně byl zaznamenán v Rumunsku (33 %), Finsku (31 %) a Dánsku (28 %).

Obrázek 7: Zemní plyn – podíl nevratných daní a poplatků odváděných spotřebiteli mimo domácnosti, druhé pololetí roku 2017
(%)
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_203)

Vývoj cen zemního plynu pro spotřebitele mimo domácnosti

Na obrázku 8 je znázorněna změna cen zemního plynu pro spotřebitele mimo domácnosti, včetně všech nevratných daní a poplatků v národních měnách mezi druhým pololetím 2016 a druhým pololetím 2017. Tyto ceny klesly během tohoto období v 15 z 25 členských států EU, z nichž máme k dispozici údaje – Kypr a Malta údaje o cenách zemního plynu pro spotřebitele mimo domácnosti neposkytují a Řecko považuje své údaje za důvěrné. Největší pokles cen byl zaznamenán v Belgii a Maďarsku (v obou zemích o 11 %). Naopak ceny zemního plynu pro sektor mimo domácnosti výrazně vzrostly v Litvě (35 %), Bulharsku (31 %), Švédsku (22 %) a ve Finsku (21 %).

Obrázek 8: Změna cen zemního plynu pro spotřebitele mimo domácnosti ve srovnání se stejným pololetím předchozího roku, druhé pololetí roku 2017
(%)
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_203)

Zdrojové údaje pro tabulky a obrázky (MS Excel)

Zdroje údajů

Definice spotřebitelů v domácnostech

V tomto článku se odkazy na spotřebitele v domácnostech týkají středního pásma standardní spotřeby domácností s roční spotřebou zemního plynu (v úvahu se bere pouze plyn vedený potrubím) mezi 5 555 kWh a 55 555 kWh (20 gigajoulů (GJ) a 200 GJ). Všechny údaje vyjadřují spotřebitelské maloobchodní ceny včetně daní (včetně DPH) a poplatků. Kypr a Malta neposkytují údaje o cenách zemního plynu a Finsko neposkytuje údaje o cenách zemního plynu pro spotřebitele v domácnostech. Řecko považuje své údaje za důvěrné.

Je třeba vzít v úvahu, že srovnání cen mezi lety 2016 a 2017 se provádí v národních měnách, aby se vyloučil vliv výkyvů směnných kurzů mezi národními měnami a eurem u těch členských států EU a nečlenských zemí, jež nepoužívají euro.

Definice spotřebitelů mimo domácnosti

V tomto článku se odkazy na spotřebitele mimo domácnosti týkají středního pásma standardní spotřeby mimo domácnosti s roční spotřebou zemního plynu mezi 2 778 a 27 778 GWh (10 000 a 100 000 GJ). Ceny jsou uvedeny jako základní ceny zemního plynu, včetně všech nevratných daní a poplatků.

Ceny zemního plynu pro spotřebitele mimo domácnosti nevykazují Kypr a Malta. Tyto údaje nezahrnují množství zemního plynu používané k chemickým procesům nebo k výrobě elektřiny a/nebo ke kombinované výrobě elektřiny a tepla.

Kontext

Klíčovými prvky strategie dodávek energií každé země jsou cena a spolehlivost dodávek energií. Ceny zemního plynu jsou obzvláště důležité pro mezinárodní konkurenceschopnost, neboť plyn může pro průmyslové podniky a subjekty poskytující služby představovat významnou část celkových nákladů na energie. Na rozdíl od ceny za jiná fosilní paliva, s nimiž se obvykle na světových trzích obchoduje za relativně jednotné ceny, v cenách zemního plynu existují mezi členskými státy EU větší rozdíly.

Těmito záležitostmi se zabývalo sdělení Evropské komise Řešení problému vyšších cen ropy (KOM(2008) 384), v němž se požaduje efektivnější využívání energií v EU a menší závislost na fosilních palivech, konkrétně využitím přístupu stanoveného v souboru opatření v oblasti změny klimatu a obnovitelných energií.

EU přistoupila ve druhé polovině devadesátých let 20. století k liberalizaci trhů s elektřinou a zemním plynem. Směrnice přijaté v roce 2003 stanovily společná pravidla pro vnitřní trhy s elektřinou a zemním plynem. Byly stanoveny lhůty, do kdy mají být trhy otevřeny, což spotřebitelům umožnilo vybrat si svého dodavatele: tímto datem byl 1. červenec 2004 pro průmyslové spotřebitele a 1. červenec 2007 pro všechny spotřebitele (včetně domácností). Některé členské státy EU tato odvětví liberalizovala dříve, jiné přijímaly nezbytná opatření pomaleji. Na mnoha trzích s elektřinou a zemním plynem stále existují značné překážky vstupu – je to patrné na řadě trhů, na nichž stále dominuje (téměř) monopolní dodavatel. V červenci 2009 přijaly Evropský parlament a Rada třetí balíček legislativních návrhů (v angličtině), jehož cílem bylo zajistit reálný a účinný výběr dodavatelů a výhody pro spotřebitele. Má se za to, že vyšší transparentnost cen zemního plynu a elektřiny by měla napomoci spravedlivé hospodářské soutěži tím, že spotřebitelům pomůže vybrat si mezi různými zdroji energie (ropa, uhlí, zemní plyn a obnovitelné zdroje energie) a mezi různými dodavateli. Transparentnost cen energií může být ještě účinnější, pokud budou ceny a systémy jejich stanovení zveřejněny a co nejvíce šířeny.

Přímý přístup
Další články
Tabulky
Databáze
Tematické sekce
Publikace
Metodika
Právní předpisy
Vizualizace
Externí odkazy

Hlavní tabulky

Energy Statistics - prices (t_nrg_price)
Gas prices by type of user (ten00118)

Databáze

Energy Statistics - prices of natural gas and electricity (nrg_price)
Energy Statistics - natural gas and electricity prices (from 2007 onwards) (nrg_pc)
Energy Statistics - natural gas and electricity prices (until 2007) (nrg_pc_h)

Zvláštní sekce

Metodika

Kvůli změně metodiky v roce 2007 došlo k přerušení řad, k dispozici jsou tudíž jen relativně krátké časové řady. Nicméně i během tohoto relativně krátkého období ceny zemního plynu značně kolísaly.

V roce 2016 vstoupilo v platnost nařízení (EU) 2016/1952, které stanoví povinnost sběru a šíření informací o cenách zemního plynu pro zákazníky v domácnostech a zákazníky mimo domácnosti. Do ledna 2017 poskytovaly vykazující orgány údaje o cenách pro domácnosti na dobrovolném základě. Do roku 2016 byla doména spotřebitelů mimo domácnosti definována jako průmysloví spotřebitelé, avšak vykazující orgány do ní mohly zahrnout i jiné spotřebitele než domácnosti. Zavedením nařízení (EU) 2016/1952 byla změněna definice z průmyslových spotřebitelů na spotřebitele mimo domácnosti, aby byla k dispozici jednotná metodika pro všechny vykazující země.

Sazby za plyn a cenové režimy se mezi jednotlivými dodavateli liší. Mohou, zejména u velkých spotřebitelů mimo domácnosti, vycházet z vyjednaných smluv. U menších spotřebitelů jsou většinou stanoveny podle množství spotřebovaného plynu a dalších charakteristik; většina sazeb zahrnuje rovněž určitou formu pevných poplatků. U zemního plynu proto nelze hovořit o jednotné ceně. Ke srovnání cen v čase a mezi členskými státy EU tento článek představuje informace o pásmech spotřeby u spotřebitelů v domácnostech a mimo domácnosti. Existují celkem tři různé typy domácností, u nichž se údaje o cenách zemního plynu shromažďují podle různých pásem roční spotřeby. U spotřebitelů mimo domácnosti se údaje o cenách zemního plynu shromažďují pro celkem šest různých typů odběratelů.

Zjišťovanými cenami jsou průměrné ceny za období šesti měsíců (polovina roku neboli pololetí) od ledna do června (první polovina roku neboli 1. pololetí) a od července do prosince (druhá polovina roku neboli 2. pololetí) každého roku. Ceny zahrnují základní cenu zemního plynu, poplatky za přenos a distribuci, pronájem měřidla a jiné služby. Ceny zemního plynu pro domácnosti jsou uvedeny včetně daní (včetně DPH) a poplatků, jelikož tato částka obvykle představuje konečnou cenu placenou spotřebiteli v domácnostech. Vzhledem k tomu, že spotřebitelům mimo domácnosti se většinou DPH a některé další daně vrací, jsou ceny pro podniky uvedeny bez DPH a jiných vratných daní/poplatků. Jednotkou ceny zemního plynu je euro za kilowatthodinu (EUR/kWh).